fbpx

  Zamanaşımı Durdurmak Amacıyla Takdir Komisyonuna Sevk

  Danıştay 4. Dairesi
  Tarih    : 14.10.2014
  Esas No : 2013/3222
  Karar No  : 2014/5621

  VUK Md. 75, 114

  ZAMANAŞIMINI DURDURMAK AMACIYLA TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK

  Sırf zamanaşımını durdurmak amacıyla mükelleflerin takdir komisyonuna sevki, matrah takdiri için takdir komisyonuna sevkin zamanaşımını durduracağına ilişkin Kanun hükmünün amacıyla bağdaşmayacağından zamanaşımının durmasından söz edilemeyeceği hk.

  İstemin Özeti: Defter ve belgelerini ibraz etmediği ileri sürülerek katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle 2005/1. dönemi için davacı adına salınan katma değer vergisi ve kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; gider belgelerini mücbir sebep bulunmaksızın incelemeye ibraz etmeyen davacı adına, katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

  Karar: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 113. maddesinde zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkması olarak tanımlanmış; zamanaşımının, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup almadığına bakılmaksızın hüküm ifade edeceği belirtilmiştir.

  Aynı Kanun’un 114. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ise, “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Tarh Zamanaşımı Süresi

  Danıştay 9. Dairesi
  Tarih    : 04.03.2015
  Esas No : 2012/1016
  Karar No : 2015/727

  VUK Md. 114

  TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİ

  2005 yılına ait uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların beş yıllık zamanaşımı süresi 31.12.2010 tarihinde dolduğundan ihbarnamelerin bu tarihten sonra, 04.01.2011 tarihinde tebliğ edilmesi sebebiyle tarh zamanaşımı bulunduğundan, işin esasına girerek karar veren mahkeme kararının bozulması gerektiği hk.

  İstemin Özeti: Davacı adına, 2005/Ocak döneminden devreden katma değer vergisi dolayısıyla 2007/Mart, Haziran, Temmuz dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi’nin kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

  Karar: Uyuşmazlıkta, davacı adına 2005/Ocak döneminden devreden katma değer vergisi dolayısıyla 2007/Mart, Haziran, Temmuz dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Şirketin Tasfiyesinin Tamamlanmış Olması Nedeniyle Kanuni Temsilci Adına Cezalı Tarhiyat Yapılması

  Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
  Tarih    : 01.10.2014
  Esas No : 2014/543
  Karar No  : 2014/823

  KVK Md. 17

  VUK Md. 10

  ŞİRKETİN TASFİYESİNİN TAMAMLANMIŞ OLMASI NEDENİYLE KANUNİ TEMSİLCİ ADINA CEZALI TARHİYAT YAPILMASI

  Tasfiyesi tamamlanarak tüzel kişiliği sona eren şirketin tasfiye dönemi ve öncesi dönemde ortaya çıkabilecek vergi kayıp ve kaçağının kanuni temsilcilerden tarhiyat yapılarak aranmasını öngören 5520 sayılı Kanun’un 17. maddesinin 9. fıkrasının 03.07.2009 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alındığında bu hükmün geçmişe dönük olarak uygulanamayacağı, bu şekilde şirketin tasfiyesinin tamamlanmış olması sebebiyle kanuni temsilciler adına cezalı tarhiyat yapılamayacağı gibi Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca da kanuni temsilci adına tarhiyat yapılamayacağı hk.

  İstemin Özeti: Tasfiye Halinde (…) Ltd. Şti.’nin kanuni temsilcisi sıfatıyla davacı adına Nisan-Haziran 2005 dönemi için salınan vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi davaya konu yapılmıştır.

  Davayı inceleyen Vergi Mahkemesinin kararıyla; davacının ihtilaflı dönemde kanuni temsilcisi olduğu Tasfiye

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  6111 Sayılı Kanun’a Göre İncelemeye Başlama

  Danıştay 3. Dairesi
  Tarih    : 25.03.2015
  Esas No : 2013/7816
  Karar No  : 2015/1673

  6111 s. K. Md. 4/8

  6111 SAYILI KANUN’A GÖRE İNCELEMEYE BAŞLAMA

  6111 sayılı Kanun’un 4/8. maddesine göre, kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması incelemeye başlandığının kabulünü gerektirmekte olup, incelemeye başlama tutanağının Kanun’un yayımlanma tarihinden sonraki bir tarihte düzenlendiğinden bahisle anılan Kanun hükümlerinden yararlanma başvurusunun reddinde yasaya uyarlık bulunmadığı hk.

  İstemin Özeti: Davacı şirketin, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma talebinin reddine ilişkin 20.01.2012 gün ve 1616 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacı şirkete ait defter ve belgelerin vergi denetmenleri büro başkanlığına, 6111 sayılı Kanun’un yayımlanmasından önceki bir tarihte ibraz

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Limited Şirketin Varlığından Tahsil Edilemeyen Vergi Alacağının Tahsilinde Takip Sırası

  Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
  Tarih         : 30.04.2014
  Esas No    : 2014/144
  Karar No   : 2014/307
  AATUHK  Md. 35
  VUK  Md. 10
  Limited şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen vergi borcuna karşı kanuni temsilciler ile limited şirket ortaklarının sorumluluk durumlarının, aralarında sıralama yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı gibi Yasa’da da bir öncelik sıralaması yapılmadığından, şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen vergi alacağı için şirket ortaklarının takip edilebileceği hk.
  İstemin Özeti: Davacının ortağı olduğu (…) Ltd. Şti.’nin vadesinde ödenmeyen Ekim ila Aralık 2000 dönemlerine ilişkin vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi, gecikme faizi ve yargı harcı borçlarının tahsili amacıyla adına düzenlenen ödeme emirleri davaya konu yapılmıştır.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Ortaklık Payını Devreden Limited Şirket Ortağının,Devir Öncesi Kamu Alacağından Sorumluluğu

  6183 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre limited şirket ortakları, şirketten tahsiline olanak bulunmayan kamu alacaklarının ödenmesinden doğrudan doğruya ve payları oranında sorumlu olduğundan, kamu alacağını yaratan vergilendirmenin ait olduğu dönemde şirketin paylarına sahip ortakların, bu dönemden sonra paylarını devretmiş olsalar da ortaklık sıfatının sürdüğü dönemlere ilişkin kamu borçlarından sorumlu olacakları hk.
  İstemin Özeti: (…) Ltd. Şti.’nden tahsil edilemeyen 1996 yılına ait kurumlar vergisi, fon payı, gelir (stopaj) vergisi, kaçakçılık cezası ve gecikme faizinin 6183 sayılı Yasa’nın 35. maddesi uyarınca ortak sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen 28.12.2006 günlü ve 14853 ve 14855 sayılı ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.
  Davayı inceleyen Vergi Mahkemesi kararıyla; davaya konu ödeme emirleri düzenlenmeden önce davacının şirketteki hissesini (…) Noterliğinin 16.08.1996 günlü ve 18213 sayılı hisse devir senediyle devrederek ortaklıktan ayrıldığı ve bu kararın 02.09.1996 gün ve 4114 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil ve ilan edildiği, 6183

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Kesinleşmiş Amme Alacağı

  T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE

  E. 2010/176

  K. 2013/1030

  T. 12.3.2013

  ŞİRKETTEN TAHSİL İMKANI KALMAYAN KESİNLEŞMİŞ AMME ALACAĞI ( Limited Şirket Ortağının Sorumlu Tutulabileceği – Kesinleşen Vergiler Nedeniyle Ortağın Takibinin 6183 S.K. Uyarınca Tesis Edilecek İşlemlerle Mümkün Olduğu )

  ORTAK ADINA VERGİ TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( Şirket Adına Tahakkuk Ettirilmesi Gereken Verginin Ortak Adına Tahakkuk Ettirilmesine Olanak Bulunmadığı – 6183 S.K. Hükümleri Uyarınca Ortak Adına Ödeme Emri Düzenlenmesi Gerektiği )

  LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU ( Tahsil İmkanı Kalmayan ve Kesinleşmiş Amme Alacağından Dolayı Sorumlu Tutulabileceği – Şirket Adına Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Fon Paylarının Kesinleşmesinden Sonra Ortak Adına 6183 S.K. Uyarınca Ödeme Emri Düzenleneceği )

  6183/m. 35

  4458/m. 242

  ÖZET : Limited şirket ortağı, Şirketten tahsil imkanı kalmayan ve kesinleşmiş amme alacağından dolayı sorumlu tutulabilir. Şirket adına kesinleşen vergiler nedeniyle ortağın takibi ise, 6183 sayılı Kanun uyarınca tesis edilecek işlemlerle mümkündür. Şirket adına tahakkuk ettirilmesi gereken verginin ortak adına tahakkuk ettirilmesine olanak bulunmamaktadır. Şirket adına tahakkuk ettirilen vergi ve fon paylarının kesinleşmesinden sonra, ortak adına, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ödeme emri düzenlenmesi gerekir
  İstemin Özeti : Ortağı bulunduğu … Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited
  Şirketi adına tescilli 19.12.2002 gün ve 10666 sayılı ve 11.11.2002 gün ve 9414 sayılı beyannameler nedeniyle, davacı adına, gümrük, katma değer vergileri ve kaynak kullanımını destekleme fonu payı tahakkuk ettirilmesi ve

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Defter ve Belgelerin Vergi Mahkemesine İbraz Edilebileceği

   

  T.C.
  D A N I Ş T A Y
  DOKUZUNCU DAİRE
  Esas No : 2015/5600
  Karar No : 2015/8646

  Temyiz İsteminde Bulunan Taraflar: 1-
  Gültepe Mah. Başer Sk. No:11/5 – İzmit/KOCAELİ

  Vekili : Av. M.Sarper Öztürk – Aynı yerde.

  İstemin Özeti : Davacı adına, 2011 yılına ilişkin yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2011/Ocak-Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen üç kat vergi ziyaı cezası ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355/2. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı, kısmen kabul eden, kısmen reddeden Kocaeli 1. Vergi Mahkemesi’nin 03/03/2015 tarih ve E:2014/895 K:2015/140 sayılı kararının, taraflarca dilekçelerde ileri sürülen sebeplerle karşılıklı olarak bozulması istenilmektedir.

  Cevapların Özeti : Davacı tarafından cevap verilmemiştir. Davalı idarenin cevabı yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Tebliğ Evrakının Teslimi ve İlanen Tebliğ

  Danıştay 3. Dairesi
  Tarih    : 19.11.2015
  Esas No : 2015/4482
  Karar No  : 2015/8437

  VUK Md. 102, 103

  TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ VE İLANEN TEBLİĞ

  Borçlu şirketin adresinde bulunamadığı hususunun 213 sayılı VUK’un 102. maddesinde belirtilen kişiler huzurunda ve anılan kişilerin imzalarıyla tespit edilmemesi halinde ilanen tebliğ şartları oluşmayacağından, şirket adına düzenlenen ödeme emirleriyle istenen kamu alacağının, borçlu şirkete usulüne uygun olarak duyurulduğundan ve kesinleştiğinden söz edilemeyeceği, bu durumda davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk.

  İstemin Özeti: (…) Ltd. Şti.’ne ait özel usulsüzlük cezası borçlarının tahsili amacıyla davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 10.06.2014 gün ve 5 takip numaralı ödeme emrinin 2009 yılına ilişkin 31.600 TL’lik kısmının iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; dava konusu ödeme emirleriyle istenen cezaların davacının kanuni temsilcisi olduğu şirketten tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin gerek posta marifeti ile gerek memur eliyle tebliğ edilmek istendiği ancak muhatabın adresinde bulunamadığı, bu nedenle ödeme

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Emekli Aylığına Vergi Borcu Nedeniyle Tekrar Haciz Konulması

  Danıştay 9. Dairesi
  Tarih    : 21.04.2016
  Esas No : 2016/3432
  Karar No  : 2016/3039

  5510 s. SSGSS K. Md. 93

  MAHKEMENİN DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARARI SONRASI EMEKLİ AYLIĞINA VERGİ BORCU NEDENİYLE TEKRAR HACİZ KONULMASI

  Vergi Mahkemesince, davalı vergi dairesinin haczin kaldırıldığına yönelik beyanı esas alınarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş olmakla birlikte, karar tarihinden yedi gün sonra vergi dairesince aynı borç nedeniyle aynı banka hesabına tekrar konulan haciz, dava konusu ihtilafın devamı niteliğinde olduğundan, Vergi Mahkemesince bu husus gözetilerek işin esası hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği hk.

  İstemin Özeti: Davacının Vakıflar Bankası (…) Şubesinde bulunan (…) no.lu emekli maaş hesabına uygulanan haczin kaldırılması istemiyle açılan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmeden Vergi Mahkemesinin kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

  Karar: Uyuşmazlıkta, davacının Vakıflar Bankası (…) Şubesinde bulunan (…) no.lu emekli maaş hesabına uygulanan haczin kaldırılması istemiyle açılan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı” başlıklı 93. maddesinde, bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin devir ve temlik edilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerinin 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesine ilişkin taleplerin borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedileceği hükmü yer almaktadır.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla