fbpx

Makaleler

Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu

Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu ,Vergi Usul Kanunu’nda m.363’te ”Mükelleflerin Özel işlerini
yapan memurlar” başlığı altında yer alan düzenleme şu şekildedir;

Bu Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılır. Bu hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde, kişiye ayrıca bu Kanunun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.”

Tıpkı vergi mahremiyetini ihlal suçunda olduğu gibi bu suç tipinin yer aldığı kanun hükmünde de, tanım yapılmaktan ziyade,kapsam ve ceza konusunda diğer kanun hükümlerine atıf yapılarak fiil ve ceza ele alınmıştır. Mükellefle ilgili belli işleri yapmaları yasak edilen kimselerin (VUK, m.ö) bu yasağı ihlal etmeleri halinde, TCK, m.257’e göre cezalandırılacakları, bu hareketlerinin vergi ziyaına sebep olması halinde ayrıca VUK, m.344 ile vergi ziyaı cezası kesileceği ifade edilmektedir.

VUK, m.6’ya göre; ”Beşinci maddede yazılı olanlar:Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;

Kan veya sıhri usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına;

Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere; Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar.

Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair Özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar.”

VUK, m.363’te ceza için atıf yapılan TCK, m.257’de ise ”Görevi kötüye kullanma” başlığı altında şu şekilde bir düzenleme bulunmaktadır.

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10