Mal Bildirimi İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Mal Bildirimi Nedir?

 

Mal bildirimi, borçlunun borcuna yetecek tutar-da mal varlığını ve geçim kaynaklarını vergi dairesi-ne yazılı veya sözlü olarak bildirmesidir.

Mal bildiriminde yer alması gereken hususlar;

-Borçlunun, kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, ala-cak ve hakları mal bildiriminde yer alır.

-Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması esastır.

-Mal bildiriminde bulunan borçlu, bildirimde bulunduğu malın miktarını, nevi’ni mahiye-tini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczedilebilecek malının olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve borcunu ne şekilde ödeyebileceğini belirtmelidir.

Borçlunun haczedilebilecek malları olmadığını bildirmesi mal bildirimi hükmündedir.

Malı Olmadığını Bildiren Borçlunun Bildirime Ekleyeceği Hususlar Nelerdir?

 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu borçlusu, bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde;

-En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini bildirmek,

-Varsa sürekli mükellefiyetleri bulunan diğer vergi dairelerini bildirmek,

-Nüfus kayıt örneğini vermek, mecburiyetindedir.

Bu ödevi makul bir özrü olmadan zamanında yerine getirmeyenler elli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunanlar Hakkında Ne Yapılır?

 

İstenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

Mal Bildiriminde Bulunmayanlar Hakkında Ne Yapılır?

 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük süre içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa (veya ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, vergi mahkemesinin ret kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde borçlu mal bildirimde bulunmazsa) mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Hapsen tazyik kararı tahsil dairesinin talebi üzerine icra mahkemesi tarafından verilir ve Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.

Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hap-sen tazyik kararı alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu hapsedilmişse derhal tahliye edilir.

 

Mal Edinme ve Mal Artması Durumunda Borçlu Ne Yapmalıdır?

 

Mal bildiriminde, malı olmadığını gösteren ve-yahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki art-maları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmeye mecburdur.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg