Vergi Cezasının Kesilmediği veya Azaldığı Durumlar

Vergi Cezasının Kesilmediği veya Azaldığı Durumlar

# Pişmanlık

# Yanılma-mücbir sebep

# Cezalarda indirim

# Zamanaşımı

Pişmanlık

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren yasaya aykırı hareketlerini, ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, VUK’un 371’nci maddesinde belirlenen kayıt ve şartlarda vergi ziyaı için öngörülen ceza kesilemez. Pişmanlık hükümleri, kaçakçılık suçu işleyenler açısından da geçerlidir.

Bu haktan yararlanmak için; pişmanlık dilekçesinin idarenin incelemeye almadan veya suçu öğrenmesinden önce verilmesi ve 15 gün içinde eksik bildirilen gelirlerin beyannamesinin verilerek vergi ve gecikme zammının ödenmesi gereklidir.

Ceza Kesilmeyen Haller  

Mükellefin yanılması,yetkili makamların kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmasından veya bir hükmün uygulanma tarzı konusunda yetkili makamların görüş ve kanaatini değiştirmiş olmasında kaynaklanır. Mücbir Sebepler VUK’ un 13’üncü maddesinde sayılmıştır.

Bunlar;

-Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

-Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;  Kişinin iradesi dışında vuku a gelen mecburi gaybubetler;

-Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi hallerdir.

Cezalarda İndirim

Mükellef cezanın tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak cezayı vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

– Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenler de üçte biri,

– Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri indirilir. Mükellefin indirim imkanından yararlanması için, kendisine bildirilen cezayı dava konusu yapmaması gereklidir.

-Cezalarda indirim müessesinin amacı, uyuşmazlık sayısının azaltılması ile verginin ve cezanın bir an önce hazineye girmesidir.

Zamanaşımı

Vergi aslında olduğu gibi vergi cezalarının da zamanaşımına uğraması söz konusu olmaktadır. Yasada yazılı sürelerin geçmesinden sonra artık vergi cezası kesilemez. Para olarak verilen vergi cezaları konusunda tahakkuk zamanaşımı veya tahsil zamanaşımı söz konusu olabilir. Zamanaşımı süresi kural olarak 5 yıldır.

VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN NEDENLER

ÖDEME

Vergi borcunu ve cezalarını ortadan kaldıran en tabii yol ödenmesidir. Ödeme, nakit veya çekle vergi dairesi veznesine veya banka şubelerine yapılır. Ödeme birimi, ulusal paradır.

ÖLÜM

Ölüm ile vergi cezası düşer. (VUK-m.372). Bu durum, cezaların kişiselliği ilkesinin doğal bir sonucudur. Ölümün vergi cezalarını düşürücü etkisi açısından cezanın kesinleşip kesinleşmemesi değil, tahsil edilip edilmemesi önemlidir. Ceza hukukunda amaç, suçun cezasını failine çektirmektir. Ölüm halinde murisin işlediği vergi suçlarının cezası düşecektir; yoksa mirasçıların işledikleri suçların düşmesi söz konusu değildir.

VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN NEDENLER

 ZAMANAŞIMI

Tahakkuk Zamanaşımı: Vergi ziyaı fiilinde, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın birinci gününden başlayarak 5 yıl; genel usulsüzlükte usulsüzlüğün yapıldığı yılı izleyen yılın birinci gününden başlayarak 2 yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez. Bir kısım özel usulsüzlük cezalarında (VUK. m.353, 355) ise 2 yıl yerine 5 yıl zamanaşımı süresi kabul edilmiştir.

 Tahsil Zamanaşımı: Vergi cezaları da, vergi asılları gibi vadelerinin rastladığı tarihi izleyen takvim yılından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar (6183 sayılı Kanun M.102). Tahsil zamanaşımında tarh, tebliğ, tahakkuk, aşamaları tamamlanmış, miktarı kesinleşmiş olan bir vergi söz konusudur. Ancak, mükellef bu vergiyi ödemek durumunda değildir.

ZAMANAŞIMININ DURMASI

İşlemeye başlayan zamanaşımı, bazı sebeplerin varlığı halinde durur. Örneğin, işletmekte olan tahakkuk

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg