Vergi Borcu İçin Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi 15 Güne Çıkarılıyor!

7 Eylül’de Meclise sunulmuş ve halen Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısı’nın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapması öngörülen değişiklikler gereğince ödeme emrine karşı vergi mahkemesinde dava açma süresi 7 günden 15 güne çıkarılıyor.

Buna göre, kendisine ödeme emri tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler açısından dava açma süresi ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili vergi mahkemesinde iptal davası açabilir. Buna göre, ilgili Torba yasada yer alan ve 6183 sayılı yasada düzenlemeler yapan yeni hükümler kısaca aşağıda olduğu gibidir:

1. İhtiyati hacze ilişkin dava açma süresi 7 günden 15 güne çıkartılmaktadır. Buna bağlı olarak (6183 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 15. maddesine atfı dolayısıyla) ihtiyati tahakkuka karşı -tahakkuk sebep ve miktarına karşı- dava açma süresi de 15 güne çıkmaktadır. Ancak burada ihtiyati tahakkuka karşı dava açılabilmesinin bu kararın icra edilmiş olması gerekir.

2. Ödeme emirlerine karşı açılacak davalarda da süre 7 günden 15 güne çıkartılmaktadır. Buna bağlı olarak da kendilerine ödeme emri gönderilenlerin ödeme veya -dava açmadıkları takdirde- mal beyanında bulunma süresi de 15 güne uzamaktadır. Dava açanların ise davanın reddi halinde mal beyanında bulunma süresi de red kararının tebliğinden itibaren 15 güne çıkarılmaktadır. Dava açma mercii: mükellefin bağlı olduğu yerin görevli vergi mahkemesidir.

3. Amme alacakları tahsil üsulü hk. kanun 79. Maddesine göre; 3. Şahıslara karşı alacak hk. 7 gün içerisinde eskiden cevap verilmekteyken bu süre 15 güne çıkarılıyor. Aynı maddede yer alan yani 79. Maddedeki 3. Şahısların dava açma süresi 7 günden 15 güne çıkarılmaktadır.

4. Kamu alacaklarının teminata bağlanması halinde kamu alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, “borcun ödenmesi yoksa teminatın paraya çevrileceğine ilişkin ihtar yazısını” müteakip borçluya tanınacak ödeme süresi de 15 gün olarak tespit edilmiştir. Eskiden bu süre 7 gün iken bu defa 15 gün olarak dikkate alınacaktır.

5. Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları ellerinde bulunduran üçüncü şahısların bu malları idareye bildirme süresi de 7 günden 15 güne çıkmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg