Şirketlere Yeniden Yapılandırma Yürürlüğe Girdi

Türkiye Bankalar Birliği Küçük Ölçekli Şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hakkında yaptığı duyuru ile 25 Milyon TL’sinin altında Finansal Sektöre borcu olan Şirketler için Finansal Yeniden yapılandırmanın başladığını bildirdi.

Yeniden Yapılandırmadan Hangi Şirketler Yararlanacak?

Finansal Yeniden Yapılandırmadan  Başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den az olan borçlular yararlanabilecek. 

Yapılandırma Parametreleri 

Yapılandırma Vadesi

Finansal Yeniden Vade Yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 60 ay olabilecektir (vade yapısı yapılan fizibiliteye göre belirlenecek olup, her firma için 60 ay olarak uygulanmayacaktır)

Ödeme planının sonunda, yapılandırılan kredilerin tamamen tasfiye edilmesi esas olmakla birlikte, yapılandırılan toplam tutarın en fazla yüzde 25’lik bölümünün, ödeme planı sonrasında döneme bırakılması da söz konusu olabilecektir. 

Ödemesiz dönem 

Azami 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecektir.

Taksit sıklığı 

Taksitlerin aylık olması esas olmakla birlikte, sektörel olarak fon yaratma imkanları dikkate alınarak daha uzun taksit aralıkları belirlenebilir

(örneğin tarım sektöründe yıllık bazda üretim yapan üreticilerin geri Ancak, ödemesiz dönemi takiben her yıl, toplam anapara alacağının en az yüzde 10’nunda az olmamak üzere ödeme planı yapılması esastır. )

Yeniden Yapılandırmada Faiz Oranı

Faiz oranı müşterinin tercihine göre sabit veya değişken olabilecektir.

Sabit faiz olması halinde BKEAK’ın günün koşulları ve müşteri bazında belirleyeceği oran dikkate alınacaktır.

Değişken faiz olması halinde;

0-2 yıl vadeli işlemlerde TL Referans Faiz Oranı+1
2-5 yıl vadeli işlemlerde TL Referans Faiz Oranı+2

TL Referans Faiz Oranı 3 ayda bir güncellenecektir.

Kullandırım tarihinden bir iş günü öncesi ile 30 gün öncesinin (tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden iş günü seçilecektir) endeks verileri kullanılarak krediye baz teşkil edecek faiz oranı hesaplanarak belirlenecek ve vadeye göre marj eklenerek nihai faiz oranına ulaşılacaktır. 

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Küçük Ölçekli Uygulama

(Banka ve Diğer Mali Kurumlara 25 Milyon TL’den Az Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama)

Anlaşma’nın Tarafları

Aşağıda imzaları bulunan banka ve finansal kuruluşlar (birlikte Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan “Alacaklı Kuruluşlar” olarak anılacaktır), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nın (Çerçeve Anlaşması veya Anlaşma) taraflarını oluşturmaktadır.

İşbu Çerçeve Anlaşması, münhasıran bu Anlaşma’yı imzalayanlar açısından hüküm ifade eder.

Anlaşma’nın Amacı

Bu Anlaşma’nın amacı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca Alacaklı Kuruluşlar’a borç geri ödemelerinde geçici sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel görülen ticari kredi borçluları hakkında (İşbu metinde “borçlu” olarak anılacaktır.);

– bu borçluların kredi borçlarının vadelerini uzatmak,

– bu borçluların kredilerini yenilemek,

-bu borçluların borçlarından kaynaklı temerrüt faizinden/gecikme cezasından kısmen veya tamamen vazgeçmek,

– . bu borçluların borçlarını aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçları borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak,

– bu borçluların kredi borçlarına ilişkin olarak diğer Alacaklı Kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak,

şeklinde alınacak tedbirlerle, borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamaktır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesini teminen, tarafların misyonu; ekonomiye katma değer oluşturduğuna inanılan ve geçici olarak finansal ödemeleri aksayan borçluların fon üretme kabiliyetleri de dikkate alınarak Alacaklı Kuruluşlar tarafından uygun görülecek makul bir süre içerisinde ve makul koşullarla, gerek ekonomik faaliyetlerine devam etmeleri, gerekse öngörülen süre içerisinde finansal kesime ve kamu dahil diğer alacaklılara olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Bunu teminen ilgili borçlunun yanı sıra, varsa bunlarla bağlantılı bulunan diğer kuruluşlar ile hakim hissedarlarının iyi niyetlerini ve özverilerini ortaya koymaları ve bu suretle, bir uzlaşı platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Tanımlar

Alacaklı Kuruluşlar: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde geçen bankaları, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinde geçen şirketleri, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşları, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşları, alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak

özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonlarını,
Alacak toplamı: Borç tespitinin yapıldığı tarih itibariyle hesaplanan anapara, faiz, kar payı, kira, komisyon, sigorta, masraflar ve krediye ilişkin diğer alacakların toplamını,
Başvuruyu kabul eden Alacaklı Kuruluş (BKEAK): Borçlunun başvurusu kabul eden en büyük ilk üç alacaklı içinde yer alan Alacaklı Kuruluş’u,
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu,
Borçlu: 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi kuruluşlar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6493 sayılı  Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile yatırım ortaklıkları hariç 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesine tabi kuruluşlar dışında kalan Türkiye’de kurulu şirketleri,
Diğer alacaklılar: Alacaklı Kuruluşlar dışında kalan borçludan alacaklı diğer tüm gerçek  veya tüzel kişileri,
Fizibilite: Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, bilanço içi ve dışı varlık ve imkanlarının bir arada irdelenerek borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması halinde geri ödeme kabiliyeti kazanacağına ilişkin tespitin oluşmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan format üzerinden BKEAK tarafından yapılan çalışmayı,
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS): Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği görüşü alınarak TBB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan format metin kullanılarak, Alacaklı Kuruluşlar, borçlu ve kefiller arasında imzalanacak olan sözleşmeyi,
Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu,
Risk Grubu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinde belirtilen risk grubunu,
TBB: Türkiye Bankalar Birliği’ni,
Yönetmelik: 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliği,
Yurt Dışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası Kurumlar: Yerleşik olduğu ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili olan ve borçlulara kredi kullandıran yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumları

ifade eder.

Anlaşma’nın Konusu

Bu Çerçeve Anlaşması’nın amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere,

• Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulanacak borçlulara ilişkin kriterlerin belirlenmesi,

• Bu Çerçeve Anlaşması kapsamında öngörülen uzlaşma süreci için gerekli organizasyon yapısının belirlenmesi,

• Alacaklı Kuruluşlar’ın uyması gereken genel prensipler ile uygulama ve durumun korunması süreçlerine, bağıtlanmış sözleşmelerin izleme kriterlerine ilişkin prensiplerin belirlenmesi,

• Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri’nin (FYYS) içeriğinin belirlenmesi, gerekli görülmesi halinde Alacaklı Kuruluşlar’ın kendi aralarında yapacakları sözleşmelere ilişkin esasların belirlenmesi,

• Alacaklı Kuruluşlar ile FYYS’lerde taraf olabilecek diğer alacaklıların aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin esasların belirlenmesi,

• Anlaşma’da öngörülen sürelere ilişkin esasların belirlenmesi,

• Yönetmelik’te belirtilen diğer hususlar

işbu Çerçeve Anlaşması’nın konusunu oluşturmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg