fbpx

YARGI KARARLARI

Uzlaşma Sağlanmış Olsa Bile Vergi Hatası Bulunan Durumlarda Şikayet Yoluna Gidilebilir

Uzlaşma Sağlanmış Olsa Bile Vergi Hatası Bulunan Durumlarda Şikayet Yoluna Gidilebilir, Danıştay 4. Dairesinin 17.4.2012 gün ve E:2009/8579 K. 2012/1452 sayılı kararı. Dosyanın incelenmesinden, davacıya bir kısım gelirini beyan etmediği vergi dairesince bildirilmesi üzerine 2004 yılı için verilen kurumlar vergisi düzeltme beyannamesi üzerine tahakkuk eden verginin ödenmesinden sonra beyan edilmediği zannedilen uyuşmazlık konusu menkul sermaye […]

Şirketin Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Vefat Eden Kanuni Temsilcinin Mirasçısı Adına Ödeme Emri Düzenlenmesi

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 12.03.2018 Esas No         : 2015/4307 Karar No  : 2018/1479 VUK Md. 10, 12 ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA VEFAT EDEN KANUNİ TEMSİLCİNİN MİRASÇISI ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ Kanuni temsilci sıfatıyla kişilerin takip edilebilmesi için amme alacağının vergi borçlusundan kısmen veya tamamen tahsil edilemediğinin somut bir biçimde ortaya konulması gerektiği, vergi borçlusu şirket hakkında […]

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 7.2.2018 Gün ve 2017/626 E. , 2018/51 K. Sayılı Kararı

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU, 7.2.2018 gün ve 2017/626 E. , 2018/51 K. Sayılı kararıyla; 3.4.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.4.3 Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı bölümünde yer alan “Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde […]

Temsil ve İlzama Yetkili Olmayan Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Alacağı İçin Takip Edilemeyeceği

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 18.10.2017 Esas No : 2014/8458 Karar No  : 2017/7016 VUK Md. 10 TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ ALACAĞI İÇİN TAKİP EDİLEMEYECEĞİ Anonim şirketlerde şirketten tahsil edilemeyen vergi alacağının anonim şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan yöneticilerin malvarlığından tahsil edilebileceği, şirket yönetim kurulu üyesi bulunmakla birlikte şirketi […]

Tebliğ Evrakının Teslim Şekli ve Tebliğ Zarfı Üzerindeki İmzanın Geçerliliği

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 16.02.2017 Esas No : 2016/15452 Karar No  : 2017/898 VUK Md. 94, 102 Tebliğ Evrakının Teslim Şekli ve Tebliğ Zarfı Üzerindeki İmzanın Geçerliliği Tebliğ mazbatası üzerindeki “Teslim Alan” bölümündeki imzanın aksi kanıtlanıncaya kadar muhatabına ait olduğunun kabulü gerektiği hk. İstemin Özeti: Davacı adına, yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden […]

Vergi İncelemesine İlişkin Kurallara Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Düzenlenen İnceleme Raporu

Danıştay VDDK Tarih    : 13.12.2017 Esas No : 2017/368 Karar No  : 2017/626 VUK Md. 140 Vergi İncelemesine İlişkin Kurallara Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Düzenlenen İnceleme Raporu Defter ve belgeleri usulüne uygun şekilde yazıyla ve Yasa’da öngörülen süre verilerek kendisinden istenmeyen davacının defterlerine, muhasebecisi hakkında başlatılan bir inceleme sırasında ve muhasebecisinin işyerinde, sulh yargıcından alınmış bir arama kararı […]

Şirketle İlgili Vergi/Ceza İhbarnamesinin Kanuni Temsilcinin İkamet Adresinde Eşine Tebliğ Edilmesi

Şirketle İlgili Vergi/Ceza İhbarnamesinin Kanuni Temsilcinin İkamet Adresinde Eşine Tebliğ Edilmesi Danıştay VDDK Tarih    : 13.12.2017 Esas No : 2017/536 Karar No  : 2017/629 VUK Md. 94 Şirketle İlgili Vergi/Ceza İhbarnamesinin Kanuni Temsilcinin İkamet Adresinde Eşine Tebliğ Edilmesi Şirket hakkında yapılan tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin, kanuni temsilcinin ikamet adresinde eşine tebliğ edilmesinin usulüne uygun olduğu, bu tebliğ tarihine göre açılan […]

Defter ve Belge İbraz Yazısının Şirket Müdürünün Babasının İkametgah Adresinde Babasına Tebliğ Edilmesi

Danıştay VDDK Tarih        : 14.12.2016 Esas No   : 2016/1011 Karar No  : 2016/1212 VUK Md. 94 Defter ve Belge İbraz Yazısının Şirket Müdürünün Babasının İkametgah Adresinde Babasına Tebliğ Edilmesi Defter ve belge ibraz yazısının, şirket müdürünün babasının ikamet adresinde babasına tebliği, usulüne uygun tebliğ sayılamayacağından, ibraz yükümlülüğü yerine getirmediği söz edilerek katma değer vergisini indirimlerinin reddi suretiyle yapılan tarhiyatta Yasa’ya uygunluk […]

Murisinden İntikal Eden Anonim Şirket Hissesinin Veraset ve İntikal Vergisine Esas Alınacak Değerinin Tespiti

Danıştay VDDK Tarih        : 28.12.2016 Esas No   : 2016/706 Karar No  : 2016/1302 7338 s. VİVK Md. 10 VUK Md. 267, 292 Murisinden İntikal Eden Anonim Şirket Hissesinin Veraset ve İntikal Vergisine Esas Alınacak Değerinin Tespiti   Murisinden intikal eden anonim şirket hissesinin veraset ve intikal vergisine esas alınacak değerinin tespitinde; 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10. ve 213 […]

Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmeyip Mahkemeye İbraz Edilmesi Halinde Kdv İndirimi

Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmeyip Mahkemeye İbraz Edilmesi Halinde Kdv İndirimi , Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 02.02.2017 Esas No : 2013/9693 Karar No  : 2017/514 KDVK Md. 29, 34 İYUK Md. 2, 20 VUK Md. 256 DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYİP MAHKEMEYE İBRAZ EDİLMESİ HALİNDE KDV İNDİRİMİ Mücbir sebep hali bulunmaksızın incelemeye ibraz edilmediği halde daha sonra […]