Sorumlunun,Borçlu Mükellefin Vergi Dairesince Takip Edileceği

Danıştay 4. Daire
Tarih         : 18.12.2006
Esas No   : 2005/2360
Karar No  : 2006/2683

3568 sK. Md. 12

213 VUK Md. 4

6183 sK. Md. 5

SORUMLUNUN, BORÇLU MÜKELLEFİN VERGİ DAİRESİNCE TAKİP EDİLECEĞİ

Müşterek ve müteselsilen sorumlu YMM’nin bağlı olduğu vergi dairesince değil, vergi borçlusu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince takip edilmesi gerektiği.

İstemin Özeti: Yeminli mali müşavir olan davacı adına müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla ödeme emri düzenlenip, tebliğ edilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; yeminli mali müşavir olan davacının Nuraydın İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin işlemlerini tasdik ederek haksız yere vergi iadesine sebebiyet verdiği ileri sürülerek müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla takip edildiği, anılan borçların tarhiyat öncesi uzlaşmaya varılarak kesinleştiği ve ödenmemesi üzerine, borçlunun işlemlerini tasdik eden davacıdan istendiği, karşıt inceleme yetkisini kullanmayarak haksız yere vergi iadesine sebebiyet veren davacının takibinde kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davacı, düzenlenen ödeme emrinin kanuna aykırı olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Karar: Davacı adına müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli» Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında, yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu oldukları, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiştir. Anılan maddeye dayanılarak çıkarılan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesinde de, bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanunu’nun “tam teselsül”  hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasında, “vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir.” denilmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg