Vergi Tekniği Raporu Esas Alınarak Tarhiyat Yapılması ve Ceza Kesilmesi

Danıştay 9. Dairesi
Tarih         : 16.04.2009
Esas No   : 2008/3139
Karar No  : 2009/1799

VUK Md. 359

VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ESAS ALINARAK TARHİYAT YAPILMASI VE CEZA KESİLMESİ

Sahte fatura kullanma nedeniyle yapılacak tarhiyat ve ceza kesme işlemlerinde, işlemin dayanağı olan vergi tekniği raporunda davacı adına düzenlenen faturaların sahte olduğu konusunda somut bir saptama olması gerektiği.

İstemin Özeti: Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2004/Ocak dönemine ilişkin olarak re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, davacının 2003 yılında bir kısım alışlarını sahte faturalarla belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi indirimlerinin reddi ve beyanlarının yeniden düzenlenmesi suretiyle 2004 yılına devreden katma değer vergisinde değişiklik olmasından dolayı re’sen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarh edildiğinin anlaşıldığı, davacı adına 2003 yılına ilişkin olarak yapılan cezalı tarhiyata karşı açılan davada, Mahkemelerinin kararı ile, davanın reddine karar verildiğinden sonraki döneme devreden katma değer vergisi bulunmayan davacının izleyen dönem beyannamelerinin düzeltilmesi yoluyla yapılan dava konusu tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden (…) Vergi Mahkemesinin kararının; dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2004/Ocak dönemine ilişkin olarak re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg