Vergi Sorumlusu Adına Tahakkuk Eden Verginin,Vergi Sorumlusu Tarafından İdari Davaya Konu Edilmesi

Danıştay 3. Dairesi
Tarih        : 17.10.2011
Esas No   : 2010/7403
Karar No  : 2011/5956

VUK Md. 8, 377

VERGİ SORUMLUSU ADINA TAHAKKUK EDEN VERGİNİN, VERGİ SORUMLUSU TARAFINDAN İDARİ DAVAYA KONU EDİLMESİ

193 sayılı Kanun’un 94. maddesi uyarınca çalışanlarının ücretlerinden Yasa’da öngörülen oranda vergiyi keserek, muhtasar beyanname ile beyan edip ödeme sorumluluğu bulunan vergi sorumlusunun, ileride cezaya muhatap olmamak için usulüne uygun olarak ihtirazi kayıtla verdiği beyanname üzerine tahakkuk eden verginin, vergi sorumlusu tarafından idari davaya konu edilebileceği hk.

İstemin Özeti: Davacı şirketin, vergi sorumlusu sıfatıyla işçilerine yaptığı ücret ödemelerine ilişkin olarak ihtirazi kayıtla verdiği Nisan 2010 dönemine ait muhtasar beyanname üzerine tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisinin 971,24 TL’ye isabet eden kısmının kaldırılması ve fazla ödenen tutarın iadesi istemiyle açılan davayı; sadece kestiği vergiyi beyan edip ödemekle sorumlu bulunan davacı şirketin malvarlığında bir azalma olmadığı dikkate alındığında, menfaatinin ihlal edildiğinden bahsedilemeyeceğinden istihkak sahibi adına yapılan tevkifat konusunda vergi sorumlusunun dava açmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddeden Vergi Mahkemesi’nin kararına yöneltilen itirazı reddeden ….. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararının düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin ….. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararının; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde, mükellefin, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişi; vergi sorumlusunun da, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi olduğu, Kanun’un müteakip maddelerinde geçen mükellef tabirinin vergi sorumlularını da kapsadığı; 11. maddede ise, yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanların, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve kanunla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumlu oldukları, aynı Kanun’un 377. maddesinde, mükellefler ve kendisine vergi

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg