TKDK ve IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki KDV İstisnaları ve Fesih

Bilindiği gibi, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ağustos 2011 tarihinde akredite olarak Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve anlaşmasının V. Bileşeni kapsamında sözleşme imzalamaya başlamıştır. Bu sözleşmelerde bütçe uygun harcama ve uygun olmayan harcama kalemlerinde oluşmakta ve Sözleşme makamı sadece uygun harcama tutarın desteklemektedir. Bu nedenle bu tür sözleşmeler için verilen KDV istisna sertifikasına konu olan beden uygun harcama tutarı olmaktadır. Ancak sözleşme makamı, belirli gerekçelerle sözleşmenin feshi yoluna gidebilmekte veya proje süresince ve projenin tesliminde gerçekleştirdiği yerinde denetimler sonucu sözleşme bedelinde kesintiler yapabilmekte ve yaptığı bu kesintileri, büt.enin uygun olmayan harcama tutarı içine aktarmaktadır (3065 sayılı KDV Kanunu md. 19).

Sertifika, AT/Birlik sözleşmesinde yazılı süre ve bedel sınırlı olarak verildiğinden, sözleşemeye konu bedelde meydana gelen bu değişiklikler, sertifikanın bedelini de değiştirmektedir. Süresi henüz sona ermeyen sözleşmeler için yeni bedele uygun sertifika düzenlenerek AT/Birlik yüklenicilerine verilmekte, süresi sona eren sözleşmeler için sertifikanın yenilenmesi mümkün olmamaktadır.

Sözleşme makamları tarafından bildirilen bedel düşüklüğü olan sözleşme kapsamında tedarikçilerden yapılan mal teslimleri, hizmet ifaları ve işlerde faydalanılan KDV istisna tutarlarının, yeni sözleşme bedeli dikkate alınarak hesaplanması gerekmekte olup bu tutarı aşan kısımlar için KDV istisnasından yararlanıldığının tespit edilmesi durumunda aşan kısımlara yönelik tahsil edilmeyen KDV nin ve varsa diğer vergilerin, vergi ziyaı cezası kesilmek ve söz konusu vergiler için kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi hesaplanmak suretiyle tahsil edilmesi gerekmektedir ( bkz. Kızılot Şükrü,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.