fbpx

  Vergi İncelemesi Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Vergi Usul Kanununda öngörülen defter tutma, evrak ve kayıt muhafaza ve ibraz zorunluluğunda olan kişi ve kurumlar vergi incelemesine tabi bulunmaktadır. Görüldüğü gibi yasa koyucu sadece vergi mükelleflerini inceleme kapsamına almamış, vergilendirme ile ilişkisi bulunan diğer kişileri de inceleme kapsamına alarak vergi inceleme alanını geniş tutmuştur. Nitekim vergi matrahını gerçek ve aslına en uygun bir şekilde tespit edilebilmesi için örneğin fatura alan bir kişi hakkında vergi incelemesi yapılırken fatura veren kişi nezdinde de karşıt inceleme yapılarak vergiye ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin tespitine çalışılmaktadır.[1]

  Vergi denetim tekniklerinden en etkili, en kapsamlı ve teknik bilgi gerektireninin vergi incelemesi olduğu söylenebilir.[2]

  Çağdaş vergi sistemlerinde olduğu gibi Türk vergi sisteminde esas olan mükelleflerin beyanı üzerine vergilendirme yapılmasıdır. Ancak vergi idaresi çoğu zaman bunlarla yetinmemekte, bazen belirli sektörlerin bazen de hakkında vergi kaçırma yönünde ihbar bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bildirimlerinin gerçeğe uygunluğunu vergi incelemesi yapmak suretiyle tespit etmektedir.[3]

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi Denetimi Nedir?

  Kamu harcamaların en ucuz kaynağı vergi gelirleri olduğu için ülkeler vergi gelirlerine büyük önem vermektedirler. Ancak her geçen gün vergi gelirlerinin toplanması biraz daha zorlaşmaktadır. Vergi ödeyenlerin vergiye karşı bir direnç gösterdiği gözlemlenmektedir. Kamu idareleri ise, yeni vergiler koymak yerine mevcut vergilerin daha iyi toplanması konusunda çaba göstermektedir. Daha iyi vergi toplayabilmenin en etkin yolu ise vergi denetimidir.[1]

  Vergi tahsilatında yaşanan aksaklıklar, bütçe açığı, borçlanma maliyetlerinin artması, ülke ekonomisinin zayıflaması gibi sorunlara sebep olacağından, vergi kaçakçılığı kamu düzenine karşı işlenen bir suç olarak görülebilir.[2]

  Vergi denetimi, vergi mevzuatı ile vergiye tabi tutulan mükelleflerin tam olarak kavranabilmesi, vergi idaresi ile mükelleflerin yürürlükte olan vergi sisteminde yer alan ödevlere uyumunun tespit ve teşvik edilmesi, ödenmesi gereken verginin tam ve zamanında ödenmesinin sağlanmasına yönelik vergi idaresi faaliyetlerinin tamamıdır.[3]

  Vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilip getirilmediği, ödenmesi gereken verginin tam olarak ödenip ödenmediği, beyan ve bildirimlerin gerçeğe uygun olup olmadığı hususlarının vergi idaresince belirlenen çeşitli metotlarla araştırılması, incelenmesi ve ödevlerin yerine getirilmesinin sağlanması faaliyetleri, bir bütün olarak vergi denetimi tanımı içinde yer almaktadır.[4]

  Denetim ile ilgili ölçülerin vergi denetiminde de geçerli olduğu söylenebilir. Vergi denetimi, ödenmesi gereken verginin, doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla; mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip etmediklerinin, vergi uygulaması yapanların ise, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen hüküm ve ilkelere uygun, uygulama yapıp yapmadıklarının belirlenmesi ve saptanmasıdır. Söz konusu tanımlar incelendiğinde, vergi denetimini hem iç denetim hem de dış denetimi kapsayan geniş bir kavram olduğu görülmektedir. Vergi denetimi ile bir taraftan vergi mükelleflerinin beyanlarının doğru olup olmadığı (dış denetim), diğer taraftan vergi idaresinin merkez ve taşra teşkilatındaki görevlilerin yaptıkları işlemleri kanuni düzenlemeler çerçevesinde yerine getirip getirmedikleri incelenmektedir.[5]

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

  Danıştay 9. Dairesi
  Tarih    : 29.12.2015
  Esas No : 2013/3283
  Karar No  : 2015/19566

  VUK Md. 341, 344, Ek 1

  VERGİ İNCELEME RAPORUNDA SAHTE FATURALARIN BİLMEDEN KULLANILDIĞININ BELİRTİLMİŞ OLMASININ, KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ UZLAŞMA KONUSU YAPILMASINI SAĞLAMAYACAĞI

  Hakkında üç kat vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle tarhiyat yapılan davacının, vergi inceleme raporunda sahte faturaları bilmeden kullandığı belirtildiğinden hareketle yaptığı uzlaşma başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

  İstemin Özeti: Davacı tarafından adına 2006/Ocak-Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerine karşı uzlaşma talepli başvurusunun reddine yönelik 24.11.2011 gün ve 35149 sayılı işlemin

  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı
  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

  iptali istemiyle açılan davayı kabul eden Vergi Mahkemesinin kararının, dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

  Karar: Uyuşmazlıkta; davacının 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucu tanzim olunan 25.10.2011 gün ve 205/14 sayılı vergi inceleme raporu doğrultusunda re’sen yapılan tarhiyatlara ilişkin ihbarnamelerin davacıya tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından 22.11.2011 tarihinde uzlaşma talebi ile idareye yaptığı başvurunun reddine yönelik 24.11.2011 gün ve 35149 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davayı; davacının iptalini istediği işlem içeriğinden davacının başvurusunun davacıya 213 sayılı Yasa’nın 359. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesi ve bu bağlamda vergilendirmelerin ve kesilen cezaların uzlaşma kapsamına dahil edilemeyeceği gerekçesiyle reddedildiği, davacı hakkında tanzim olunan inceleme raporunda; davacının sahte faturaları bilmeden kullandığı ve olayda kasıt unsuru olmadığı sonucuna varıldığının belirtildiği ancak anılan raporun sonuç kısmında vergi ziyaı cezalarının 213 sayılı Yasa’nın 344. maddesi uyarınca üç kat olarak uygulanması gerektiği sonucuna varıldığı, anılan raporda belirtilen hususlar neticesinde davacı hakkında inceleme kapsamında 213 sayılı Yasa’nın 359. maddesinde yer alan fiilleri işlediğine ilişkin objektif, somut tespitler bulunmadığı, ayrıca davacının söz konusu belgeleri bilmeden kullandığı, olayda kasıt unsurunun olmadığı kanaatine varılmak suretiyle bu durumun inceleme elemanının tespiti ile desteklendiği görüldüğü halde yapılan tarhiyatlarda uygulanacak vergi ziyaı cezalarının üç kat olarak uygulanması neticesinde davacının uzlaşma istemlerinin reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesinde; Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması olarak tanımlanmıştır.

  Aynı Kanun’un 344. maddesinde; 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir kati tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır, hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanun’un 359. maddesinde ise;

  a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

  1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?

  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?

  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz? , en basitinden koda alınan mükelleflerin müşterilerini kaybettiklerini ve yeni müşteri bulmakta zorlandıklarını görüyoruz. Bu yüzden incelenen mükellefler öncelikle çalıştıkları meslek mensupları (yeminli mali müşavir, mali müşavir ve varsa avukat) ile bir inceleme süreci yönetim ekibi kurmalılar.

  Mükellefler inceleme elemanlarının istedikleri bilgileri tam ve eksiksiz yerine getirmeli, özellikle sürelere riayet etmelidirler. Defter ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi çok önemlidir. Şehir dışında bulunma, hastalık veya belgelerin toparlanmasının zaman alması gibi durumlarda süre dolmadan önce müfettişe haber verilmeli, ek süre talep edilmelidir. İnceleme elemanı ile gereksiz tartışmalara girilmemeli, inceleme ile doğrudan ilgili olmayan kişilerin inceleme elemanı ile muhatap olması önlenmelidir. İnceleme elemanı ile irtibatın olabildiğince tek elden sürdürülmesi, muhtemel eleştiri konuları, savunma ve dayanaklar konusunda önceden hazırlık yapılması gerekmektedir.

  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?
  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?

  Ülkemizde maalesef mükelleflerin incelenme oranı çok düşüktür. Sahte fatura kullanım incelemeleri, incelenen mükellef sayısını artırmışsa da bu oranın tüm mükellefler nezdinde yüzde 2’yi geçmediğini belirtmek gerekir.

  Eski Baş Hesap Uzmanı Bekir Baykara, Vergi Dünyası Dergisi’nin Ekim 2007 sayısında inceleme sırasında mükelleflerin haklarını kapsamlı ve güzel bir tasnifle ele almış. Vergi Usul Kanunu ve hukukun genel ilkelerinden doğan haklar hakkında bilgi almak için bu yazıya başvurulabilir.

  İnceleme sonrasında mükellef aleyhine bir tarhiyat söz konusu olursa başvurulacak itiraz yolları vardır. Bunlardan birincisi uzlaşmaya başvurmaktır. Uzlaşma incelemeyi yapan birimde yapılan tarhiyat öncesi veya vergi ve cezaların kesilmesinden sonra vergi dairesinde yapılan tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılıyor.

