Zamanaşımı Süresinin Geçmesinden Sonra Verginin Tarh ve Tebliğ Olunamayacağı

Danıştay 9. Daire 18.12.2012 gün, 2009/4775 E. 2012/9766 K. Sayılı kararı ile zamanaşımı süresinin geçmesinden sonra verginin tarh ve tebliğ olunamayacağına hükmetmiştir.

İzmir Vergi Mahkemesi, davacıya takdir komisyonu kararına dayanılarak re’sen tarh edilen katma değer vergisinin terkini istemini reddetmesinin temyizi üzerine Danıştay 9. Daire “… Tarh zamanaşımını, süre geçmesi nedeniyle vergi alacağının kalkması şeklinde tanımlayan Vergi Usul Kanunu’nun 113’üncü maddesini izleyen 114 üncü maddenin birinci fıkrasında bu süre, vergi alacağının doğduğu yılı izleyen yıl başından başlayarak beş yıl olarak belirlenmişse de ikinci fıkradaki matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasını, zamanaşımını durduran bir neden olarak düzenleyen kural, Anayasa Mahkemesinin 08.01.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 15.10.2009 günlü ve E:2006/124, K:2009/146 sayılı kararıyla iptal edilmiş ve iptal kararının yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg