fbpx

  Vergi İncelemesi Nedir?

  Çağdaş vergi sistemleri beyan esasına dayanmaktadır. Mükelleflerin kazançlarını bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri esasına dayanan bu sistem modern vergiciliğin temelini oluşturur. Ülkemizde de esas olan bu sistemdir. Ancak bu sistem suistimale açık olduğu için verilen beyannamelerin doğruluğunun araştırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

  Kısa soru ve cevap şeklinde vergi incelemesindeki amacın ne olduğu, ne zaman inceleme yapılacağını, vergi incelemesinin yapılacağı yerin neresi olduğu, incelemeye kimlerin tabi olduğu ve vergi inceleme esaslarının neler oluğunu açıklamaya çalışacağız.

  Vergi İncelemesinde Amaç Nedir?

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134’üncü maddesine göre:

  Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır.

  İncelemeye yetkili olanlar tarafından gerek görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikına de teşmil edilebilir. Fiili envanterin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik edilen giderler Hazinece mükellefe ödenir.”

  Yasal mevzuat hükmü gereği; vergi incelemesinden maksat sadece vergi kayıp ve kaçağını araştırıp bulmak değildir. İncelemeye yetkili olanlarca, vergi mükellefi ve vergi sorumlularının vergi ödevleriyle ilgili yükümlülüklerini mevzuata uygun yerine getirip getirmediğinin kontrolünü yaparak, gerçek matrah tespitini sağlamaktır. Gerekli görülürse defter, belge ve diğer kayıt ve hesapların incelenmesinin yanında fiili durumları araştırıp incelemek suretiyle de gerçekleştirebilir.

  Vergi İncelemesi yapmaya yetkili olanlar kimlerdir?

  Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır.

  Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.

  Mükellefler vergi incelemesi yapanlardan hüviyet ibraz etmelerini isteyebilirler. Vergi incelemesi yapanlar, yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulundurmak ve gittikleri yerde işe başlamadan evvel bu vesikayı ilgililere göstermek zorundadırlar.

  Vergi İncelemesi Ne Zaman Yapılır?

  “Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir.

  İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zaman aşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir.

  Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir”. (V.U.K. 138)

  Vergi İncelemesinin yapılacağı yer neresidir?

  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13. Maddesinde durum şöyle ifade edilmiştir:

  “(1) Vergi incelemeleri esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır.

  (2) İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın defter ve belgelerini daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenir.

  (3) İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya belgeleri belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve belgelerini daireye getirmeleri için uygun bir süre verilir.”

  Vergi İncelemesine Tabi Olanlar Kimlerdir?

  Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler”. (V.U.K. 137)

   

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg