Vergi ve Cezada E-Tebligata Alıştık Mı?

Ey vergi mükellefleri e-tebligat konusunda çok dikkatli olun. Sizin kanuni haklarınız olan düzeltme, uzlaşma ve dava açma gibi haklarınızı kullanmadan haksız, yersiz milyonlarca vergi ve cezaya muhatap olabilirsiniz.

Şimdi neden dikkatli olmanız gerektiğini açıklamaya çalışalım. E-mail’nizi sekreterinize, muhasebecinize veya herhangi bir çalışanınıza verir o kişi de bu görevi ihmal ederse ya da kendiniz ihmal ederseniz çok büyük bir mali yükümlülük altına girmiş olursunuz.

Konuya geçmeden önce vergi tebligatlarının Vergi Usul Kanunu’nun 93 ve izleyen maddelerine göre yapıldığını, genel tebligatların ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yapıldığını belirtmemiz gerekir. Tebligat Kanunu hükümleri sadece ‘’talik suretiyle, yani kapıya yapıştırmak suretiyle tebliğ’’ hallerinde vergi tebligatlarına uygulanmaktadır. Ayrıca, Elektronik Tebligat Yönetmeliği de 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı ResmÎ Gazete’de yayınlandığını da belirtelim. Bu yazımızın konusu Vergi Usul Kanunu elekrtonik tebligat hükümleri ile ilgili olacaktır.

ELEKTRONİK YA DA E-TEBLİGAT NEDİR?

Vergi Usul Kanununda tebliğ esasları; vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinenlere posta yolu ile tebliğ edileceği hükme bağlanmıştır. Posta ile, memur eliyle ve ilan yolu ile yapılmakta olan vergi tebligatları 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda da tebliğ edilmeye başlandı.

Buna göre; vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden; her türlü yazı, bilgi, ihbarname, ödeme emri, bilgi isteme ve benzeri evraklar mükelleflerin e-posta adreslerine yani e-mail’lerine gönderilmek şeklinde tebliğ edilmektedir. Tebligat e-posta adresine gönderildiği tarihten itibaren 5 gün içinde tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili usul ve esasları belirleme yetkisini kullanarak yayınladığı 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde gerekli açıklamaları yapmıştır. (Tebliğ, 27/08/2015 tarih ve 29458 sayılı ResmÎ Gazete’de yayınlanmıştır).

ELEKTRONİK TEBLİGAT BİLDİRİMİNİ KİMLER YAPACAK, KİMLERİ KAPSAYACAKTIR?

E- tebligat başvurusunu mükellefler, kendileri veya kanuni temsilcileri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, noterden verecekleri vekaletnamelerle vekilleri aracılığıyla da yapabilirler.

Vergi Usul Kanunun 107/A maddesine göre; elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

– Kurumlar vergisi mükellefleri,

– Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar,

– Ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

Ancak, kazançları basit usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin elektronik tebligat alma zorunluluğu yoktur.

MÜKELLEF TEBLİGATAN NASIL HABERİ OLACAK VE TEBLİĞ NE ZAMAN YAPILMIŞ SAYILICAK?

E-Tebligat başvurusu sırasında düzenlenen Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapmaktadır.

TEBLİGAT NE ZAMAN YAPILMIŞ SAYILIR?

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz.

E-TEBLİGAT BİLİGİLERİ GÜNCELLENİR Mİ, E-TEBLİGATTAN HANGİ HALDE ÇIKILIR?

E- tebligat kapsamında olan mükellefler https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce düzenledikleri Elektronik Tebligat Talep Bildirim Formu’ndaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.

Zorunlu veya kendi istekleriyle elektronik tebligat sistemine dahil olan mükellefler zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri ise; ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

E-TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLMANLARA CEZA VAR Mİ, YOK MU?

Maliyeye göre var. Danıştay’a göre yok. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 456 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde   E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükelleflerin, süresinde bildirimde bulunmamaları Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılacaklarını, Tebliğ ile re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parolası ile şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılacağı açıklanmıştır.

Barolar Birliği Başkanlığı, Danıştay Dördüncü Dairesinde açmış olduğu davanın reddi üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41