Ticaret Unvanı Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

Şirket kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri şirket unvanının belirlenmesidir. Şirketlerin ticaret unvanlarını seçerken dikkat etmeleri gereken hususlar şahıs işletmelerine ve sermaye işletmelerine göre farklılık göstermektedir. Ticaret unvanı belirlenirken dikkat edilecek hususlar 14.02.2014 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ’ de ayrıntılı olarak ele alınmış olsa da uygulayıcılar açısından zaman zaman soru işaretleri yaratmaktadır.

Şirket unvanı, şirketin ticaret sicilinde tescil edilmesinden tutun da ticari faaliyetini sürdürmesi esnasında hatta tasfiye sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat etmek önem taşımaktadır.

Gerçek Kişiler
Ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburidir. Ticaret unvanı, kısaltılmaksızın yazılan ad ve soyaddan meydana gelir. Adı ve soyadı bütün harfleriyle yazılır.
İşletme ile ilgili yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç istenilen ekler unvanda kullanılabilir.
Üçüncü kişiler nezdinde bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapılamaz.
Kayıtlı oldukları Ticaret Sicili Memurluklarının faaliyet alanı içerisinde bulunan başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısını seçemezler.

Ticaret unvanında ortaklık olduğu izlenimi verecek ekler veya birden fazla gerçek şahsın adını veya soyadını kullanamazlar.
Ticaret unvanlarında Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimelerini ancak İcra Vekilleri Heyeti kararıyla kullanabilirler.

Donatma İştiraki
Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin ad ve soyadı veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adı ile donatma iştirakini gösteren ibareden oluşur.
Ad kısaltılarak yazılabilir. Soyadları ve gemi adı kısaltılmadan yazılmalıdır.

Örnek: Yavuz Yıldız Donatma İştiraki
Y. Yıldız ve Ortakları Donatma İştiraki
Yavuz Reis Donatma İştiraki

Adi Ortaklık
Yasal sınırlama olmamakla birlikte uygulamada sadece gerçek kişi ortaklardan birinin ad ve soyadı kısaltmaksızın yazılarak unvan belirlenir.
Örnek : Yavuz Yıldız ve Ortağı
Yavuz Yıldız-Hakan Yılmaz Adi Ortaklığı
Avukatlık Ortaklığı

Bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya soyadlarına Avukatlık Ortaklığı ibaresi eklenerek belirlenir. Ortaklığın unvanında bulunan ad ve soyadlarının sahibi ortağın, ortaklıktan ayrılması veya ölümü halinde bu kişinin adı ve/veya soyadının ortaklık unvanında kalıp kalmayacağı hususu ortaklarca Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesinde düzenlenir.

Örnek : Yavuz Yıldız Avukatlık Ortaklığı
Yıldız Avukatlık Ortaklığı
Yavuz Yıldız-Hakan Yılmaz Avukatlık Ortaklığı
Yıldız-Yılmaz Avukatlık Ortaklığı

Tüzel Kişiler
Kolektif Şirket
Ticaret unvanının bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadı ile ortada şirket ilişkisi bulunduğu ve şirketin kollektif olduğunu gösterecek sözleri içermesi şarttır.
Adi Veya Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin adı ve soyadı ile ortada şirket ilişkisi bulunduğunu ve şirketin adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğunu gösteren sözlerden oluşması şarttır.
Bu şirketlerin unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması yasaktır.

Limited, Anonim Ve Kooperatif Şirketler*
Ticaret unvanlarında Limited Şirket, Anonim Şirket ve Kooperatif kelimelerinin bulunması şarttır.
Ticaret unvanlarında gerçek bir şahsın adı veya soyadı bulunduğu takdirde şirket nev’ini (türünü) gösteren sözler, remizle (simge) veya kısaltılmış olarak yazılamaz.
Ticaret unvanında kullanılan ad ve soyad şirket ortağına/ortaklarına ait değilse adı ve soyadı kullanılan kişinin yazılı onayının alınması gerekmektedir.

Ticaret unvanında Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli kelimeleri ancak Bakanlar Kurulu’nun izni ile kullanılabilir.
Ticaret unvanında yer alacak ibareler şirketin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişiler nezdinde yanlış bir algının oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.
Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir. Fakat ülke adlarının kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konularından en az birinin yer alması gereklidir.
Türkiye genelinde var olan ve aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin unvanlarının başına “öz” kelimesi eklenerek unvan kullanılamaz.

Unvan uzunluğu 140 karakteri geçmemelidir.
Eş anlamlı sektör adları aynı unvanın içerisinde kullanılmamalıdır.
Bir işletmenin şubesi var ise ticaret unvanını belirlerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmalı ve unvanının sonuna şube olduğunu belirtmelidir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür.
Görsel ve işitsel olarak üçüncü şahısları yönlendirecek aynı sektörde kullanılan bir unvan tekrar kullanılamaz.

Örnek: “Esas Turizm Anonim Şirketi ” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “Yeni Esas Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg