Ortağı Olduğu Şirketin Ödenmeyen Borcu Dolayısıyla Gayrimenkule Konulan Haczin İptali

Ortağı olduğu Limited şirketin ödenmeyen vergi borçları dolayısıyla şirket ortağının sahip olduğu gayrimenkul üzerine konulan vergi haczinin kaldırılması yolunda ortak tarafından yapılan başvuru ilgili vergi dairesi tarafından reddedilmesi üzerine yargıya gidilmiştir.

Açılan dava, vergi mahkemesi tarafından kabul edilerek vergi dairesince yapılan işlemler iptal edilmiştir.[1] Daha sonra konu vergi dairesince temyizen Danıştay’a intikal ettirilmiştir.[2]

Danıştay 3. Dairesi tarafından mesele incelenerek aşağıdaki karar verilmiştir:

“Ortağı bulunduğu Limited şirketin ödenmeyen vergi borçları dolayısıyla gayrimenkulüne konulan haczin kaldırılması yolunda davacı tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemi; Limited şirket ortaklarının, 6183 sayılı yasanın 35. maddesinde 29.07.1998 tarihinden önceki döneme ait şirket borçlarının tamamından vazettikleri veya vaazını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında sorumlu olduklarının açıklandığı, bu durumda, vergi borçlusu şirketteki sermaye miktarı 2.5 YTL olan davacının 29.07.1998 tarihinden önceki dönem içinde kalan şirket borcundan vazettiği sermaye tutarında sorumlu olması gerektiğinden şirketteki hissesi nedeniyle taşınmaza uygulanan hacizde isabet bulunmadığından tesis edilen işlemde yasaya uygunluk görülmediği gerekçesiyle iptal eden İzmir 1. Vergi Mahkemesinin 5.3.2009 gün ve E:2008/808-K:2009/308 sayılı kararının, tesis edilen işlemde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.”

Kararın hüküm fıkrası şöyledir:

“Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.”

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI VE MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUĞU HAKKINDA KISA TARİHSEL GELİŞMELER

1-Limited şirketlerin ortakları hakkında sorumluluk 29.7.1998 tarihinden önceki dönem içinde kalan şirket borçlarında durum nedir?

Limited şirketlerin vergi borcu hakkında 29.7.1998 tarihinden önceki döneme ait borçların tamamından taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar. Örneğin, 29.7.1998 tarihinden önceki döneme ait bir borç dolayısıyla 6183 sayılı yasanın 35. maddesinde yer alan sorumluluk her ortağın şirketteki sermaye miktarı kadar olacaktır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg