Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk Nedeniyle SMMM Adına Düzenlenecek Ödeme Emrinin,Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesince Düzenleceği

Danıştay 3. Dairesi
Tarih    : 14.09.2015
Esas No : 2012/4440
Karar No  : 2015/6277

VUK Mük. Md. 227

MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK NEDENİYLE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ADINA DÜZENLENECEK ÖDEME EMRİNİN, BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNCE DÜZENLECEĞİ

Serbest muhasebeci mali müşavir olan davacının, muhasebecilik hizmeti sunduğu şirket tüzel kişiliğinin vergi borçlarından müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilerek adına bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğü tarafından ödeme emri düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı ve sorumluluğunun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk.

İstemin Özeti: Serbest muhasebeci mali müşavir olan davacı adına, (…) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 2005 yılına ait kurumlar vergisi ve fer’ilerinden oluşan borçlarının tahsili amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesi uyarınca müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilerek düzenlenen 09.04.2011 tarih ve 1 takip numaralı ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; davacının, muhasebecilik hizmeti sunduğu Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (…) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin defterlerinde kayıtlı olduğu tespit edilen sahte faturalar sebebiyle yapılan tarhiyattan sorumlu olup olmadığı, sorumluluğu var ise, bunun ne suretle gerçekleşmiş olduğu, şirket adına tarhiyat yapılıp yapılmadığı, tarhiyatın; aşaması, kesinleşmesi, miktarı gibi sebeplerin göz önüne alınması gerektiğinden, beyannamelerini imzaladığı asıl borçlu şirketin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü yerine davacının bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü tarafından düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle ödeme emri iptal edilmiştir. Davalı idare tarafından; davacının, beyannamelerini imzaladığı şirketin kayıtlarına intikal ettirdiği sahte faturalar nedeniyle sorumluluğunun bulunduğunun serbest muhasebeci sorumluluk raporuyla ortaya konulduğu, 213 sayılı Kanun’un mükerrer 227. maddesine dayanılarak çıkarılan 4 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği’nin müşterek ve müteselsil, sorumluluğun tespitine ilişkin bölümünde, sorumluluğu tespit edilen meslek mensupları ile ilgili takibatın, bu meslek mensuplarının bağlı bulunduğu vergi dairelerince yerine getirileceği hükmü yer aldığından dava konusu ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Karar: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde iptal davaları, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre her idari işlemin beş unsuru bulunmakta olup, unsurlardan birindeki hukuka aykırılık işlemin iptalini gerektirmektedir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere vermiş olduğu yetkiye ilişkin mali sorumluluğu düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227. maddesinde; Maliye Bakanlığının; vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş, aynı maddede beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensuplarının, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg