Uzlaşma ve Dava Açma İlişkisi

Danıştay 9. Dairesi
Tarih         : 17.03.2009
Esas No   : 2008/586
Karar No  : 2009/1378

VUK EK Md. 7

UZLAŞMA-DAVA AÇMA İLİŞKİSİ

Yükümlü tarafından dava açıldıktan sonra aynı vergi ve cezalar için uzlaşma başvurusunda bulunulması nedeniyle, uzlaşma vaki olmasa dahi uzlaşma işleminin sonuçlanmasından önce mahkemece davanın esastan incelenerek karara bağlanmasına olanak bulunmamaktadır.

İstemin Özeti: Davacı şirket adına yersiz katma değer vergisi iadesinden yararlandığından bahisle düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak 2005/Aralık dönemi için tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin 1/a bendinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin vergiden müstesna olduğu, 32. maddesinde de, bu Kanun’un 11, 13, 14 ve 15. maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin Maliye Bakanlığınca tespit olunan esaslara göre bu işlemi yapanlara iade edileceğinin öngörüldüğü, aynı yasanın 13/a maddesinde de faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların kiralaması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların teslimleri bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili onarım ve bakım şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin vergiden istisna olduğu, (e) bendinde limanlar ve hava meydanı inşaası yenileme ve geliştirilmesi işlevlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işleme ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin vergiden istisna tutulduğunun hükme bağlandığı, dosyanın incelenmesinden davacı şirketin Almanya’da bulunan bir firma için yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaa edilen geminin yurt dışına ihraç edildiği ve bu ihraç ile ilgili olarak 3065 sayılı Yasanın 11/1-a maddesi uyarınca kendisine talebi üzerine mahsuben iade işleminin yapıldığı, ancak daha sonra davacı şirketin iadeye konu ettiği faturalardan sadece bir adedinin ihraç edilen gemiye ilişkin yüklenildiği, bunun dışında kalan faturaların gemi inşası ile ilgili mal ve hizmet alış faturası olmadığı, zaten 13/a maddesi uyarınca alınan istisna belgesinin satıcı firmalara ibraz edilmesiyle gemi inşasının başladığı tarih ile yurt dışı edildiği tarih arasında, gemi inşasına ilişkin olarak yapılan alımların katma değer vergisi ödenmeden yapıldığı, dolayısıyla 18.12.2005 tarihinde ihraç edilen gemi inşasıyla ilgili olarak katma değer vergisi yüklenilmediği belirtilerek, haksız iade alındığı belirtilen vergiler için dava konusu cezalı tarhiyatın yapıldığının anlaşıldığı, olayda, iade alınan katma değer vergisinin 18.12.2005 tarihinde yurt dışı edilen gemi nedeniyle ve ihracat istisnasından kaynaklandığının

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg