fbpx

Makaleler

Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme Talebinin, Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılmış Olması

Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme Talebinin, Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılmış Olması , yükümlüler tarafından vergi dairesine verilen ve düzeltme talebi ile ilgili bulunan dilekçe, şayet vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra verilmiş ve bu düzeltme talebi vergi dairesi tarafından reddedilmişse veya altmış günlük bekleme süresi içinde vergi dairesi tarafından cevap verilmemiş olması halinde, bu durum üzerine mükellef Maliye Bakanlığına şikayet yolu ile başvurabilir (VUK md. 124).

Düzeltme isteği vergi dairesince reddedilen yükümlünün, idari dava açma süresi içinde şikayet merciine başvurması gerekir. Burada söz konusu dava açma süresi altmış gündür. Çünkü, şikayet üzerine verilen karara karşı vergi mahkemesinde değil doğrudan Danıştay’da dava açılması gerekecektir (Danıştay Kanunu, md. 24/1 -d).

Düzeltme isteğinin vergi dairesi tarafından reddine ilişkin yazılı bildirim üzerine altmış günlük süre işlemeye başlamış sayılır ve şikayet merciine başvurulması üzerine de bu süre durur (İYUK md. 11).

Şikayet mercii, yükümlüye altmış gün içinde bir cevap vermek durumundadır (IYUK md. 11/2). Süresinde cevap verildiğinde, yükümlünün kalan dava süresi (şikayet gününe kadar geçen süre çıktıktan sonra kalan süre) içinde dava açılması gerekir (İYUK md. 11/3). Bu süre şikayet merciine verilen red cevabınm yazılı bildirimini izleyen günden başlar. Şikayet mercii altmış gün içinde bir cevap vermezse davanın altmış günün bitimini izleyen günden itibaren yine kalan süre içinde açılması gerekir.

Ayrıca, altmış günlük bekleme süresi geçtikten sonra ve altmış günlük Danıştay’da iptal davası açma süresi de geçtikten sonra cevap verilmesi halinde, red cevabına ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren, altmış günlük
süre içinde Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilir. Ancak daha önce yani bekleme süresi olan altmış günün dolması üzerine yine altmış günlük dava açma süresi içinde iptal davası açılmışsa yeniden dava açılması söz konusu olamayacaktır. Yani, bu durum daha önce iptal davası açma süresi içinde dava açmayan veya dava açma süresini geçirmiş olan mükellefler bakımından tanınmış bir imkandır (İYUK md. 10).

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10 ve 11. madde hükümleri idari yargılamada geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Ancak vergileme alanında vergi hatalarının düzeltilmesi işlemleri dışında işlerliği yoktur. Esasında,
4001 sayılı Kanunun 5. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 3. fıkra, “Bu madde hükümleri, vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlerin tarhı, tahakkuk ve tahsilinin ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda
uygulanmaz” düzenlemesini içermekteydi. Fıkranın 3622 sayılı Kanunun 3.maddesiyle 1990 yılında yapılan önceki şekli de, “Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında bu madde hükümleri
vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz” hükmünü öngörmekteydi.

Fıkra, 4001 sayılı Kanunun anılan maddesiyle 18 Haziran 1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece; 10. madde hükmünün, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunların zam ve cezalarını tarh, tahakkuk ve tahsilleri ile ilgili başvurular hakkında da uygulanabilirliği imkan haline gelmiş gibi görünmektedir. Ancak idari davaya konu edilebilecek nitelikte işlem tesisi ve eylemde bulunması konusunda idare edilenlerin idari makamlara başvuru haklarını düzenleyen 10. madde hükmünün, yasaklamanın kaldırılmasına karşın, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının tarhı tahakkuk ve tahsili konularında uygulanabilirliği yoktur. Bununla birlikte, vergi mevzuatnın uygulanması dolayısıyla kamu idarelerince tesisedilen işlemlerin tümü bu nitelikte değildir. Bu işlemler arasında, idare edilenler yararına hukuki sonuçlar doğuranlar da vardır.

Örneğin, yatırım teşvik ve yatırım indirim belgesi verilmesi veya bu belgede yazılı indirim oranının yeniden tespiti konularına ilişkin istemlerle ilgili olarak tesis edilen ve söz konusu istekleri karşılayan işlemler bu niteliktedir.

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10