Vergi Dairesinin Değişmesi Halinde Tarh Dosyasının İntikali

Danıştay 4. Daire

Tarih        : 18.05.2007
Esas No   : 2006/2963
Karar No  : 2007/1654

VUK Md. 4

VERGİ DAİRESİNİN DEĞİŞMESİ HALİDE TARH DOSYASININ İNTİKALİ

Adres değişikliği nedeniyle vergi dairesinin değişmesi halinde mükellefiyetle ve vergilendirme ile ilgili her türlü belgeyi kapsayan tarh dosyasının da yeni vergi dairesine geldiğinin kabulü gerekir.

İstemin Özeti: Davacının Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne olan vergi borçlarının da 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun 2. maddesinden yararlandırılması yolundaki düzeltme şikayet başvurusunun reddine daire işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesince; dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından Kızılbey Vergi Dairesi’ne başvurularak vergi borçlarının 4811 sayılı Kanun’un 2. maddesi kapsamında taksitlendirilerek ödenmesine karşın Beşiktaş Vergi Dairesi’ne olan borçlarının bu daireye ayrıca başvurulmadığı gerekçesiyle 4811 sayılı Kanun kapsamına alınmamasına dair tesis edilen işlemin iptali istemiyle dava açıldığının anlaşıldığı, düzeltme şikayet başvurusunda ileri sürülen iddiaların, 213 sayılı Kanun’un 3. m
addesinde öngörülen yorum tekniklerine başvurulmadan ilk bakışta anlaşılabilecek açıklıkta vergilendirme hatası kapsamında değerlendirilemeyeceği, hukuki yorum gerektirdiği, bu nedenle şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı, gelir idaresinin bütün olduğunu, 4811 sayılı Yasa kapsamındaki başvurunun tüm borçlar için yapıldığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Karar: Davacı tarafından yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 116. maddesinde “vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istemesi ve alınması” olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanun’un 117. maddesinde, hesap hataları sayılmış, 2 numaralı bentte, vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsuplarının yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, 1. bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış ve gösterilmiş olması vergi miktarındaki hatalar olarak açıklanmıştır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg