Vergi İnceleme Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 1-     GİRİŞ

Bu makalemizin konusu vergi denetim kurullarında incelemeye alınan şirketlerde incelenen özellikli konular olacaktır.
 

2-     VERGİ DENETİM KURULLARINDA İNCELEMENİN KONUSU

 
– Tam inceleme
 
Mükelleflerin her türlü iş ve işlemlerini tüm matrah unsurlarını kapsayacak şekilde ve mükellefin tabi olduğu vergiler karşısındaki durumunu, bir veya birden fazla vergilendirme dönemi itibariyle tespit etmeye yönelik olarak yapılan incelemelerdir.
 
– Kıst/Kısa İnceleme
 
Vergi matrahını oluşturan unsurlardan bir veya birkaçını belirli bir yönüyle kapsamaya yönelik olarak yapılan incelemelerdir.
 
– Karşıt İnceleme
 
Yürütülmekte olan vergi incelemeleri sırasında gerek duyulan belli konularda başka mükellefler nezdinde yapılan incelemelerdir.
 

3-     VERGİ İNCELEME SÜRECİ

 
– Defter ve belgelerin alınması
Vergi inceleme süreci, konusuna göre (İnceleme türü, dönemi, kapsamı) defter ve belgelerin istenmesine ilişkin yazının tarafınıza ulaşmasından itibaren 15 gün içinde ibraz etmeniz ve incelemeye ilişkin başlama tutanağını imzalamanızla başlamış olur. Tutanakta, teslim alınan defter ve belgelerin mahiyeti ile teslim eden ve alan kişilerin kimlik bilgileri ve imzalarına yer verilir. Mükellefler, Bakanlığın elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri elektronik ortamda ibraz edebilirler. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun aramaya ilişkin hükümleri saklıdır.

– İncelemenin yapılacağı yer
Vergi incelemeleri esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır ancak mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın defter ve belgelerini daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenir.

– İnceleme tutanakları
Bu tutanakların taslakları, mükelleflerin itiraz ve mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağlamak amacıyla, mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün önceden mükelleflerin bilgisine sunulur. Tutanaklarda incelemeyi yapanın kanaatini belirten yorum, hüküm ve ifadelere yer verilmez. Düzenlenen tutanakların birer nüshasının tutanakları imza edenlere verilmesi zorunludur. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, mükellefleri tutanakları imzalamaları için zorlayamazlar.

– İnceleme tutanaklarında yer alacak unsurlar
 
a)     Tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi,
b)     İlgililerin adı, soyadı ve unvanları, vergi kimlik numaraları ile imzaları,
c)     Vergilendirme ile ilgili olaylar ve/veya hesap durumları,
d)     Varsa, ilgililerin itiraz ve mülahazaları ile ibraz ettikleri özelgeleri,
e)     Tutanakta belirtilen hususların ilgililer tarafından okunduğunu ve doğruluğunun anlaşıldığını belirten ifade,
f)      tutanağın düzenlenmesinden önce bildirildiği hususu,
g)     Tutanağın taslak halinin mükellefin bilgisine sunulduğu hususu,
h)     Mükelleflerin Rapor Değerlendirme Komisyonlarında dinlenme talebinin olup olmadığına ilişkin ifade, yer alır.
 
– İnceleme süresi
 
İncelemeler mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır. İncelemenin belli sürede bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar ek süre talep edebilirler. Ek süre talebi ilgili birim tarafından değerlendirildikten sonra altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir
 
– Vergi inceleme raporlarının düzenlenmesi
 
Vergi inceleme raporları, vergi türü ve dönemi itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir. Vergilendirme dönemi bir yıldan daha kısa olan vergilere ilişkin vergi inceleme raporları, her bir döneme ilişkin matrah ve/veya vergi farkları ayrı ayrı gösterilmek suretiyle hesap dönemine göre kazançları tespit edilenler için takvim yılı aşılmamak koşuluyla, özel hesap dönemine tâbi mükelleflerde ise özel hesap dönemine tekabül edecek şekilde tek bir rapor olarak düzenlenebilir. Raporda Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinin olup olmadığı ve komisyonda dinlenme talebinin olup olmadığına yer verilir.
 
– Vergi inceleme raporlarının ilgili komisyona gönderilmesi
– Defter ve belgelerin iadesi
 

4-     VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEFİN HAKLARI

 
– Mükellefler, Vergi Usul Kanunu’nun 136 ncı maddesine göre; vergi incelemesi yapanların kimliğinin işe başlamadan evvel kendilerine gösterilmesini isteyebilirler.
 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg