Maliye Bakanı Vergi İncelemesi Reformlarına Devam Ediyor

Maliye Bakanı Vergi İncelemesi Reformlarına Devam Ediyor ,  mevcut vergi inceleme yönetmeliğinde,  görevlendirme yazısında yer almayan inceleme konusu ve dönemi için denetim elemanının mükelleften bilgi ve belge isteyip isteyemeyeceği konusunda bir açıklık bulunmamaktaydı. Bu nedenle vergi inceleme görev yazısını alan inceleme elemanı,  inceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan hususlarda da mükelleften bilgi ve belge ibrazı talep etmekteydi.  Bu belgeleri aldıktan sonra farklı konu ve döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususların tespit edildiğini içeren bir yazıyı inceleme görevi veren makama göndererek bu konu ve dönemlerle ilgili olarak da görevlendirme talep etmekteydi.

 

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile aşağıdaki hususlara açıklık getirildi;

– Vergi inceleme elemanı, sadece görevlendirilme yazısında belirtilen konuda ve döneme ilişkin vergi incelemesi yapacak.

 

-İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususta mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunamayacak.

 

– Yürütmekte olduğu inceleme sırasında, görev yazısında belirtilen farklı konu veya döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususları tespit etmesi durumunda, mükelleften bilgi ve belge istemeden önce bu durumu kendisine inceleme görevi veren makama bildirecektir.

 

İlgili makamın uygun örmesi halinde, onay verilen konu ve dönemle ilgili olarak mükellefte bilgi ve belge isteyebilecektir.

 

2- MÜKELLEFE VERİLEN DEFTER İBRAZ SÜRESİ 15 GÜNDEN AZ OLAMAYACAK

 

Mevcut yönetmelikte, mükelleflerin defter ve belgelerinin vergi müfettişi tarafından yazılı olarak isteneceği ve tutanakla teslim alınacağı açıklandıktan sonra, mükellefe gönderilecek bu yazıda defter ve belgelerin ibraz süresine de yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

 

Ancak Yönetmelikte, defter ve belgelerin ibraz süresinin ne olacağı konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu nedenle inceleme elemanları mükellefe gönderdikleri defter ve belge ibrazına ilişkin yazılarda farklı süre uygulamakta olup bu konuda bir birlik yoktur.

 

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile defter ve belge ibraz süresinde alt limitte bir sınırlama getirmektedir.

Buna göre, defter ve belge ibraz süresini, mükellefe gönderilen yazıda vergi müfettişi kendisi belirleyecek ancak bu süre hiçbir şekilde 15 günden az olamayacaktır.

 

3- VERGİ İNCELEME TUTANAK TASLAKLARI İKİ GÜN ÖNCESİ MÜKELLEFE VERİLECEK

 

Mevcut Yönetmeliğe göre, vergi incelemesine yetkililer,  inceleme esnasında gerekli gördüğü vergilendirme ile ilgili olayları ve hesap durumlarını tespit ve tevsik etmek için inceleme tutanağı düzenlenmektedir.   Bu tutanak mükellefe de imzalatılmaktadır.

 

Düzenlenen vergi inceleme tutanağı, Örneklerle Vergi İncelemeleri Kitabı’nda önemini vurguladığımız üzere aslında vergi inceleme raporunun nasıl çıkacağının bir göstergesidir.

Ayrıca mükellefin de imzalamış olduğu bu tutanak, mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatların mükellef tarafından idari yargıda ihtilaf konusu yapılması durumunda tevsik edici belge niteliğinde olacağından, mükellef aleyhine kullanılabilecek çok önemli bir belgedir.

Mevcut uygulamada, vergi inceleme elemanınca hazırlanan   “Vergi İnceleme Tutanağı” mükellef daireye çağrılarak veya işyerine gidilerek mükellefe imzalatılmaktadır.

 

Mükellefin bu sırada tutanağı okumaya bile fırsatı olmamakta, olsa bile çok teknik bir konu olan vergi mevzuatı ile tutanakta yazılanlarla bağlantı kurması o anda mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla mükellef ileride dava aşamasında lehine sonuç yaratabilecek şerhleri tutanağa koyamadan imzalamakta ve iş işten geçmektedir.

 

Mükellef aleyhine sonuç yaratabilecek bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için Yönetmelikte bu konuda da değişikliğe gidilmiştir.

 

Buna göre, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme esnasında gerekli gördükleri vergilendirme ile ilgili olayları ve hesap durumlarını tespit ve tevsik için vergi inceleme tutanağı düzenlemeleri halinde,  mükellefin talep etmesi durumunda hazırladıkları vergi inceleme tutanağı taslağını iki gün öncesinden mükellefe vermekle zorunlu tutulmaktadır.

Böylece mükellef, imzalayacağı vergi inceleme tutanağını 2 gün inceleme, gerekirse Yeminli Mali Müşaviri veya SMMM’re danışma imkânını bulacak ve tutanakta yer almasını kendisi açısından yarar gördüğü hususları ve itirazlarını daha sağlıklı olarak önceden belirleyerek bunların tutanakta yer almasını sağlayabilecektir.

 

4- İNCELEME TUTANAKLARINDA TASLAK METNİN MÜKELLEFİN BİLGİSİNE SUNULDUĞU HUSUSU YER ALACAK

Yönetmelik değişikliği ile vergi inceleme tutanağı taslağının 2 gün öncesinden mükellefin bilgisine sunulması zorunluluğu getirilmiş olduğundan, bu düzenlemeye paralel olarak aşağıdaki hususların da tutanakta yer alması zorunlu tutulmuştur.

 

-Tutanağın taslak halinin 2 gün öncesinden mükellefin bilgisine sunulduğu hususu,

 

-Mükellefin Rapor Değerlendirme Komisyonlarında dinlenme talebinin olup olmadığına ilişkin ifade.

 

5- BİR YANLIŞLIK DÜZELTİLDİ ESKİDEN OLDUĞU GİBİ İNCELENEN DÖNEMDE ELEŞTİRİLECEK BİR HUSUS BULUNMAYAN MÜKELLEFE BU DURUM YAZI İLE BİLDİRİLECEK

 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilk yayınlandığında, 19’uncu maddesinde, mükellef hakkında yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme konusu ve hesap döneminde eleştiriyi gerektiren herhangi bir hususun tespit edilememesi halinde, yani mükellef vergi yasalarına uyan dürüst bir mükellef ise bu durumun ilgili birim tarafından mükellefe yazı ile bildirileceği hususu yer almaktaydı.

 

Bu düzenleme, 6.11.2015 tarihinde Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yürürlükten kaldırılmıştı.

 

Örneklerle Vergi İncelemeleri Kitabında kaldırılmasının çok yanlış olduğunu ifade ettiğimiz bu düzenlemeye 25.Ekim.2016 tarihli yönetmelik değişikliği ile yeniden yer verilerek bir yanlıştan dönülmüştür.

 

 6-İNCELEME RAPORLARININ ELEŞTİRİ BÖLÜMÜNDE MÜKELLEFİN TUTANAKTA YER VERİLEN İTİRAZ VE AÇIKLAMALARI DA YER ALACAK

 

Yönetmeliğin “Vergi İnceleme Raporlarının Düzenlenmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde vergi inceleme raporlarının hangi bölümlerden oluşacağı ve bu bölümlerde hangi hususların yer alacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin bu maddesine yapılan ilavelerle mükellefin inceleme sırasında, inceleme elemanına ileri sürdüğü ve tutanakta zorunlu olarak yer verilen itiraz ve açıklamalar ile bunlar hakkında vergi inceleme elemanının ayrıntılı değerlendirmelerine raporun eleştirilen hususlar bölümünde yer verilecektir.

 

7- İNCELEMEDE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR MÜKELLEF LEHİNE BAŞKA BİR VERGİSEL İŞLEMİN DÜZELTİLMESİNİ GEREKTİRİYORSA, VERGİ MÜFETTİŞİ DÜZELTME ÖNERİLERİNİ RAPORDA BELİRTECEK

 

Vergi incelemesini sonuçlandıran Vergi Müfettişi, mükellef hakkında eleştiri gerektiren bir hususu tespit etmesi durumunda bu eleştiriye ve buna dayalı olarak mükellef hakkında yapılması gereken re’sen veya ikmalen vergi tarhiyatlarına raporunda yer vermek suretiyle raporunu düzenlemektedir.

 

Ancak vergi müfettişince incelemede tespit edilen eleştiri gerektiren bir husus, mükellefin diğer bir vergisel işleminde mükellef lehine bir düzeltme yapılmasını gerektirmektedir. Ancak uygulamada mükellef lehine olan bu düzeltme ile ilgili önerilere düzenlenen vergi inceleme raporlarında genelde yer verilmediği görülmektedir.

Yönetmelikte bu konuda da bir düzenlemeye yer verilmektedir.

Buna göre, 25.Ekim.2016 tarihinden sonra düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, inceleme sırasında tespit edilen eleştirinin, mükellefin bir başka vergisel işleminde mükellef lehine düzeltme yapılması gerekiyorsa, Vergi Müfettişi,  bu düzeltmenin nasıl yapılacağı konusundaki önerilerini vergi inceleme raporunda belirtmek zorundadır.

 

8- RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDA DİNLENECEK MÜKELLEFE DİNLENMEDEN ÖNCE VERGİ İNCELEME RAPORUNUN ÖZETİ VERİLECEK

 

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, rapor değerlendirme komisyonları, gerekli görürse veya mükellefin talep etmesi durumunda mükellefi veya Vergi Müfettişini dinleyebilmektedir.

 

Ancak mevcut durumda, rapor değerlendirme komisyonuna dinlenmek için çağrılmış olan mükellefin elinde rapor olmadığından komisyonda hangi eleştirilerle karşılaşacağını tam bilmemektedir. Bu nedenle hazırlıksız olduğundan komisyonda savunmasını sağlıklı yapması pek mümkün olmamaktadır.

 

Yönetmeliğin 14’üncü maddesine eklene 2 numaralı fıkrayla mükellef aleyhine olan bu duruma son verilmektedir.

Buna göre, 25.Ekim.2016 tarihinden itibaren Rapor Değerlendirme Komisyonlarına dinlenmek için çağrılan mükelleflere, dinlenme gününden önce raporda eleştiri konusu yapılan hususlarda bilgi içeren bir rapor özeti gönderilecektir.

 

Ancak burada bu özetin en az bir hafta öncesinden verileceği gibi bir süre konulmamasını düzenlemenin eksikliği olarak görmekteyiz.

 

9-VERGİ DENETİM KURULU İDARİ SORUŞTURMA DA YAPABİLECEK

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği’nde,  Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak, Vergi Denetim Kurulu’nun görevleri arasında sayılmıştır.

 

Yönetmelik değişikliği ile bu görevler arasına “İdari soruşturmaları yapmak” görevi de eklenmiş bulunmaktadır.

 

Buna paralel olarak Vergi Müfettişlerine idari soruşturma yapma yetkisi de verilmiştir.

 

10- VERGİ MÜFETTİŞLERİ İNCELEME SIRASINDA ÖĞRENDİKLERİ SUÇ OLUŞTURABİLECEK FİİLLERİ VERGİ DENETİM KURULUNA BİLDİRECEK

 

Yönetmeliğin değişiklikten önceki 40’ncı maddesine göre, Vergi Müfettişleri;

 

–  Memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetlerine göre,

 

-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde doğrudan,

– 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ise Başkanlık aracılığıyla,

ilgili mercilere bir raporla kovuşturma, soruşturma veya inceleme yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunmak zorundaydılar.

 

Yönetmeliğin bu maddesi yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Düzenlenen bu maddeye göre,

 

-Vergi Müfettişleri, görevleri suretiyle öğrendikleri suç oluşturabilecek fiilleri yetkili mercilere iletilmek üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildireceklerdir.

 

-Başkanlıkça rapor düzenlenmesi gerektiği öngörülen haller dışında bu bildirimler Vergi Denetim Kurulu’na yazı ile bildirilecek.

 

Yeni düzenlemede, Vergi Müfettişi ’nin ilgili makamlara bildirmek zorunda olduğu suç oluşturabilecek fiiller ismen sayılarak sınırlamaya gidilmemiş,  suç oluşturabilecek tüm fiiller için bildirim zorunluluğu getirilerek bu konudaki eleştirilere son verilmiştir. Ayrıca bu bildirimin mutlaka raporla yapılması uygulamasından vazgeçilmiş, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın rapor istemediği durumlarda bu bildirim yazıyla yapılabilecektir.

 

Öte yandan, yeni düzenlemede, Vergi Müfettişi ‘nin suç oluşturabilecek bazı fiilleri doğrudan ilgili mercilere bildirime yetkisi kaldırılmıştır.  Bu durumda Vergi Müfettişleri tüm suç oluşturabilecek fiilleri ilgili makamlara Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildireceklerdir. İlgili makama gerekli bildirimi Başkanlık yapacaktır.

 

11-TURNE PROGRAMI BAŞKANLIKÇA UZATILABİLECEK

 

Yönetmeliğin değişiklik yapılmadan önceki 50’inci maddesine göre, Vergi Müfettişleri çalışmalarını turne programlarında belirtilen sürelerde tamamlamaya mecburdurlar.

 

Turne programında gösterilen süreler on günden fazla uzatılamaz. On günü aşan uzatmalar için Başkanlık tarafından ayrıca görevlendirme şarttır.

 

Yapılan değişikliğe göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Turne programında gösterilen süreyi uzatabilecektir.

 

12-SAHTE BELGE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN VERGİ TEKNİĞİ RAPORLARI SAHTE BELGEYİ KULLANAN MÜKELLEF İÇİN DÜZENLENECEK VERGİ İNCELEME RAPORUNA EK YAPILAMAYACAK

 

Yürütülmekte olan incelemelerde birden fazla mükellefi veya vergi türünü ya da aynı mükellefin birden fazla vergilendirme dönemini kapsayan eleştiri konusu yapılabilecek hususların tespit edilmesi halinde, konunun tek bir raporda ifade edilebilmesi amacıyla Vergi Tekniği düzenlenebilmektedir. Bu raporlar, sonrasında düzenlenecek vergi inceleme raporlarının ekini oluşturmaktadır.

 

Yönetmeliğin 57’inci maddesine 4 numaralı fıkra eklenmiştir.

Eklenen bu fıkra hükmüne göre,  sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen vergi tekniği raporunun başka bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, düzenlenmiş olan bu vergi tekniği raporu, sahte belge kullanan mükellef nezdinde yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporuna ek yapılamayacaktır.

Ancak, sahte belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporunda, sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı olarak yer verilecektir.
Böylece sahte belge kullanan mükellef nezdinde inceleme yapan Vergi Müfettişi ‘nin vergi tekniği raporunu ek yaparak raporu bağlama yerine daha fazla çalışma yapması amaçlanmaktadır.

 

13-  VERGİ MÜFETTİŞLERİNCE KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA DÜZENLENEN SORUŞTURMA RAPORLARI CUMHURİYET SAVCILIĞINA İLETİLMEK ÜZERE VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLECEK 

 

Yönetmeliğin değişiklikten önceki 64. maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre, soruşturma raporları Vergi Müfettişi tarafından doğrudan doğruya Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmekle beraber bir örneği de Başkanlığa teslim edilmekteydi.

 

Yapılan değişiklik ile maddenin başlığı “3628 sayılı Kanun Uyarınca Düzenlenecek Soruşturma Raporu “olarak değiştirilmiştir.

 

Ayrıca söz konusu soruşturma raporları, doğrudan Vergi müfettişi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmeyecek, Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmek üzere Vergi Denetim Kurulu başkanlığına gönderilecektir.

 

Bilindiği üzere, 3628 sayılı Kanun, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kapsamında aşağıda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektedir.

 

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR

 1. a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri,
 2. b) Noterler,
 3. c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,
 4. d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
 5. e) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,
 6. f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları.
Maliye Bakanı Vergi İncelemesi Reformlarına Devam Ediyor
Maliye Bakanı Vergi İncelemesi Reformlarına Devam Ediyor

14-VERGİ MÜFETTİŞLERİNCE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ODALARI HAKKINDA DÜZENLENEN DENETİM RAPORLARI İLGİLİ MERCİLERE İLETİLMEK ÜZERE VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞINA VERİLECEK

 

Yönetmeliğe eklenen 65/A maddeyle, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki meslek odaları hakkında vergi müfettişlerince düzenlenen denetim raporları, vergi müfettişi tarafından doğrudan ilgili mercilere iletilmeyecek,  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na verilecektir.

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28101

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Aktif büyüklük: Hesap dönemi sonundaki bilançonun aktif toplamını,
 2. b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
 3. c) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,

ç) Büyük ölçekli mükellefler: 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mükellefler ile Bakanlık tarafından belirlenen hadleri aşan diğer mükellefleri,

 1. d) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını,
 2. e) İnceleme ve denetim birimi: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını, Gelir İdaresi Başkanlığını, Vergi Dairesi Başkanlıklarını, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarlıkları,
 3. f) Küçük ve orta ölçekli mükellefler: Büyük ölçekli mükellefler dışında kalan mükellefleri,
 4. g) (Değişik:RG-6/11/2015-29524) Öz sermaye büyüklüğü: Hesap dönemi sonundaki bilançoda 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan öz sermaye toplamını,

ğ) Sınırlı inceleme: Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini, 2

 

 1. h) Tam inceleme: Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesini,

ı) Vergi inceleme raporu: Vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen raporu,

 1. i) Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti,
 2. j) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan yetkilileri,
 3. k) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve Vergi Müfettiş Yardımcısını,
 4. l) Yıllık iş hacmi: Hesap dönemi sonundaki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Vergi incelemelerinin yürütülmesi

MADDE 4 − (1) Vergi incelemeleri, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.

(2) Risk analizi neticesinde riskli bulunmaması, ihbar veya şikâyet olmaması halinde dahi mükellefler incelemeye alınabilir.

Vergi incelemelerinde uyulacak temel ilkeler

MADDE 5 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi incelemelerini yürütürken, aşağıda yer alan temel ilkelere uyarlar:

 1. a) Yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, mükellefin hak ve hukukunu da gözetmek suretiyle denetlemek.
 2. b) Kanun hükümlerini uygularken kamu hak ve hukukunun korunmasında gerekli özeni göstermek.
 3. c) Mükelleflere ve diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü ve mesleki saygınlığın gerektirdiği şekilde tutarlı davranmak.

ç) Mensubu oldukları kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranmak, mesleğin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğunu davranışlarıyla da göstermek. 3

 

 1. d) Görevin yerine getirilmesinde sürekli gelişimi, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verilebilirliği ve öngörülebilirliği esas almak.
 2. e) Tüm eylem ve işlemlerde yasallık, adalet ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek, tarafsızlıklarını engelleyecek herhangi bir etkiye izin vermemek.
 3. f) Amacın, ödenmesi gereken vergi tutarını doğru olarak tespit etmek olduğunu daima göz önünde bulundurmak ve bu çerçevede inceleme sonucunda, gerekmesi halinde, mükellef lehine düzeltmelerin de yapılmasını sağlamak.
 4. g) Görevlerini, unvanlarını ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak.

ğ) Başkanlıkça belirlenen diğer ilke ve standartlara da bağlı kalmak.

Vergi inceleme görevinin verilmesi

MADDE 6 − (1) Vergi inceleme görevi yazı ile verilir. İnceleme görevi yazılarında; nezdinde inceleme yapılacak kişilere ve konulara ilişkin bilgilere, incelemenin türüne, gerekçesine, dönemine ve süresine ilişkin hususlara yer verilir. (Ek cümle:RG-6/11/2015-29524) İnceleme görev yazısı ekinde yer alan belgeler, elektronik ortamda inceleme yapmaya yetkili olanlara gönderilebilir.

(2) İnceleme, bir veya birden fazla vergi türüne ilişkin olarak yaptırılabilir. İnceleme görevini verenler, tam veya sınırlı inceleme olarak yapmış oldukları görevlendirmenin mahiyetini değiştirmeye yetkilidir. İncelemenin mahiyetinin değiştirilme nedeni, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından, nezdinde inceleme yapılana bildirilir.

(3) Yürütülmekte olan incelemeler sırasında, görevlendirme yazısında yer alan inceleme konusu veya döneminden farklı bir konu veya döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususların tespiti durumunda, incelemeyi yapanın yazılı talebi üzerine bu konu veya dönemle ilgili olarak da görevlendirme yapılabilir. Görevlendirme yazısında yer alan inceleme konusuna giren tespitlerin, bu yazıda yer almayan farklı vergi türlerine ilişkin olarak da rapor yazılmasını gerektirmesi durumunda, bu husus yeni bir görevlendirme gerektirmez.

(4) Yürütülmekte olan incelemeler sırasında farklı bir mükellef nezdinde inceleme yapılma ihtiyacı duyulduğunda durum gerekçeleri ile birlikte bağlı olunan birime bildirilir.

(5) Başkanlık, belirlenen inceleme hedeflerini gerçekleştirmek maksadıyla, Vergi Müfettişlerinin iş yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak, yapılan işin mahiyetini değiştirebileceği gibi, Vergi Müfettişleri tarafından aynı anda yürütülecek inceleme görevi sayısını artırabilir, incelemenin münferit veya ekip halinde yürütülmesine karar verebilir. 4

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar Tarafından Uyulması Gereken Usuller

İşe başlama ve incelemeye hazırlık

MADDE 7 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç on gün içinde işe başlarlar. Bu süre içinde işe başlanılamaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir. İlgili birim, işe başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla on gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da verebilir.

(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından mükellefin kendisine veya bulunduğu sektöre yönelik olarak yapılan her türlü araştırma, inceleme, bilgi isteme ve yazışma gibi faaliyetler işe başlandığını gösterir.

(3) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, incelemeye başlamadan önce, nezdinde inceleme yapacakları kişilere ve konulara ilişkin olarak görev yazısı ekinde verilen belgeler ile ilgililerin vergi dairesindeki dosyalarını tetkik ederler. Ayrıca, gerekirse harici araştırmalar da yapmak suretiyle bunların faaliyetleri, iş ve iş kolları ile çalışma şekilleri hakkında bilgi edinirler.

İnceleme dosyası

MADDE 8 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, işe başlama ve incelemeye hazırlık evresi dâhil, inceleme görevi sırasında tespit ettikleri hususları ihtiva eden bir inceleme dosyası oluştururlar.

(2) İnceleme dosyasında; görevlendirme yazısı, işe başlama ve incelemeye hazırlık evresinde tespit edilen hususlar, mükellefin vergi incelemesi kapsamında incelenen hesapları, harici olarak yapılan araştırmalarda tespit edilen konular, mevzuata aykırı işlemleri, bulunan matrah farkı, vergi farkı ve bunların hesaplanma yöntemlerine ilişkin bilgiler ile bu kapsamda yapılan yazışmalar, düzenlenen tutanaklar ve ilgili diğer belgeler yer alır.

(3) (Değişik:RG-6/11/2015-29524) İnceleme görevini veren ilgili birim tarafından görevin devredilmesinin uygun görülmesi halinde inceleme dosyası, yazı ile Grup Başkanlığına gönderilir.

(4) İnceleme dosyasında yer alacak bilgilerin kısmen veya tamamen elektronik ortamda tutulması mümkündür.

(5) İnceleme dosyası, ilgili rapor değerlendirme komisyonunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesinin incelemeyi yapana iletildiği tarihi takip eden 15 gün içerisinde ilgili inceleme ve denetim birimine iletilir.

İncelemeye başlama

MADDE 9 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde incelemeye başlanılamaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir. İlgili 5

 

birim, incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla on beş gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da verebilir.

(2) Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır. Düzenlenen tutanağın bir örneği nezdinde inceleme yapılana teslim edilir. Tutanağın bir örneği vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın bağlı bulunduğu inceleme ve denetim birimine, bir örneği ise mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.

(3) İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarihtir. Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye başlama tarihi olarak kabul edilir; bu durumda incelemeye başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin bilinen adresine vergi dairesince gönderilir.

(4) Ölüm, gaiplik, işin veya memleketin terki gibi nedenlerle, nezdinde inceleme yapılacak olanla temas kurulamaması veya ilgili ile temas kurulmasına rağmen verilen sürede defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, incelemeye başlama tutanağının imzadan imtina edilmesi gibi hallerde inceleme, ilgilinin vergi dairesindeki dosyasında yer alan belgeler ve diğer kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi ve belgeler ile varsa Başkanlığın risk analizi sonuçlarına dayalı olarak yürütülür.

(5) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun aramaya ilişkin hükümleri saklıdır.

(6) Vergi incelemesine başlanılmasına ilişkin diğer hususlar, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı bulundukları birimler tarafından belirlenir.

Kimlik ibrazı

MADDE 10 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, incelemeye başlamadan önce memuriyet sıfatlarını belirterek, vergi incelemesi yapmaya yetkili olduklarına dair kimliği nezdinde inceleme yapılana ve diğer ilgililere gösterirler.

İncelemeye başlama tutanağının muhteviyatı

MADDE 11 − (1) İncelemeye başlama tutanağında asgari aşağıda yazılı hususlara yer verilir:

 1. a) Nezdinde inceleme yapılanın kimlik bilgileri, unvanı, adresi ve faaliyet konusu,
 2. b) İncelemenin türü (tam/sınırlı inceleme),
 3. c) İncelemeye alınma gerekçesi,

ç) İncelemenin konusu,

 1. d) İnceleme dönemi,
 2. e) İnceleme dairede yapılacaksa buna ilişkin nezdinde inceleme yapılanın muvafakati,
 3. f) Tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi, inceleme elemanının ve hazır bulunması halinde mükellefin veya temsile yetkili olan kişilerin imzası, 6

 

 1. g) Mükelleflerin incelemeyle ilgili hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi.

Defter ve belgelerin alınması

MADDE 12 − (1) Mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenir ve tutanakla teslim alınır. Yazıda, ibraz edilecek defter ve belgeler ile ibraz süresi ve yeri, ibraz edilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilir.

(2) Mükellefin yazıya gerek kalmaksızın defter ve belgelerini ibrazı üzerine defter ve belgeler, tutanak düzenlenmek suretiyle alınır.

(3) Tutanakta, teslim alınan defter ve belgelerin mahiyeti ile teslim eden ve alan kişilerin kimlik bilgileri ve imzalarına yer verilir.

(4) Mükellefler, Bakanlığın elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri elektronik ortamda ibraz edebilirler.

(5) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun aramaya ilişkin hükümleri saklıdır.

İncelemenin yapılacağı yer

MADDE 13 − (1) Vergi incelemeleri esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır.

(2) İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın defter ve belgelerini daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenir.

(3) İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya belgeleri belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve belgelerini daireye getirmeleri için uygun bir süre verilir.

Çalışma saatleri

MADDE 14 − (1) Vergi incelemesinin mükellefin işyerinde yapılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, nezdinde inceleme yapılanın izni olmaksızın resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar.

(2) Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması gerektiği hallerde, bu işlemler resmi çalışma saatleri dışında da yapılabilir. Bu hallerde, işyerindeki faaliyetlerin sekteye uğratılmaması için gerekli tedbirler alınır.

Vergi mahremiyetinin korunması

MADDE 15 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları veya gizli kalması gerekli diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu yasak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder. 7

 

İnceleme tutanakları

MADDE 16 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme esnasında gerekli görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olayları ve hesap durumlarını ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik edebilirler.

(2) İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa bunlar da tutanağa geçirilir. Tutanaklarda incelemeyi yapanın kanaatini belirten yorum, hüküm ve ifadelere yer verilmez.

(3) Düzenlenen tutanakların birer nüshasının tutanakları imza edenlere verilmesi zorunludur.

(4) (Ek:RG-6/11/2015-29524)(1) Tutanakta yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler bakımından ispatlama vasıtası olduğu ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğu mükellefe izah edilir.

(5) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, ilgilileri tutanakları imzalamaları için zorlayamazlar. İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter ve belgeler, nezdinde inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları imzalayarak defter ve belgeleri geri alabilirler.

(6) Suç delili olan defter ve belgeler mükellefin rızasına bakılmaksızın alıkonulur.

(7) Alıkonulan defter ve belgeler yazı ile mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilerek muhafazası sağlanır. Vergi dairesi, kendisine gönderilen defter ve belgelerin muhafazası için gerekli tedbirleri alır.

İnceleme tutanaklarında yer alacak unsurlar

MADDE 17 − (1) Vergi incelemesi ile ilgili düzenlenecek tutanaklarda;

 1. a) Tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi,
 2. b) İlgililerin adı, soyadı ve unvanları, vergi kimlik numaraları ile imzaları,
 3. c) Vergilendirme ile ilgili olaylar ve/veya hesap durumları,

ç) Varsa, ilgililerin itiraz ve mülahazaları ile ibraz ettikleri özelgeleri,

 1. d) Tutanakta belirtilen hususların ilgililer tarafından okunduğunu ve doğruluğunun anlaşıldığını belirten ifade,
 2. e) Nezdinde inceleme yapılan mükellefe, tutanakta yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler bakımından ispatlama vasıtası olduğunun (Ek ibare:RG-6/11/2015-29524) ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğunun, tutanağın düzenlenmesinden önce bildirildiği hususu,

yer alır. 8

 

Raporların mevzuata uygun olması

MADDE 18 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemezler.

(2) (Ek:RG-6/11/2015-29524)(1) Mükelleflerin, inceleme sırasında vergi kanunlarına göre eleştiri konusu yapılacak hususlarla ilgili olarak inceleme elemanına özelge ibraz etmesi durumunda, özelge inceleme tutanağına dâhil edilir. Özelgenin mükellefin durumunu açıklayıp açıklamadığı hususu, inceleme elemanı tarafından düzenlenen raporda değerlendirilir.

(3) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme sırasında, vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa, bu hususu bağlı oldukları birim aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bir rapor ile bildirirler.

(4) Gelir İdaresi Başkanlığı, en geç yirmi iş günü içerisinde görüşünü ilgili birime yazılı olarak bildirir.

Vergi inceleme raporlarının düzenlenmesi

MADDE 19 − (1) Vergi inceleme raporları, vergi türü ve dönemi itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir. Vergilendirme dönemi bir yıldan daha kısa olan vergilere ilişkin vergi inceleme raporları, her bir döneme ilişkin matrah ve/veya vergi farkları ayrı ayrı gösterilmek (Değişik ibare:RG-6/11/2015-29524) suretiyle hesap dönemine göre kazançları tespit edilenler için takvim yılı aşılmamak koşuluyla (Ek ibare:RG-6/11/2015-29524) ,özel hesap dönemine tâbi mükelleflerde ise özel hesap dönemine tekabül edecek şekilde tek bir rapor olarak düzenlenebilir.

(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca kendilerine verilmiş vergi inceleme görevleri ile ilgili olarak tespit edilen ve birden fazla vergi türünde eleştiri gerektiren hususlara ilişkin raporlar ayrı ayrı düzenlenir.

(3) Tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporları; giriş, usul incelemeleri, hesap incelemeleri, eleştirilen hususlar ile sonuç bölümlerinden oluşur. Mükellefin inceleme esnasında ileri sürdüğü hususlar ve buna ilişkin değerlendirmelere eleştirilen hususlar bölümünde yer verilir. Mükellef hakkında tarh edilmesi önerilen vergi ve ceza tutarları, herhangi bir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde vergi inceleme raporlarının sonuç bölümünde gösterilir.

(4) (Mülga:RG-6/11/2015-29524)

(5) Vergi inceleme raporları, Başkanlığın bilgi işlem sistemi ile uyumlu olacak şekilde düzenlenir ve bir örneği elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir.

Vergi inceleme raporlarının ilgili komisyona gönderilmesi

MADDE 20 − (1) Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, ilgili rapor değerlendirme komisyonuna, bağlı olunan grup veya ekip başkanlığı aracılığıyla; Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna gönderilmesi gereken vergi inceleme raporları 9

 

ise söz konusu Komisyona iletilmek üzere ilgili Grup Başkanlığı tarafından Başkanlığa gönderilir. Raporların elektronik ortamda gönderilmesi halinde durum rapor değerlendirme komisyonu tarafından bir tutanakla tespit olunur.

(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinde oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonlarına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Vergi İncelemesinde Süre

İncelemenin tamamlanması

MADDE 21 − (1) Vergi inceleme raporlarının, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettirilmek üzere ilgili inceleme ve denetim birimine teslim edildiği tarih, incelemenin tamamlandığı tarih olarak kabul edilir.

(2) Ancak, incelemenin tamamlanmış olması, ilgili rapor değerlendirme komisyonu kararına göre raporun düzeltilmesine mani değildir.

Defter ve belgelerin iadesi

MADDE 22 − (1) Mükellefin defter ve belgeleri, ilgili rapor değerlendirme komisyonunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesinin incelemeyi yapana iletildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde bir tutanak ile iade edilir.

(2) 16 ncı maddenin dört, beş ve altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.

İnceleme süresi

MADDE 23 − (1) İncelemeler mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde incelemenin bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, gerekçeli bir yazı ile bağlı oldukları birimden, inceleme süresinin bitiminden en geç on gün önce, ek süre talep edebilirler.

(3) Ek süre talebi ilgili birim tarafından değerlendirildikten sonra altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, incelemenin bitirilememe nedeni ilgili birim tarafından nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilir.

(4) İlgili birimler, incelemenin zamanında bitirilmesini sağlayacak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(5) İnceleme görevinin başka bir inceleme elemanına devredilmesi gerektiği hallerde, inceleme kalan süre içinde tamamlanır. 10

 

(6) Sınırlı incelemenin, sonradan ortaya çıkan durumlar nedeniyle tam incelemeye dönüşmesi halinde, inceleme süresi sınırlı incelemeye başlanılan tarih itibarıyla hesaplanır.

(7) Ek süre dahil olmak üzere, süresinde herhangi bir vergi inceleme raporu düzenlenmemesi halinde durum, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bağlı oldukları birime bildirilir. İlgili inceleme ve denetim birimi, incelemeyi bitiremeyen inceleme elemanı hakkında disiplin hükümlerini uygulayabilir.

(8) İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir.

(9) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi ile 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Uluslararası bilgi değişimi amacıyla yapılacak incelemeler

MADDE 23/A – (Ek:RG-6/11/2015-29524)

(1) Uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimine ilişkin hükümler çerçevesinde bilginin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilecek araştırmalar öncelikli olarak ele alınır ve en kısa zamanda tamamlanır. Bu süre, bilgi talebinin Başkanlığa ulaştırıldığı tarihten itibaren iki ayı geçemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birinci Sınıf Tüccarların Gruplara Ayrılması ve İncelemelerin Yürütülmesi

Birinci sınıf tüccarların gruplara ayrılması

MADDE 24 − (1) Birinci sınıf tüccarlar, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak aşağıdaki şekilde gruplara ayrılır:

 1. a) Birinci Grup: (Değişik ibare:RG-6/11/2015-29524) Bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalaması 50.000.000 TL’nin üzerinde olan şirketler veya öz sermaye büyüklüğü 15.000.000 TL’nin üzerinde olan şirketler ve bunlara ek olarak bu tutarlara bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring ve finansman şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ve finansal holding şirketleri.
 2. b) İkinci Grup: (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanlar.

(2) Birinci fıkrada yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 11

 

yeniden tespit edilir. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlık, bu şekilde tespit edilen tutarları (Değişik ibare:RG-8/8/2012-28378) %300’üne kadar artırmaya veya %50’sine kadar indirmeye yetkilidir.

Vergi incelemelerinin yürütülmesi

MADDE 25 − (1) Büyük ölçekli mükellefler, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri tarafından incelenir.

(2) Küçük ve orta ölçekli mükellefler, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri tarafından incelenir. Başkanlık, küçük ve orta ölçekli mükelleflerin incelenmesi görevini, anılan fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişlerine de verebilir.

(3) İlgili inceleme ve denetim birimi, iş yükünün fonksiyonel dağılımı, denetim gücünün etkin ve verimli kullanılması ile vergi incelemelerinde koordinasyonun ve etkinliğin sağlanması amacıyla, 24 üncü maddede yer alan gruplandırma dışında veraset ve intikal vergisi, tasfiye, iade ve mahsup, kaynak kullanımını destekleme fonu ile diğer incelemelerin dağılımına ilişkin hadler tespit etmeye, yapılan teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler sırasında ortaya çıkan vergi inceleme taleplerinin, bu hadlere bağlı kalmaksızın yürütülmesine, karşıt incelemelerin yapılmasına ve incelemelere ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 26 − (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırılık teşkil etmemek kaydıyla yürütülecek vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı bulundukları inceleme ve denetim birimleri tarafından belirlenir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 27 − (1) Maliye Bakanlığınca yapılmış olan diğer düzenlemelerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 28 − (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 12

 

Birinci sınıf tüccarların ilk defa gruplara ayrılması

GEÇİCİ MADDE 1 − (1) Birinci sınıf tüccarların, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hadlere göre ilk defa gruplara ayrılmasında, 2010 hesap dönemi sonundaki, kendisine özel hesap dönemi tayin edilenlerde ise 2010 yılı içinde biten hesap dönemi sonundaki, bilanço ve gelir tablolarında yer alan iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınır.

Yürürlük

MADDE 29 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
31/10/201128101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.08/08/201228378
2.06/11/201529524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28101

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, Grup Başkanlıklarının görev alanlarını, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterliklerini, yükselmelerini ve Grup Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakan: Maliye Bakanını,
 2. b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
 3. c) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısını,

 1. d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
 2. e) Grup Başkanı: Grup Başkanlığı bulunan yerlerdeki Grup Başkanını,
 3. f) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını,
 4. g) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,

ğ) (Değişik:RG-27/8/2015-29458) Sınav Kurulu: Bakan onayı ile Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, Vergi Müfettiş Yardımcılığında geçen süreler dahil en az sekiz yıl Vergi Müfettişi olarak görev yapanlar arasından seçilecek en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan giriş ve yeterlik sınavlarını yapan kurulu,

 1. h) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarını,

ı) (A) Grup Başkanlığı: Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığını,

 1. i) (B) Grup Başkanlığı: Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığını,
 2. j) (C) Grup Başkanlığı: Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığını,
 3. k) (Ç) Grup Başkanlığı: Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkiler

Kuruluş

MADDE 4 – (1) Başkanlık; bir Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden oluşur.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.
 2. b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.
 3. c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek.

ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak.

 1. d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak.
 2. e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.
 3. f) Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere Kalite Güvence Sistemini geliştirerek uygulamak.
 4. g) Performans Değerlendirme Sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek.

ğ) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.

 1. h) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

ı) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak.

 1. i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Vergi Denetim Kurulu Başkanı, atama tarihi itibarıyla Devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet süresi toplamı oniki yılı aşan ve bu sürenin en az on yılında Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından atanır. Başkan, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini haizdir.

(2) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.
 2. b) Genel Çalışma Planını hazırlayarak en geç ilgili olduğu takvim yılının Nisan ayı başında yürürlüğe girecek şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış planın uygulanmasını ve lüzumu halinde değiştirilmesini sağlamak.
 3. c) Teftiş ve soruşturmalara ilişkin onayları Bakana sunmak.

ç) (A) Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişlerinin görevlendirilecekleri Grup Başkanlıklarını belirlemek.

 1. d) Vergi Müfettişlerini görevlendirmek, verilen görevlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denetlemek.
 2. e) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

Başkan Yardımcılığı

MADDE 7 – (1) Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere, atama tarihi itibarıyla Devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet süresi toplamı on yılı aşan ve bu sürenin en az sekiz yılında Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından, en fazla (Değişik ibare:RG-2/10/2013-28783) altı Başkan Yardımcısı atanabilir.

(2) Başkan Yardımcıları, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini haiz olup, Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.

Grup Başkanlığı

MADDE 8 – (1) Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması (Ek ibare:RG-15/10/2014-29146) ile işgücünün verimli kullanılması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki Grup Başkanlıkları kurulabilir (Ek ibare:RG-15/10/2014-29146) veya kaldırılabilir.

 1. a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
 2. b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
 3. c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.

ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Grup Başkanlıkları, uygun görülen yerlerde ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilir.

(3) (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişlerinin görevlendirilecekleri Grup Başkanlıkları, Bakan tarafından belirlenir.

Grup Başkanı

MADDE 9 – (1) Grup Başkanları, görevlendirme tarihi itibarıyla Vergi Müfettişi kadrosunda bulunan, kamudaki görev süresi toplamı on yılı aşan ve bu sürenin en az sekiz yılında Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından Bakan onayı ile görevlendirilir.

(2) Grup Başkanları, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini haiz olup, Grup Başkanlığını, Genel Çalışma Planı ve Başkanlığın emir ve talimatları çerçevesinde yönetir.

(3) Grup Başkanları,

 1. a) Vergi Müfettişlerinin çalışmalarını Başkanlığın emir ve talimatları çerçevesinde (Ek ibare:RG-2/10/2013-28783) 41 inci maddede yazılı kurallara uyulmasını da sağlamak üzere, sevk ve idare eder, denetler.
 2. b) Grup Başkanlığının çalışmaları ve sonuçları hakkında Başkanlığa bilgi verir.
 3. c) Grup Başkanlığının çalışmalarını, Vergi Dairesi Başkanlıkları ile eşgüdüm ve işbirliği halinde yürütür.

ç) (Değişik:RG-2/10/2013-28783) Vergi Müfettiş Yardımcılarının gruplarında görevli bulundukları süre boyunca meslek ve hizmet gereklerine en uygun şekilde yetiştirilmesinden sorumludur.

 1. d) Başkanlıkça verilen diğer işleri yapar.

(4) Başkanlıkça, gerekli görülen Grup Başkanlıklarında Grup Başkanına yardımcı olmak üzere bir veya daha fazla Vergi Müfettişi görevlendirilebilir.

İKİNCİ KISIM

Vergi Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Vergi Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Vergi Müfettiş Yardımcılığına giriş

MADDE 10 – (1) Vergi Müfettişliği mesleğine özel yarışma sınavıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı

MADDE 11 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

(2) Giriş sınavlarının açılış tarihleri, sınava davet ve ilan ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(4) (Değişik:RG-15/10/2014-29146) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde yapılır.

Giriş sınavı şartları

MADDE 12 – (1) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
 2. b) (Değişik:RG-15/10/2014-29146) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 3. c) (Değişik:RG-15/10/2014-29146) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak veya,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

ç) Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla (Değişik ibare:RG-27/3/2013-28600) iki kez katılmış olmak.

 1. d) Başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
 2. e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden (Değişik ibare:RG-27/3/2013-28600) Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlamak.
 3. f) Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.
 4. g) (Ek:RG-2/10/2013-28783) Yönetmeliğin 23, 29 ve 35 inci maddeleri gereğince Vergi Müfettişliği kadrosuyla ilişiği kesilenler bu fıkrada sayılan şartları taşısalar dahi giriş sınavına katılamazlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı duyurusu ve başvuru

MADDE 13 – (Değişik:RG-27/3/2013-28600)

(1) Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yapılır.

(2) (Değişik:RG-15/10/2014-29146) Başkanlıkça, giriş sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve KPSS (A) puan türlerine ilişkin belirleme yapılmışsa, sadece belirlenen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler.

(3) (Ek:RG-15/10/2014-29146) Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

(4) (Ek:RG-15/10/2014-29146) Yazılı sınavın bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılması halinde sınavın başvurusuna ilişkin hususlar protokolde yer alır.

Yazılı sınavların uygulanması

MADDE 14 – (Değişik:RG-15/10/2014-29146)

(1) Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir.

(2) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.

(3) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.

(4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir.

 1. a) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:

1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

 1. b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:

1) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi,

2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 15 – (Değişik:RG-15/10/2014-29146)

(1) sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır.

(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 16 – (Değişik:RG-15/10/2014-29146)

(1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra (Mülga ibare:RG-27/3/2013-28600) (…) yapılır.

(2) Sözlü sınavlar, adayın;

 1. a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
 2. b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
 3. c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

 1. d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(3) Adayların ikinci fıkrada yazılı özelliklerinin her biri, Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince (Ek ibare:RG-2/10/2013-28783)(sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ise en az beş Sınav Kurulu üyesince) 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

(5) Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

(6) Sözlü sınav ile ilgili olarak, bu maddede yer alan hususlar dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

MADDE 18 – (1) Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.

(3) Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonucunun duyurulması

MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı (Değişik ibare:RG-2/10/2013-28783)%5’in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

(2) En başarılı (Değişik ibare:RG-2/10/2013-28783) %5’in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Vergi Müfettiş Yardımcılarının Görevlendirileceği Grup Başkanlıklarının

Belirlenmesine İlişkin Esaslar

Vergi Müfettiş Yardımcılarının atanması ve görevlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakan onayı ile Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanırlar.

(2) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar, Başkanlık emrinde (Mülga ibare:RG-2/10/2013-28783) (…) temel eğitime tabi tutulur. (Mülga ikinci cümle:RG-2/10/2013-28783) (…)

(B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları

MADDE 21 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/10/2013-28783)

(1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

(A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları

MADDE 22 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/10/2013-28783)

(1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5’e giremeyenler, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

Temel eğitim seminer notunun tespiti ve sonucunun değerlendirilmesi

MADDE 23 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/10/2013-28783)

(1) Temel eğitimde her bir konu veya konu grubu itibarıyla ayrı ayrı sınav yapılırken, temel eğitim sonunda da tüm konuları kapsayan genel bir sınav yapılır. Her bir konu veya konu grubu itibarıyla yapılacak sınavlardan 100 tam puan üzerinden alınan puanların aritmetik ortalamasının

%40’ı ile temel eğitim sonunda genel sınavda 100 tam puan üzerinden alınan notun %60’ının toplamı temel eğitim seminer notunu oluşturur.

(2) Birinci yılın sonunda performans değerlendirmesine göre başarısız olan Vergi Müfettiş Yardımcıları yetki ve yeterlik sınavları beklenmeksizin Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının görevlendirilecekleri Grup Başkanlıkları

MADDE 24 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/10/2013-28783)

(1) 21 inci maddede belirtilen konulardan temel eğitime tabi tutulacak Vergi Müfettiş Yardımcıları, Bakan tarafından (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir.

(2) 22 nci maddede belirtilen konulardan temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan Vergi Müfettiş Yardımcıları, temel eğitim seminer notu başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate alınarak Başkanlık tarafından (A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir. Başarı sırası, temel eğitim seminer notunun yüksek olandan düşük olana doğru sıralanması suretiyle belli edilir.

(A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcıları

MADDE 25 – (Mülga:RG-2/10/2013-28783)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Vergi Müfettişlerinin Yetiştirilmeleri, Yeterlikleri ve Meslekte Yükselmeleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Vergi Müfettişlerinin Yetiştirilmeleri

Yardımcılık dönemi ve yeri

MADDE 26 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir yardımcılık dönemine tabidirler ve yardımcılık dönemini turneler, eğitim ve benzeri faaliyetler dışında esas olarak dâhil oldukları Grup Başkanlıklarında geçirirler. (Değişik ibare:RG-2/10/2013-28783)Temel eğitimde geçen süreler üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.

Yetiştirmede amaç

MADDE 27 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

 1. a) Görev ve yetki alanlarına giren konularda, yeterli bilgi, ihtisas ve deneyime sahip olmalarını sağlamak.
 2. b) Mesleğin gerektirdiği bilgi işlem teknolojilerini öğrenmelerini sağlamak.
 3. c) Görev ve yetki alanlarına giren konularda bilimsel araştırma yapma becerilerini kazandırmak.

ç) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.

 1. d) Analitik düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek.
 2. e) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını sağlamak.

Yetiştirme şekli

MADDE 28 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) 21 ve 24 üncü maddelerde belirtilen eğitimlerden sonra Başkanlıkça belirlenen konularda ayrıca eğitime tabi tutulurlar.
 2. b) Vergi Müfettişlerinin refakatinde çalışırlar ve onların göstereceği işleri yaparlar.
 3. c) Yardımcılık dönemlerinde, meslek konuları üzerinde düzenlenecek kurs ve seminerlere devam ederler.

(2) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yukarıdaki esaslar dairesinde yetiştirilmesi için gerekli tedbirler Başkanlıkça alınır.

Vergi Müfettiş Yardımcılarına yetki verilmesi

MADDE 29 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları, mesleğe girişlerinden itibaren fiilen 18 ay çalıştıktan sonra, Başkanlıkça tespit edilen bir tarihte yetki sınavına tabi tutulurlar. 18 aylık sürenin hesabında (Mülga ibare: RG-2/10/2013-28783) (…) temel eğitimde geçen süreler de dikkate alınır. (Değişik ibare:RG-2/10/2013-28783)(1)Aylıksız izinler ile raporlu gün sayıları fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(2) Yetki sınavı, Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ve bunun uygulamasına ilişkin mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazanılıp kazanılmadığını, performans değerlendirmesi kapsamında, ölçen bir sınavdır. Sınav sonucunda yeterli görülenlere re’sen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilir.

(3) Yetki sınavı, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ve yazılı olarak yapılır. Yetki sınavında başarılı olmak için, sınav oturumlarının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve bütün sınav oturumlarından alınacak puanların ortalamasının 65’den aşağı olmaması şarttır.

(4) Yetki sınavında başarılı olamayanlar, en az üç ay süresince bir Vergi Müfettişinin refakatinde çalıştıktan sonra, Başkanlıkça belirlenen bir tarihte yeniden yetki sınavına girerler. Bu sınavda da başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, performans değerlendirmesine göre başarısız sayılır. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayan bu kişiler, Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

(5) Yetkili Vergi Müfettiş Yardımcıları, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde diğer yetkili Vergi Müfettiş Yardımcıları veya Vergi Müfettişleriyle birlikte görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı, Atama ve Yükselme

Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. (Değişik ibare:RG-2/10/2013-28783)(1) Aylıksız izinler ile raporlu gün sayıları fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(2) Yeterlik sınavı ile Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ve bu mevzuatın uygulamasını; inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemleri hakkındaki bilgilerini; mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.

(3) Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

(A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav konuları

MADDE 31 – (1) (A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav soruları aşağıdaki konu gruplarından hazırlanır:

 1. a) Muhasebe

1) Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi

2) Mali Tablolar Analizi

3) Tekdüzen Hesap Planı ve işleyişi, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve bu standartların uygulaması

 1. b) Vergi İnceleme Usul ve Uygulamaları

1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında yapılan vergi incelemeleri

2) Revizyon teknikleri

 1. c) Vergi Hukuku ve Özel Hukuk

1) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul kanunları ve vergilendirmeye ilişkin diğer mevzuat ve uygulamaları

2) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve uygulamaları

3) Ticaret Hukuku

4) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

ç) Gider ve Milli Emlak Mevzuatı

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (mali hükümler)

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5) 6245 sayılı Harcırah Kanunu

6) Devlet mallarının edinimi, idaresi ve elden çıkarılmasına ilişkin mevzuat

 1. d) Teftiş ve Soruşturma Usul ve Esasları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ile kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin hükümleri ve ilgili diğer mevzuat

4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5) Maliye Bakanlığı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına dair teşkilat kanunları ile ilgili diğer mevzuat

6) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

7) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

8) Teftiş usulleri

(B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav konuları

MADDE 32 – (1) (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav soruları aşağıdaki konu gruplarından hazırlanır:

 1. a) Muhasebe ve Finans

1) Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Bankacılık Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi

2) Mali Tablolar Analizi

3) Tekdüzen Hesap Planı ve işleyişi, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve bu standartların uygulaması

4) Finansal analiz teknikleri ve finansal matematik

 1. b) Vergi İnceleme Usul ve Esasları

1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında yapılan vergi incelemeleri

2) Revizyon teknikleri

3) Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve yurtdışı kazançların dağıtımına ilişkin inceleme ve revizyon teknikleri

4) Organize vergi kaçakçılığıyla mücadele yöntemleri

 1. c) Vergi Hukuku ve Özel Hukuk

1) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul kanunları ve vergilendirmeye ilişkin diğer mevzuat ve uygulamaları

2) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve uygulamaları

3) Uluslararası Vergi Anlaşmaları

4) Ticaret Hukuku

ç) Kambiyo, Finansal İşlemler ve Suç Gelirleriyle Mücadele Mevzuatı

1) Dış Ticaret ve Kambiyo Hukuku

2) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

3) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı

4) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

5) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu

6) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

7) 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

8) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

 1. d) Gider Mevzuatı

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

4) 6245 sayılı Harcırah Kanunu

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (mali hükümler)

 1. e) Milli Emlak Mevzuatı

1) Devlet mallarının edinimi, idaresi ve elden çıkarılmasına ilişkin mevzuat

2) 4271 sayılı Türk Medeni Kanununun Eşya Hukukuna ilişkin hükümleri

 1. f) Teftiş ve Soruşturma Usul ve Esasları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ile kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin hükümleri ve ilgili diğer mevzuat

4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5) Maliye Bakanlığı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına dair teşkilat kanunları ile ilgili diğer mevzuat

6) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

7) Teftiş usulleri

Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.

(2) Yazılı ve sözlü sınav ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notların 50’den, notlar ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

(4) Sözlü sınavda Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur.

(5) Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yeterlik sınav notunu teşkil eder.

(6) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için giriş sınavında alınan puanın %30’u ile yeterlik sınav notunun %70’inin toplamının 100 puan üzerinden en az 65 olması şarttır.

(7) Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından, (A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavında en başarılı %5’i de belirtecek şekilde, başarı sırasına göre tutanakla tespit edilir ve liste halinde Başkanlıkça uygun yerlere asılarak duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirilir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg