fbpx
Perşembe, 28 Mayıs, 2020

Resen Terkten Çıkmanın Yolları

İşi bırakan mükellefler işi bıraktıklarını VUK 160 maddesi gereği, vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar denilmektedir.

İşi bırakmasına rağmen işi bırakmayı bildirmeyen mükellefler ile ilgili olarak 

Yine aynı maddede 
(5228 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesiyle değişen fıkra) İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir.
Şirket ortaklarının ileride çok büyük maddi külfetlerle karşılaşmamaları için, mağdur olmamaları için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Vergi Mükellefi Savunucuları