Limited Şirkette Pay Senedi Çıkarmak Ortağa Vergisel Avantaj Sağlar mı?

6762 sayılı eski Ticaret Kanunu anonim şirketler tarafından çıkarılacak olan hisse senetlerini kapsamlı bir şekilde düzenlendiği halde, sözkonusu şirketlere hisse senedi bastırma zorunluluğu getirmemişti.

Oysa, anonim şirketlerce hisse senedi bastırılması, sahibine, özellikle şirketteki paylarının devrinde çok ciddi vergi avantajları sağlamaktadır. Zira, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendine göre “menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar” değer artış kazançları olarak değerlendirilmekte ve bu kazançlar mükerrer m.80/4 gereği vergiye tabi olmakta; ancak “ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri” anılan hükümden hariç tutulmaktadır. Dolayısıyla, bahsigeçen istisnadan yararlanabilmek için; anonim şirketteki payları temsilen pay senedi çıkarılmış olması ve bu senetlerin en az iki yıl süreyle elde tutulmuş olması gerekir. Anonim şirketin pay senedi bastırmamış olması, bir başka deyişle pay sahipliğinin sadece kaydî paylara dayanması durumunda, payını devreden şirket ortağı anılan istisnadan yararlanamaz.

Peki, limited şirketler pay senedi çıkarabilirler mi?

Çıkarabilirlerse bu pay senetleri devredilebilir mi ve payını devreden ortak elde ettiği kazanca ilişkin olarak anonim şirket pay senetleri için getirilen istisnadan yararlanabilir mi?

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK’da “hisse senedi” yerine “pay senedi” tabiri kullanılmış ve anonim şirketlere hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılmasında mutlak, nama yazılı pay senetlerinin çıkarılmasında ise şarta bağlı bir zorunluluk getirmiştir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg