Tasfiye Olan Şirket Adına Cezalı Tarhiyat Yapılamaz

Danıştay 9. Dairesi
Tarih         : 03.11.2010
Esas No   : 2008/6803
Karar No  : 2010/5846
TASFİYE OLAN ŞİRKET ADINA CEZALI TARHİYAT YAPILAMAZ

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, şirket tüzel kişilikleri, ticaret sicilinden silinmeleriyle sona erer. Bu tarihten sonra şirketin haklara sahip olması, borçlu kılınması, bunun sonucu olarak da münfesih şirket adına tarh ve tahakkuk işlemleri ile ihbarname düzenlenmesinin mümkün olmadığı hk.

İstemin Özeti: Davacı şirket hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2004 yılı kanuni defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle, 2004/Ocak-Haziran, Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık dönemlerine ilişkin olarak re’sen salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile 2004/Aralık dönemi için kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini istemiyle açılan davayı; olayda, davacı şirketin tasfiyeye girdiği ve tasfiyesinin tamamlanarak 07.02.2007 tarihinde ticaret sicilinden kaydının silindiği, bu itibarla, tüzel kişiliği sona eren ve hukuken mevcut olmayan davacı şirketin haklara sahip olması ve borçlu kılınmasının mümkün olmadığı, hukuk aleminde varolmayan şirket adına tesis edilen işlemlerin herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı, hukuki sonuç doğurmayan işlemlerin ise herhangi bir kişinin menfaatini ihlal etmeyeceği, bu hukuki durum karşısında feshedilmekle tüzel kişiliği sona eren şirketin temsilinin ya da şirket adına dava açılmasının da mümkün olamayacağı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddeden Vergi Mahkemesinin kararının; davanın tasfiye memuru tarafından açıldığı, dava açma ehliyetinin bulunduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Davacı şirket adına 2004/Ocak-Haziran, Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık dönemlerine ilişkin olarak re’sen salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile 2004/Aralık dönemi için kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini istemiyle açılan davayı 2577 sayılı Kanun’un 15/1-b maddesi uyarınca ehliyet yönünden reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg