fbpx

Makaleler

Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler

Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler ,  tahsil zamanaşımının kesilmesi, kesilme anma kadar işlemiş bulunan sü-
renin bütün sonuçlarım ortadan kaldırır. Kesilenenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından başlayarak, beş yıllık zamanaşımı yeniden başlar.

Tahsil zamanaşımının kesilmesi nedenleri, A.A.T.U.H.K’nun 103. maddesinde sayılmıştır. Bu hükme göre, tahsil zamanaşımının kesilmesi nedenleri şunlardır:

1) Ödeme,

2) Haciz uygulanması,

3) Cebren tahsil ve kovuşturma işlemleri sırasında yapılan her çeşit tahsilat,

4) Ödeme emri tebliği,

5) Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,

6) Yukarıda belirtilen bu işlemden herhangi birinin kefile veya yabancı kişi ve kurumların temsilcilerine uygulanması ya da bunlar tarafından yapılması,

7) ihtilaflı amme alacaklarında yargı mercilerince bozma kararı verilmesi,

8) Amme alacağının teminata bağlanması,

9) Yargı mercilerince icrasının tehirine karar verilmesi,

10) İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı kamu idaresine borcun ödenmesi için yazı ile başvurulması,

ll) Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kamu alacağını tecilini zamanaşımını kesen nedenler arasında saymamıştır. Ancak, kamu alacağının tecili için teminat yatırılması gerekli olduğundan (md.48/l) ve bu durumda teminat nedeniyle zamanaşımı kesileceğinden, tecil zamanaşımını dolaylı olarak kesmektedir.

Bir vergi alacağının iflas masasına kaydettirilerek talep edilmesi ile birlikte zamanaşımı kesilir. Vergi alacağının masaya kaydı da tahsil zamanaşımını kesmektedir. Bu durum 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.nun 103. maddesi
kapsamı dışındadır. Başka bir anlatımla masaya kaydı yapılan vergi alacağında tahsil zamanaşımını kesen neden özel hukuk kuralı özelliğini taşımaktadır.

Ancak bir alacağın masaya kaydettirildiği tarihte zamanaşımına uğradığını ileri sürerek bu alacak kabul edilmeyebilir veya buna itiraz edilebilir. Bu görev iflas idaresine aittir. Dolayısıyla iflas masasını yönetmekle görevli olanlar, herhangi bir alacağın sıraya alınması için yapılan başvuruda bu alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını ayrıca incelemek zorundadır.

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10