Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Firmalara Sağlanan Vergi Avantajları Nelerdir?

 

Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

 

Resmi Gazete Tarihi
ve Numarası
Yasal Dayanak
21.06.2006 – 262055520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
03.04.2007 – 264821 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
29.01.2004 – 253655084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
02.11.1984 – 185633065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
26.04.2014 – 28983KDV Genel Uygulama Tebliği

 

Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz

Bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalara belirli şartlara bağlı olarak bazı vergisel avantajlar getirilmiş olup bu avantajlar şöyledir;

1 – Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.12.3.1 bölümünde açıklamalar yapılmış olup özetle şöyledir;

a.06.02.2004 Tarihi itibariyle Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatına Haiz Olan Firmalar;

06.02.2004 tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, 06.02.2004 tarihi itibarıylafaaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31/12/2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31/12/2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır.

Şirketlerin, serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri hasılattan bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderlerin düşülmesi sonucu bulunacak kazanç, kurumlar vergisinden istisnadır. Serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilecektir. Ancak Faiz, Repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlerin istisnadan faydalanması mümkün değildir.

b.06.02.2004 Tarihinden Sonra Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Alan Firmalar:

06.02.2004 tarihinde sonra faaliyet ruhsatı alarak Serbest Bölgede faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin imalat faaliyetleri hariç bu istisnadan faydalanması mümkün değildir.

c.Serbest Bölgelerde Üretim Faaliyetinde Bulunan Firmalar:

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

2- Vergi, Resim ve Harç İstisnası

6 Şubat 2004 tarihi itibariyle serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler 31/12/2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Serbest bölgede yeni faaliyete başlayacak şirketlerin bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

 

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg