Merkez Teşkilatı

MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Başkan:

Genel Başkan, merkez teşkilatında yer alan derneğin ve yönetim kurulunun başı sıfatıyla, derneğin tüm organlarının koordinasyon içinde çalışmasını gözetmektedir. Genel Başkan, dernek tüzüğünün kendisine yüklediği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Özel Kalem Müdürü:

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği yönetim kurulu tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; derneğin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla derneğin görüşme ve kabul işlerini yürütür.

Denetim Kurulu:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen
çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve
dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde genel başkana ,yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Danışma Kurulu:

Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine ve faaliyetlerinin
daha etkin yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapar. Dernek çalışmalarına ilişkin hususlar, Tüzük değişikliği, çıkarılacak yönetmelikler, çalışma raporları, yürütülecek projeler ile benzeri konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, yaptığı çalışmaları, raporları ve önerileri yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunar. Karara bağlanacak hususlar var ise, Yönetim Kurulu bu hususları karar bağlar.

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:

Derneğin, eğitimlerinin ve seminerlerinin düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

Basın ve Yayından Genel Başkan Yardımcısı:

Derneğin basın,kurumsal iletişim,tanıtım ve yayınlar ve halkla ilişkilerinden sorumludur.

Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:

Derneğin hukuki ve yasal işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu genel başkan yardımcısıdır.

Bütçe ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:

Derneğin yıl içerisindeki bütçe ve mali işlerimden sorumlu genel başkan yardımcısıdır.

Bilgi İşlemden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:

Derneğin verimi artırmak amacıyla çağdaş bilişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, bilgisayar alt yapısını oluşturmak, bilgi işlem hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek, uygulamaları koordine etmek, teknik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin dernekte uygulanmasını sağlamaktır.

Genel Sekreter:

Derneğin büro işlerini yönetir, karar defterlerini tutar,üyelerden sorumlu,Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlar ve toplanmalarını sağlar.