  Uzlaşmadan başka mükelleflerin indirim talebinde bulunmaları veya rapora istinaden kesilen vergi ve cezaların iptali için vergi mahkemesinde idare aleyhine dava açma hakkı da bulunuyor.

  Vergi incelemesine neden seçilebilirsiniz?

  Vergi Denetim Kurulu, risk analizi yaparken bazı kriterleri ve yöntemleri dikkate almaktadır. Bu kriterlerden ve yöntemlerden bazıları şunlar olabilir: Vergi dairesi dosyasının taranması, mali tabloların mali analiz yoluyla ölçülerek, sektör, mükellef ve konu bazında seçim yapılması, özelliği olan sektör ve konuların denetlenmesi, denetim elemanları tarafından yapılan karşıt incelemeler, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kodlarına girilmesi, devamlı devir KDV verilmesi, devamlı zarar beyan edilmesi, faaliyet ile orantısız iade talepleri, mali tabloların tutarsızlıklar içermesi, giderlerin yüksekliği, ortaklar cari hesabının şişkinliği, mükellef hakkında ihbar olması, Başbakanlık ve bakanlık takipli özel incelemelerin vergisel açıdan değerlendirilmesi, karapara incelemelerinin vergisel açıdan incelenmesi, diğer denetleyici ve düzenleyici kurumların talebi (SPK, BBDK vb), banka, aracı kurum gibi finansal piyasalarda yapılan denetimlerin yansıması.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu

  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu

  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu , Vergi Denetim Kurulunun faaliyete geçmesiyle beraber, Vergi inceleme işlemlerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin sonucunda, vergi incelemelerinin olması gereken ideal sekle gelmesi amaçlanmaktadır.

  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu
  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu

  Bunun sonucunda, 31.10.2011 tarihinde Vergi Incelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslarla Ilgili Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeligi, Rapor Deg. Kom. Ol. Ile Çalisma Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik, VDK Performans Deg. Sis. Yönetmeligi, Görev Yerleri Itibariyle Vergi Müfettisleri Yer Degistirme Yönetmeligi, Tarhiyat Öncesi Uzlasma Yönetmeligi, Mükelleflerin Izahat Taleplerinin Cevaplandirilmasi Hakkinda Yönetmelik yayinlanarak yürürlüge girmistir.(1)[1]

  Bu çalismamizda yeni yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmis olan ‘defter ve belge teslim tutanagi ‘ hakkinda açiklamalara yer verilecektir. Buna göre;

  1- Defter ve belge teslim tutanagi bir sayfadan ibaret olup, ön sayfa da mükellef ile ilgili, unvan, adres, vergi no, vergi dairesi, faaliyet konusu, telefon ve diger iletisim araçlari bilgileri bulunmaktadir.

  2- Teslim edilen yasal defterler hakkinda bilgiler.

  3- Teslime edilen yevmiye, kebir, envanter defterlerinin yillar itibari ile tasdik makami ve tasdik tarihi ve nosu bilgilerine yer verilmistir.

  4- Teslim edilen belgelerin türleri, baslangiç ve bitis seri nolari ve adetleri,

  5- Teslim edilen alis-satis belgelerinin yillar itibari ile detayli dökümleri.

  6- Son olarak, belgeleri ilgili müfettise teslim eden kisinin imzasi ve bu belgeleri kabul eden vergi müfettisine ait tesellüm bilgileri.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?

  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?

  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir? , vergi incelemesinin başlangıcı, devamı ve bitiminde, mükelleflere tanınan çok sayıda haklar var.

  Bunlardan önemli olanlar aşağıda sıralanmıştır.

  İnceleme elemanına kimliğini sorma hakkı, (Vergi Usul Kanunu Md.136)
  İnceleme konusu ve kapsamını öğrenme hakkı, (VUK. Md.140/1)
  İncelemenin dairede değil, iş yerinde yapılmasını isteyebilme, (VUK. Md.139/1)
  Defter ve belgeleri ibraz etmek için süre isteme hakkı, (VUK. Md.14)
  İş yerinde, çalışma saati dışında inceleme yapılmamasını talep edebilme, (VUK. Md.140/3)
  İncelemenin her aşamasında bilgi alabilme hakkı,
  İnceleme sırasında mali müşavir ve/ veya avukat bulundurma hakkı,
  Vergi inceleme tutanaklarına itiraz ve görüşlerinin yazılmasını isteme hakkı, (VUK. Md. 145)
  Tutanaktan bir nüsha isteme hakkı, (VUK. Md.141)
  Hakkında yapılan ihbarın doğru çıkmaması durumunda, özellikle aramalı incelemede muhbirin adını isteme hakkı. (VUK. Md.142)

  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?
  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?

  İNCELEMENİN SÜRECİ

  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, “en geç 30 gün içinde” incelemeye başlayacaklar. Bu aşamada bir de “incelemeye başlama tutanağı” düzenlenecek. Tutanağın düzenlenmesi için mükellefe durumu bildiren bir yazı göndererek en az 15 gün süre verecek.
  İnceleme, esas itibariyle “iş yerinde” yapılacak. İş yeri müsait olmazsa defter ve belgelerin daireye getirilmesi istenecek. Verilen süreye rağmen mazeretsiz olarak getirilmediği takdirde, 18 aydan 3 yıla kadar “hapis cezası” uygulanabilecek (VUK. Md. 359/a-2).
  Vergi müfettişleri; vergi kanunları ile ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemez (VUK Md. 140).
  – Raporda yazılı olanlar doğruda olabilir yanlış da.
  – Vergi daireleri rapora istinaden işlem yapar.
  – Rapor gelince, deneyimli bir mali müşavir veya hukukçuya inceletilmeli. Yıllara yaygın inşaat işleri hariç, 5 yıldan öncesine ait örneğin 2008 ve önceki yılların defter ve belgeleri incelenemez.
  Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden tebliğ olunan vergi ve cezaya karşı “vergi mahkemesinde dava açılınca” dava sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemleri durur (İYUK Md.27/3). Daha açık bir anlatımla, dava açılması halinde vergi ve cezayı ödeme mecburiyeti yok.

  ARAMALI VERGİ İNCELEMESİ

  İstisnai durumlarda başvurulan bir inceleme yöntemidir.
  Aramalı incelemedeki süreç normal vergi incelemesinden farklı. İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergikaçırdığına ilişkin deliller varsa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar üzerinde, sulh yargıcından alınan gerekçeli bir arama kararı ile arama yapılabilir.
  Arama, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından kolluk kuvvetlerinden de yardım alınarak, haber vermeden ansızın, gündüz ve çalışma saatleri içinde yapılır. Ancak, gündüz ve çalışma saatlerinde başlamış bir aramanın tutanaklarının düzenlenmesine, el konulan ve incelemede yararlı olacağı düşünülen defter, belge ve eşyanın güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin iş ve işlemlere gecede devam edilebilir.
  Aramada ele geçirilen defter ve belgelerin incelenmesi en geç 3 ay içinde sonuçlandırılır. Alınan defter ve belgelerden suç delili teşkil etmeyenler, mükellefe bir tutanakla geri verilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, üç aylık süre sulh yargıcının kararı üzerine uzatılabilir. İncelemenin sona ermesi ile birlikte, tutanaklar müştereken imzalanır ve birer örneği de mükellefe verilir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri

  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri

  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri , Ülkemizde vergi inceleme oranlarının %2’lerde olduğu tahmin ediliyor. Yani her yüz firmadan ikisi inceleme kapsamında değerlendiriliyor. Gerçi son zamanlarda yapılan altyapı çalışmaları ile bu oranda artış sağlanmıştır. İncelemeler sonucunda maalesef mükelleflerin ciddi cezalara maruz kaldığını söyleyebiliriz.

  Bu cezaların bazıları yanlış muhasebe kayıtlarından bazıları da yönetim kadrosunun almış olduğu yanlış kararlar sonucunda  ortaya çıkabilir. Bu durumlar inceleme esnasında karşılaşılan ve cezai işlem doğuran olaylardır. Ancak burada asıl önemli olan inceleme dilimine neden girilir… Bu nedenleri kısaca açıklayacak olursak.

  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri
  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri
  1. İHBAR: Mükellef hakkında ciddi ve somut belgelere dayandırılacak bir ihbar varsa vergi incelemesi yapılabilir.
  2. SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA: Sahte belge yani halk dilinde naylon fatura Gelir İdaresi’nin kullanmış olduğu teknoloji sayesinde elektronik ortamda kolayca fark edilebiliyor ve incelemeye neden oluyor.
  3. DÜŞÜK KÂR ORANLARI: Mali tablolarınızda faaliyette bulunduğunuz sektördeki diğer firmaların kâr oranlarından daha düşük bir kârlılık oranına sahip olmanız incelemeye sebebiyet verecek faktörler arasında yer almaktadır. Yalnız düşük kârlılığın nedenlerini ortaya koyacak belgelere sahipseniz mükellef açısından sorun teşkil etmemektedir.
  4. KARŞIT İNCELEME: Mal ve hizmet alışverişinde bulunduğunuz firmaların incelemeye tabi tutulması sonucunda vergi inceleme memurunun gerek gördüğü durumlarda (kayıtların karşı firmayla birbirini tutmaması) incelemeye gerek duyulabilir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla