fbpx

TAKDİR KOMİSYONU KARARI

Takdir Komisyonları Mükellefin KDV İndirimini Reddedebilir Mi?

Takdir komisyonları 213 sayılı VUK md. 74 hükmünde yer alan takdir yetkilerini kullanmaktadırlar. Buna göre, komisyonlar kendilerine vergi dairesinden yollanan matrah ve servet takdirlerini yapmak, vergi yasalarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek durumundadırlar. Takdir komisyonları, matrah takdiri sırasında; vergi dairesinden istenilen takdirleri yapmaları sırasında, vergi usul kanununa göre vergi incelemesi […]

Paylaş:

Takdir Komisyonu Kararları

Takdir Komisyonları matrah tespitinde ve çeşitli ölçütlerin belirlenmesinde önemli fonksiyona sahiptir. Takdir Komisyonu yetkili makamlar tarafından istenen matrah ve servet takdirleri yapmakla görevli vergi idaresi ve mükellef temsilcilerinden oluşan sürekli ya da geçici komisyon olma niteliğine haizdir. Takdir Komisyonu, idarenin üç, mükellef tarafın iki temsilcisinden teşekkül, merkezi idare teşkilatlanması dışında kalan kuruluştur. Komisyonlar mahkeme niteliği […]

Paylaş:

Takdir Komisyonu Kararında Re’sen Tarh Nedeninin Hukuka Uygun Bir Şekilde Ortaya Konulması

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 24.03.2016 Esas No : 2016/3738 Karar No  : 2016/2468 VUK Md. 30 TAKDİR KOMİSYONU KARARINDA RE’SEN TARH NEDENİNİN HUKUKA UYGUN BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULMAMASI Takdir komisyonu kararlarında re’sen tarh nedeninin hukuka uygun bir şekilde ortaya konulması gerektiği hk. İstemin Özeti: Davacı adına, ticari araç ve plakasının satış bedelinin gerçek değerinin […]

Paylaş:

Takdir Komisyonuna Sevk İşlemi Zaman Aşımını Durdurur mu?

I- GİRİŞ 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda kurala bağlandığı üzere; zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasıdır. Aynı Kanun hükmü gereğince zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade etmekte ve vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman […]

Paylaş:

Takdir Komisyonları Mükellefin KDV İndirimini Red Edemez

Vergi dairelerinden borç yoktur belgesi alınması sırasında veya gayrimenkul –menkul mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması esnasında borcun ödenmesi zorunludur. Borç ödenmediği sürece borç yoktur belgesi alınamaz. Gayrimenkuller üzerindeki hacizlerin kaldırılabilmesi için borçlu mükellefe ait tüm borçların ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hacizler kaldırılmaz, önceden konulan e-haciz veya menkul- gayrimenkuller üzerindeki vergi haczi fek edilmez. Öte yandan Vergi […]

Paylaş:

Takdir Komisyonu Kararının Vergi ve Ceza İhbarnamesi İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi

Danıştay 3. Dairesi Esas No         : 2011/4933 Karar No  : 2014/6021 Tarih    : 01.12.2014 Vergi ve ceza ihbarnamesine eklenmesi gereken takdir komisyonu kararının ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemesinin; ihbarnamenin tebliğ tarihine göre süresinde açılan bir davada vergilendirmeyi hükümsüz kılacak bir hukuka aykırılık oluşturmayacağı hk. İstemin Özeti: Davacı adına, 2005 takvim yılı vergilendirme dönemine ilişkin gelir […]

Paylaş: