Vergide Takdir Komisyonu Kararları ve Hukukiliği

Yasal düzenleme gereği, 213 sayılı VUK’nun 30. maddesi hükmü gereği, “verginin resen tarhı ve nedenleri” 9 bent halinde bir bir sıralanmıştır.[1]

213 sayılı VUK md. 31 hükmü gereği takdir kararlarının neler içereceği konusu madde hükmünde düzenlenmiştir.

Yasal düzenleme gereği takdir kararlarında, takdir komisyonunca belli edilen matrah ve matrah kısmı takdir kararına bağlanmaktadır. Takdir komisyonu kararlarında mutlak surette komisyon başkan ve üyelerinin imzaları yer almalıdır. Ayrıca, takdir kararlarında; kararın sıra numarası, karar tarihi, matrah takdir edilen mükellefin soyadı-adı, tüzel kişilerde unvanı, mükellefin açık adresi, takdirin ilgili bulunduğu vergi dairesi, takdirin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi, takdir edilen matrah ve nihayet takdir komisyonu kararının gerekçesi (müstenidatı) ve takdir edilen matrah hakkında kısa izahat bulunmalıdır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.