Yapılacak İncelemeye Esas Almak Üzere Davacıdan Bir Takım Bilgi ve Belgelerin İstenilmesi İncelemeye Başlama Anlamına Gelmektedir

T.C. D A N I Ş T A Y

Üçüncü Daire Esas No : 2014/2608 Karar No : 2015/8898

Özeti :Yapılacak incelemeye esas almak üzere davacıdan bir takım bilgi ve belgelerin istenilmesinin incelemeye başlama anlamına geldiği hakkında.

Temyiz Eden : … İplik Dokuma ve Sanayi Yatırım Anonim Şirketi Vekilleri : Av. …, Av. … Karşı Taraf : Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Davacıya 30.11.2012 tarihinde tebliğ edilen ihbarnamelerdeki 2007 yılına ait kurumlar vergisi ile aynı yılın NisanHaziran dönemine ait geçici vergi ve Aralık dönemine ait gelir (stopaj) vergisi ve vergi ziyaı cezaları için 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinden yararlanma talebiyle 26.12.2012 tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Gaziantep 1. Vergi Mahkemesinin 07.11.2013 gün ve E:2013/112, K:2013/948 sayılı kararıyla; davacı hakkındaki vergi incelemesine 16.06.2010 tarihinde başlanmadığı, incelemeye başlama tutanağının 15.05.2015 tarihinde düzenlenmesinden önce yapılan bir kısım bilgi isteme ve ifade alma olaylarının ise olayla ilgili kişi ve kurumlar hakkında yapılan başka incelemelere ait işlemler veya ön inceleme kapsamında yapılan işlemler olduğu, incelemeye başlamanın mahiyetini belirleyen 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasındaki muamelelerin de 15.05.2012 tarihinden önce gerçekleşmediği, dolayısıyla 30.11.2012 tarihinde davacıya tebliğ edilen vergi, ceza ve ferileri için 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi hükmünden yararlanılması mümkün bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Davacı tarafından, vergi incelemesinin 16.06.2010 tarihinde istenen bilgi ve belgelerle başladığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hâkimi : Hüseyin ERDEM Vergi Dava Daireleri Kararları Üçüncü Daire  Düşüncesi : Vergi incelemesine 16.06.2010 tarihli yazının tebliği ile başlandığının kabulü gerektiğinden, 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinden yararlanması gereken davacı adına 15.05.2012 tarihli incelemeye başlama tutanağı ile vergi incelemesine

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg