fbpx

YASAL DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ

Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesinin Hukuki Sonuçları

Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesinin Hukuki Sonuçları , vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik 31.10.2011 gün ve 28101 sayılı RG’de yayımlanarak yine aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelik ve esas itibariyle 213 sayılı VUK’nun 140. maddesi ile 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin […]

Paylaş:

Vergi İncelemesine Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme

Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde defter ve belgeleri gizlemeyi onsekiz aydan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlemiştir. İnceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin de gizleme sayılacağı, maddede özellikle belirtilmiştir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olmayanlara, örneğin yoklama memuruna ibraz etmeme, bu suçu oluşturmaz. Öte yandan suçun […]

Paylaş:

İnceleme Sırasında Vergi Dairesine İbraz Edilmeyen Defter ve Belgeler Yargı Aşamasında İncelenemez

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 26.12.2012 gün, 2010/707 E. 2012/618 K. Sayılı kararı ile hiçbir mücbir sebep olmadan defter ve belgelerin incelemeye ibraz külfetinden kaçınan mükellefin, dava aşamasında bunları mahkemeye ibraz edebileceğini belirtmesi halinde söz konusu defter ve belgelerin mahkemece incelenip karar oluşturulamayacağına hükmetti. Ankara 3. Vergi Mahkemesi’nin “… alış ve satış faturaları ile […]

Paylaş:

Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu

1. GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Defter Tutma” başlıklı ikinci kısmı ile “Vesikalar” başlıklı üçüncü kısmında, defter ve belge düzenine ilişkin usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır. Buna göre; defter tutmanın amacı (VUK, madde 171): Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit […]

Paylaş:

Defter ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilememesi Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası Tutarı

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 29.04.2014 Esas No         : 2014/271 Karar No  : 2014/2893 VUK Md. 256, 344, 359 DEFTER VE BELGELERİN MUHASEBECİDEN ALINAMADIĞI İÇİN İBRAZ EDİLEMEMESİ HALİNDE KESİLECEK VERGİ ZİYAI CEZASI TUTARI Defter ve belgelerin muhasebeciden alınamadığı için ibraz edilemediği ileri sürülmüş olsa da defter ve belge saklama ve ibraz yükümlülüğü olan ve ispat […]

Paylaş:

Vergi Mükellefi Tarafından Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesi

  Vergi mükelleflerinin yasal olarak tutmak  ve kullanmak  zorunda olduğu  defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere süresi içerisinde  mazeretsiz olarak ibraz etmemesi halinde  bu fiil  defter ve belgelerin  gizlenmesi, kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır.[1]  Bu  fiilin yaptırımı   18 aydan  3 yıla kadar hapis cezasıdır.[2] Diğer yandan, defter ve belgelerin  ibraz edilmemesi […]

Paylaş:

Vergi İncelemeleri,Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları

VERGİ İNCELEMESİNİN AMACI VUK’ nun 134. maddesi uyarınca,vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak,tespit etmek ve sağlamaktır. Bir diğer ifade ile, vergi incelemesinin amacı yükümlünün beyanlarının doğruluğunu denetlemektir. VERGİ İNCELEMESİNİN TANIMI Vergi incelemesi, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine bir araştırmadır Başka bir […]

Paylaş:

Yasal Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 03.03.2016 Esas No : 2013/8535 Karar No  : 2016/1137 VUK Md. 30 KDVK Md. 29, 34 YASAL DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle re’sen takdire gidilmesi yerinde ise de, davacı tarafından, defter ve belgelerin incelenmek üzere hazır olduğu, istenmesi halinde ibraz edilebileceği hususu […]

Paylaş:

Yasal Defter ve Belgeler Kaç Kez İstenir?

Vergi hukukunda en ağır yaptırımlar defter ve belgelerin ibraz edilmemesi içindir: KDV indirimlerinin reddi, gecikme faizi, üç kat vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, hürriyeti bağlayıcı cezalar. Bunun şöyle bir mantığı var. Eğer bir mükellef defter ve belgelerini gizliyorsa demek ki yasalarda öngörülen suçların en ağırını işlemiştir. Yoksa defter ve belgelerini niçin gizlesin? O halde […]

Paylaş:

Defter ve/veya Belgelerin İbraz Edilmemesine İlişkin Yargı Kararları

Özet: Çalışmanın temel amacı, defter ve belge ibraz etmeme suçunun güncel ve istikrarlı yargı kararları ışığında ele alınmasıdır. Çalışmada ayrıntılı olarak ortaya konulacağı üzere; Danıştay’ın, hem VDDK hem de Daireler nezdinde defter ve belgelerin vergi inceleme sürecinde ibraz edilmeyerek Mahkeme aşamasında ibrazını kabul etmediği, bilirkişi incelemelerini hukuka aykırı bulduğu ve bu şekilde kaldırılan tarhiyat kararlarını […]

Paylaş: