Limited Şirket Ortaklarında İhtiyati Haciz Uygulaması

Danıştay 3. Dairesi
Tarih         : 16.06.2009
Esas No   : 2007/4202
Karar No  : 2009/2145

6183 s. AATUHK Md. 9

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARINDA İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI

Limited şirketten tahsil olanağı bulunmayan amme alacakları için yetkili merciler tarafından verilen karara dayalı olarak şirket ortaklarının mal varlıklarına ihtiyati haciz uygulanabileceği.

İstemin Özeti: (…) Ltd. Şti.’nin ortağı sıfatıyla davacının banka hesabına, 19.11.2006 tarihli ihtiyati haciz kararı uyarınca 21.11.2006 tarih ve (…) sayılı haciz bildirisine dayanılarak uygulanan ihtiyati haczi; uyuşmazlığın, ihtiyati haciz kararının hukuka uygun olup olmadığına dayandığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un kamu alacağının güvenliğini sağlamayı amaçlayan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati hacze ilişkin kurallarının, asıl mükellef dışında şirket müdür ve ortakları hakkında uygulanamayacağı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesinin kararının; kamu alacağının güvenceye alınması için uygulanan ihtiyati haczin yasaya uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmiştir.

Karar: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “teminat isteme başlıklı 9. maddesinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceği belirtilmiştir. Aynı Kanun’un 13. maddesinde, ihtiyati haciz sebepleri yedi bent halinde sıralanarak, bu hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti halinde hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla, haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre derhal ihtiyati haciz tatbik olunacağı kurala bağlanmış, Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinde sayılan nedenlerle bir kamu alacağının salınması yolunda gereken işlemlere başlanması yeterli görülmüştür.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. maddesi uyarınca limited şirketten tahsil olanağı bulunmayan amme alacağından sermaye payları oranında doğrudan doğruya sorumlu olacakları ve bu Kanun hükümleri gereğince takip edilecekleri kurala bağlanan limited şirket ortakları, amme alacaklısı idareye karşı, aynı Yasa’nın 3. maddesi uyarınca amme borçlusu sıfatını kazandıklarından; hisselerin tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte devredilmiş ve bu hususun tescil ve ilan edilmiş olması hali dışında, bu Kanun hükümlerine göre takip edilebileceklerinden, başka bir ifadeyle haklarında yetkili mercilerce verilmiş ihtiyati haciz kararına dayanılarak şirket ortaklarının mal varlıklarına da ihtiyati haciz uygulanabileceğinden, mahkemenin aksi yöndeki gerekçesi yasaya uygun düşmemiştir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg