fbpx
Pazar, 12 Temmuz, 2020

Vergi İncelemeleri,Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları

VERGİ İNCELEMESİNİN AMACI

VUK’ nun 134. maddesi uyarınca,vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak,tespit etmek ve sağlamaktır. Bir diğer ifade ile, vergi incelemesinin amacı yükümlünün beyanlarının doğruluğunu denetlemektir.

VERGİ İNCELEMESİNİN TANIMI

Vergi incelemesi, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine bir araştırmadır

Başka bir deyişle; vergi incelemesi, vergi mükellef ve sorumlularının vergi ile ilgili işlemlerinin, yapılmasından veya yapılmaları gereken aşamadan sonra, vergi idaresinin yetkili elemanlarınca denetlenmesidir

VERGİ İNCELEMESİNİN TÜRLERİ

-Tam Vergi İncelemesi

-Sınırlı Vergi İncelemesi

TAM VERGİ İNCELEMESİ

Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde,yapılan vergi incelemesidir.

SINIRLI VERGİ İNCELEMESİ

Tam vergi incelemesi dışında kalan vergi incelemesidir

VERGİ İNCELEME AŞAMALARI

Vergi inceleme elemanına inceleme görevinin verilmesi Vergi inceleme elemanın işe başlaması (inceleme faaliyetine başlaması) İncelme dosyasının hazırlanması İncelemeye başlama.

İNCELEMENİN FİİLEN BAŞLAMASI

Defter ve belgelerin yazı ile istenmesi vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir.

İncelemeye başlama tutanağının imzalanması ile inceleme fiilen başlamış oluyor.

MÜKELLEFİN İNCELEME İŞLEMİNE KAYITSIZ KALMASI

Mükellefin ilgili süre içerisinde defter ve belgelerini ibraz etmemesi veya incelemeye başlama tutanağını

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi İncelemelerine İlişkin Genel Konular

VERGİ İNCELEMELERİ

Anayasamızın 73. Maddesinde “ Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. “ denilmektedir. Anayasanın verdiği yetkiyle yasama organı çıkardığı yasalarla gelir, servet ve harcama üzerinden vergi alınmasını esas alarak kişileri yükümlü kılmıştır. Anayasamızın 73. Maddesinde “ Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. “ denilmektedir. Anayasanın verdiği yetkiyle yasama organı çıkardığı yasalarla gelir, servet ve harcama üzerinden vergi alınmasını esas alarak kişileri yükümlü kılmıştır.

Türk vergi sisteminde vergilendirmede esas olarak beyan esası uygulandığından, kamu otoritesince getirilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği ve ödenmesi gereken vergi ve benzeri yükümlülüklerin, mükellef ve sorumlularca doğru olarak beyan edilip edilmediği idare tarafından denetlenmektedir. Ülkemizde vergi kanunlarının uygulanması yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir. Maliye Bakanlığının vergilendirme ile ilgili işlemleri yürüten birimi Gelir İdaresi Başkanlığı iken, vergi kanunlarının uygulanmasının denetimini ise Vergi Denetim Kurulu yürütmektedir.

 646 SAYILI KHK İLE OLUŞTURULAN VERGİ DENETİM KURULU’NUN VERGİ İNCELEMESİNE YÖNELİK GÖREVLERİ

a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek Vergi Denetim Kurulu bu denetim yetkisini vergi incelemeleri yoluyla, bünyesinde istihdam ettiği Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları vasıtasıyla yerine getirmektedir.

 VERGİ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ OLANLAR

Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları 213 sayılı VUK’nun 135. Maddesine göre vergi incelemesi yapmakla yetkilendirilmişlerdir. Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının yanında 213 sayılı VUK’nun 135.maddesinde “ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanların her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haiz oldukları belirtilmesine rağmen vergi incelemeleri esas olarak Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından yapılmaktadır.

 VERGİ İNCELEMESİ:

213 sayılı VUK’nun 134. Maddesinde “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.” Vergi İncelemeleri kapsamına göre tam inceleme ve sınırlı inceleme olarak ikiye ayrılmaktadır. 213 sayılı VUK’nun 134. Maddesinde “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.” Vergi İncelemeleri kapsamına göre tam inceleme ve sınırlı inceleme olarak ikiye ayrılmaktadır.

TAM İNCELEME

Tam inceleme: Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesini ifade etmektedir.

Örnek:

1-Bir Gelir Vergisi mükellefinin 2015 takvim yılına ilişkin bütün hesaplarının Gelir Vergisi yönünden tüm matrah unsurlarını kapsayacak şekilde incelenmesi.

2- Bir Kurumlar Vergisi mükellefinin 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ilişkin bütün hesaplarının Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV tevkifatı yönünden tüm matrah unsurlarını kapsayacak şekilde incelenmesi.

SINIRLI İNCELEME

Sınırlı inceleme: Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini ifade etmektedir.

Örnek: 1-Bir mükellefin 2015 takvim yılına ilişkin hesaplarının başka bir mükellefe yaptığı satışların veya alışların doğruluğu yönünden incelenmesi.

2-Bir mükellefin 213 sayılı VUK’nun usule ilişkin hükümlerinden bir kaçı yönünden; -defterlere kaydı gereken işlemlerin defterlere kayıt zamanı, -tasdike tabi defterlerin zamanında tasdik ettirilip ettirilmediği, – 8.000 TL üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka ve benzeri finans kuruluşları vasıta kılınarak yapılıp yapılmadığı, – muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

3-Gelir veya kurumlar vergisi matrahını oluşturan unsurlardan bir kaçı yönünden; -Dövizli işlemlerde kur değerlemesinin doğru yapılıp yapılmadığı, -Amortismanların doğru ayrılıp ayrılmadığı, -Beyannamede yer verilen ve kazançtan indirilen bağış ve yardımların doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, Sınırlı inceleme: Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini ifade etmektedir.

 KİMLER VERGİ İNCELEMESİNE TABİDİR

213 sayılı VUK’nun 137. Maddesinde ; Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzelkişiler vergi incelemelerine tabidirler.” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak vergi incelemesi vergi kanunlarıyla getirilen düzenlemelere tabi olan herkes hakkında yapılabilir.

Örnek;

1-Dairesini kiraya veren devlet memuru hakkında elde ettiği kira geliri yönünden vergi incelemesi yapılabilir.

2-Ortağı olduğu şirketten elde ettiği kar payı yönünden şirket ortağı incelenebilir. 213 sayılı VUK’nun 137. Maddesinde ; Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler.” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak vergi incelemesi vergi kanunlarıyla getirilen düzenlemelere tabi olan herkes hakkında yapılabilir.

 VERGİ İNCELEMESİ NE KADAR GERİYE DOĞRU YAPILIR

213 sayılı VUK’nun 138. Maddesine göre; Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir. İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir. 2010 takvim yılına ilişkin vergi incelemesi 31.12.2015 tarihine kadar yapılabilir. Bu tarihten önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk yapıldığında uzayan zamanaşımı süresi içinde de inceleme yapılabilir.

213 sayılı VUK’nun 114. Maddesine göre; vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamaz.

VERGİ İNCELEMESİNE ALINACAK MÜKELLEFLER NASIL BELİRLENİR

ÖTV-VDK Risk Analiz Sistemi üzerinden yapılan analizler sonucunda incelemeye sevk edilen mükellefler. – ihbar ve şikayetler sonucunda incelenmesine karar verilen mükellefler.

-Sektörel İncelemeler nedeniyle incelemeye alınan mükellefler. -Belirli bir vergi türünde mükellefiyeti olması nedeniyle incelemeye alınan mükelllefler.

-Yapılan bir vergi incelemesi sırasında incelenmesi gerektiği vergi inceleme elemanı tarafından tespit edilen mükellefler

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

6111 Sayılı Kanun’a Göre İncelemeye Başlama

Danıştay 3. Dairesi
Tarih    : 25.03.2015
Esas No : 2013/7816
Karar No  : 2015/1673

6111 s. K. Md. 4/8

6111 SAYILI KANUN’A GÖRE İNCELEMEYE BAŞLAMA

6111 sayılı Kanun’un 4/8. maddesine göre, kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması incelemeye başlandığının kabulünü gerektirmekte olup, incelemeye başlama tutanağının Kanun’un yayımlanma tarihinden sonraki bir tarihte düzenlendiğinden bahisle anılan Kanun hükümlerinden yararlanma başvurusunun reddinde yasaya uyarlık bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Davacı şirketin, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma talebinin reddine ilişkin 20.01.2012 gün ve 1616 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacı şirkete ait defter ve belgelerin vergi denetmenleri büro başkanlığına, 6111 sayılı Kanun’un yayımlanmasından önceki bir tarihte ibraz

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar

Gelir idaresinde görev yapan herhangi bir personel vergi incelemesi yapamaz. Vergi incelemesi yapacak personel yarışma ve yeterlilik sınavları sonucunda seçilen hukuk ve maliye alanlarında uzman personeldir. Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir. Gelir idaresinde görevli herhangi bir personel vergi incelemesi yapmaya yetkili olmadığı gibi vergi incelemesine yetkili olan denetim elemanın da hakkında inceleme yapacağı hususa ilişkin olarak yetkilendirilmesi gerekir. Kanunda sayılanlar dışındaki vergi memurlarının ise vergi inceleme yetkisi bulunmamaktadır. Diğer memurlar tarafından herhangi bir vergi incelemesi ve bunun sonucunda vergi inceleme raporu hazırlanması söz konusu değildir.[1]

Takdir komisyonları da görevleri dolayısıyla vergi inceleme yetkisine haizdirler. Takdir komisyonları, vergi idaresinin personeli ile alanında uzman sektör temsilcilerinden meydana gelen karma bir komisyon olup, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin beyanlarının sektör ortalamasına uymaması halinde vergi dairesi tarafından yapılan takdire sevk işleminden sonra kişiler hakkında matrah takdiri yaparlar, bu matrah takdiri esnasında da komisyon vergi incelemesi yapmaktadır.[2]

Belirli büyüklüğe sahip ilçelerde müstakil vergi daireleri bulunmasına karşın nispeten küçük yerleşim yerlerinde

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi İncelemesi Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Vergi Usul Kanununda öngörülen defter tutma, evrak ve kayıt muhafaza ve ibraz zorunluluğunda olan kişi ve kurumlar vergi incelemesine tabi bulunmaktadır. Görüldüğü gibi yasa koyucu sadece vergi mükelleflerini inceleme kapsamına almamış, vergilendirme ile ilişkisi bulunan diğer kişileri de inceleme kapsamına alarak vergi inceleme alanını geniş tutmuştur. Nitekim vergi matrahını gerçek ve aslına en uygun bir şekilde tespit edilebilmesi için örneğin fatura alan bir kişi hakkında vergi incelemesi yapılırken fatura veren kişi nezdinde de karşıt inceleme yapılarak vergiye ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin tespitine çalışılmaktadır.[1]

Vergi denetim tekniklerinden en etkili, en kapsamlı ve teknik bilgi gerektireninin vergi incelemesi olduğu söylenebilir.[2]

Çağdaş vergi sistemlerinde olduğu gibi Türk vergi sisteminde esas olan mükelleflerin beyanı üzerine vergilendirme yapılmasıdır. Ancak vergi idaresi çoğu zaman bunlarla yetinmemekte, bazen belirli sektörlerin bazen de hakkında vergi kaçırma yönünde ihbar bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bildirimlerinin gerçeğe uygunluğunu vergi incelemesi yapmak suretiyle tespit etmektedir.[3]

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi Denetimi Nedir?

Kamu harcamaların en ucuz kaynağı vergi gelirleri olduğu için ülkeler vergi gelirlerine büyük önem vermektedirler. Ancak her geçen gün vergi gelirlerinin toplanması biraz daha zorlaşmaktadır. Vergi ödeyenlerin vergiye karşı bir direnç gösterdiği gözlemlenmektedir. Kamu idareleri ise, yeni vergiler koymak yerine mevcut vergilerin daha iyi toplanması konusunda çaba göstermektedir. Daha iyi vergi toplayabilmenin en etkin yolu ise vergi denetimidir.[1]

Vergi tahsilatında yaşanan aksaklıklar, bütçe açığı, borçlanma maliyetlerinin artması, ülke ekonomisinin zayıflaması gibi sorunlara sebep olacağından, vergi kaçakçılığı kamu düzenine karşı işlenen bir suç olarak görülebilir.[2]

Vergi denetimi, vergi mevzuatı ile vergiye tabi tutulan mükelleflerin tam olarak kavranabilmesi, vergi idaresi ile mükelleflerin yürürlükte olan vergi sisteminde yer alan ödevlere uyumunun tespit ve teşvik edilmesi, ödenmesi gereken verginin tam ve zamanında ödenmesinin sağlanmasına yönelik vergi idaresi faaliyetlerinin tamamıdır.[3]

Vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilip getirilmediği, ödenmesi gereken verginin tam olarak ödenip ödenmediği, beyan ve bildirimlerin gerçeğe uygun olup olmadığı hususlarının vergi idaresince belirlenen çeşitli metotlarla araştırılması, incelenmesi ve ödevlerin yerine getirilmesinin sağlanması faaliyetleri, bir bütün olarak vergi denetimi tanımı içinde yer almaktadır.[4]

Denetim ile ilgili ölçülerin vergi denetiminde de geçerli olduğu söylenebilir. Vergi denetimi, ödenmesi gereken verginin, doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla; mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip etmediklerinin, vergi uygulaması yapanların ise, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen hüküm ve ilkelere uygun, uygulama yapıp yapmadıklarının belirlenmesi ve saptanmasıdır. Söz konusu tanımlar incelendiğinde, vergi denetimini hem iç denetim hem de dış denetimi kapsayan geniş bir kavram olduğu görülmektedir. Vergi denetimi ile bir taraftan vergi mükelleflerinin beyanlarının doğru olup olmadığı (dış denetim), diğer taraftan vergi idaresinin merkez ve taşra teşkilatındaki görevlilerin yaptıkları işlemleri kanuni düzenlemeler çerçevesinde yerine getirip getirmedikleri incelenmektedir.[5]

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

Danıştay 9. Dairesi
Tarih    : 29.12.2015
Esas No : 2013/3283
Karar No  : 2015/19566

VUK Md. 341, 344, Ek 1

VERGİ İNCELEME RAPORUNDA SAHTE FATURALARIN BİLMEDEN KULLANILDIĞININ BELİRTİLMİŞ OLMASININ, KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ UZLAŞMA KONUSU YAPILMASINI SAĞLAMAYACAĞI

Hakkında üç kat vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle tarhiyat yapılan davacının, vergi inceleme raporunda sahte faturaları bilmeden kullandığı belirtildiğinden hareketle yaptığı uzlaşma başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Davacı tarafından adına 2006/Ocak-Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerine karşı uzlaşma talepli başvurusunun reddine yönelik 24.11.2011 gün ve 35149 sayılı işlemin

Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı
Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

iptali istemiyle açılan davayı kabul eden Vergi Mahkemesinin kararının, dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

Karar: Uyuşmazlıkta; davacının 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucu tanzim olunan 25.10.2011 gün ve 205/14 sayılı vergi inceleme raporu doğrultusunda re’sen yapılan tarhiyatlara ilişkin ihbarnamelerin davacıya tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından 22.11.2011 tarihinde uzlaşma talebi ile idareye yaptığı başvurunun reddine yönelik 24.11.2011 gün ve 35149 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davayı; davacının iptalini istediği işlem içeriğinden davacının başvurusunun davacıya 213 sayılı Yasa’nın 359. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesi ve bu bağlamda vergilendirmelerin ve kesilen cezaların uzlaşma kapsamına dahil edilemeyeceği gerekçesiyle reddedildiği, davacı hakkında tanzim olunan inceleme raporunda; davacının sahte faturaları bilmeden kullandığı ve olayda kasıt unsuru olmadığı sonucuna varıldığının belirtildiği ancak anılan raporun sonuç kısmında vergi ziyaı cezalarının 213 sayılı Yasa’nın 344. maddesi uyarınca üç kat olarak uygulanması gerektiği sonucuna varıldığı, anılan raporda belirtilen hususlar neticesinde davacı hakkında inceleme kapsamında 213 sayılı Yasa’nın 359. maddesinde yer alan fiilleri işlediğine ilişkin objektif, somut tespitler bulunmadığı, ayrıca davacının söz konusu belgeleri bilmeden kullandığı, olayda kasıt unsurunun olmadığı kanaatine varılmak suretiyle bu durumun inceleme elemanının tespiti ile desteklendiği görüldüğü halde yapılan tarhiyatlarda uygulanacak vergi ziyaı cezalarının üç kat olarak uygulanması neticesinde davacının uzlaşma istemlerinin reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesinde; Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanun’un 344. maddesinde; 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir kati tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır, hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 359. maddesinde ise;

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu

Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu

Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu , Vergi Denetim Kurulunun faaliyete geçmesiyle beraber, Vergi inceleme işlemlerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin sonucunda, vergi incelemelerinin olması gereken ideal sekle gelmesi amaçlanmaktadır.

Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu
Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu

Bunun sonucunda, 31.10.2011 tarihinde Vergi Incelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslarla Ilgili Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeligi, Rapor Deg. Kom. Ol. Ile Çalisma Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik, VDK Performans Deg. Sis. Yönetmeligi, Görev Yerleri Itibariyle Vergi Müfettisleri Yer Degistirme Yönetmeligi, Tarhiyat Öncesi Uzlasma Yönetmeligi, Mükelleflerin Izahat Taleplerinin Cevaplandirilmasi Hakkinda Yönetmelik yayinlanarak yürürlüge girmistir.(1)[1]

Bu çalismamizda yeni yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmis olan ‘defter ve belge teslim tutanagi ‘ hakkinda açiklamalara yer verilecektir.

Buna göre;

1- Defter ve belge teslim tutanagi bir sayfadan ibaret olup, ön sayfa da mükellef ile ilgili, unvan, adres, vergi no, vergi dairesi, faaliyet konusu, telefon ve diger iletisim araçlari bilgileri bulunmaktadir.

2- Teslim edilen yasal defterler hakkinda bilgiler.

3- Teslime edilen yevmiye, kebir, envanter defterlerinin yillar itibari ile tasdik makami ve tasdik tarihi ve nosu bilgilerine yer verilmistir.

4- Teslim edilen belgelerin türleri, baslangiç ve bitis seri nolari ve adetleri,

5- Teslim edilen alis-satis belgelerinin yillar itibari ile detayli dökümleri.

6- Son olarak, belgeleri ilgili müfettise teslim eden kisinin imzasi ve bu belgeleri kabul eden vergi müfettisine ait tesellüm bilgileri.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?

İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?

İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir? , vergi incelemesinin başlangıcı, devamı ve bitiminde, mükelleflere tanınan çok sayıda haklar var.

Bunlardan önemli olanlar aşağıda sıralanmıştır.

İnceleme elemanına kimliğini sorma hakkı, (Vergi Usul Kanunu Md.136)
İnceleme konusu ve kapsamını öğrenme hakkı, (VUK. Md.140/1)
İncelemenin dairede değil, iş yerinde yapılmasını isteyebilme, (VUK. Md.139/1)
Defter ve belgeleri ibraz etmek için süre isteme hakkı, (VUK. Md.14)
İş yerinde, çalışma saati dışında inceleme yapılmamasını talep edebilme, (VUK. Md.140/3)
İncelemenin her aşamasında bilgi alabilme hakkı,
İnceleme sırasında mali müşavir ve/ veya avukat bulundurma hakkı,
Vergi inceleme tutanaklarına itiraz ve görüşlerinin yazılmasını isteme hakkı, (VUK. Md. 145)
Tutanaktan bir nüsha isteme hakkı, (VUK. Md.141)
Hakkında yapılan ihbarın doğru çıkmaması durumunda, özellikle aramalı incelemede muhbirin adını isteme hakkı. (VUK. Md.142)

İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?
İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?

İNCELEMENİN SÜRECİ

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, “en geç 30 gün içinde” incelemeye başlayacaklar. Bu aşamada bir de “incelemeye başlama tutanağı” düzenlenecek. Tutanağın düzenlenmesi için mükellefe durumu bildiren bir yazı göndererek en az 15 gün süre verecek.
İnceleme, esas itibariyle “iş yerinde” yapılacak. İş yeri müsait olmazsa defter ve belgelerin daireye getirilmesi istenecek. Verilen süreye rağmen mazeretsiz olarak getirilmediği takdirde, 18 aydan 3 yıla kadar “hapis cezası” uygulanabilecek (VUK. Md. 359/a-2).
Vergi müfettişleri; vergi kanunları ile ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemez (VUK Md. 140).
– Raporda yazılı olanlar doğruda olabilir yanlış da.
– Vergi daireleri rapora istinaden işlem yapar.
– Rapor gelince, deneyimli bir mali müşavir veya hukukçuya inceletilmeli. Yıllara yaygın inşaat işleri hariç, 5 yıldan öncesine ait örneğin 2008 ve önceki yılların defter ve belgeleri incelenemez.
Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden tebliğ olunan vergi ve cezaya karşı “vergi mahkemesinde dava açılınca” dava sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemleri durur (İYUK Md.27/3). Daha açık bir anlatımla, dava açılması halinde vergi ve cezayı ödeme mecburiyeti yok.

ARAMALI VERGİ İNCELEMESİ

İstisnai durumlarda başvurulan bir inceleme yöntemidir.
Aramalı incelemedeki süreç normal vergi incelemesinden farklı. İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergikaçırdığına ilişkin deliller varsa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar üzerinde, sulh yargıcından alınan gerekçeli bir arama kararı ile arama yapılabilir.
Arama, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından kolluk kuvvetlerinden de yardım alınarak, haber vermeden ansızın, gündüz ve çalışma saatleri içinde yapılır. Ancak, gündüz ve çalışma saatlerinde başlamış bir aramanın tutanaklarının düzenlenmesine, el konulan ve incelemede yararlı olacağı düşünülen defter, belge ve eşyanın güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin iş ve işlemlere gecede devam edilebilir.
Aramada ele geçirilen defter ve belgelerin incelenmesi en geç 3 ay içinde sonuçlandırılır. Alınan defter ve belgelerden suç delili teşkil etmeyenler, mükellefe bir tutanakla geri verilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, üç aylık süre sulh yargıcının kararı üzerine uzatılabilir. İncelemenin sona ermesi ile birlikte, tutanaklar müştereken imzalanır ve birer örneği de mükellefe verilir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi Mükellefi Savunucuları