Vergi Suçuna İştirak Ettiği Saptanamayan Kişiye Ceza Verilemez

Danıştay 7. Daire 18.03.2008 gün, 2007/1132 E., 2008/1782 K. sayılı kararı ile vergi suçu oluşmasına sebebiyet veren kişi adına ceza kesilebileceğine hükmetti.

İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin; “…Davacı adına tescilli 21.8.2003 gün ve 43761 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan olduğundan bahisle ek olarak tahakkuk ettirilen katma değer vergisi üzerinden hesaplanarak karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davayı; aynı olay sebebiyle yapılan ve para cezasının dayanağını oluşturan ek katma değer vergisi tahakkukuna vaki itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davanın, Mahkemelerinin 30.5.2006 gün ve E:2005/2336; K:2006/1264 sayılı kararıyla reddedildiğinin anlaşılması karşısında, para cezası işleminde de isabetsizlik bulunmadığı…” gerekçesiyle reddeden kararı temyiz edilmiştir.
Temyizi inceleyen ve hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg