fbpx
  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi?

  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi?

  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi? , Vergi uygulamasinda ilk (1) nolu ihbarnameler teblig edilmeden, kesinlestirilmeden ödeme emri düzenlemez.[1] Ödeme emrinin düzenlenebilmesi için mutlak surette ihbarnamelerin kesinlesmesi gerekmektedir.[2] Mükelleflerin giyabinda çesitli sebeplerle veya ilanen teblig suretiyle kesinlestirilen ihbarname üzerine daha sonraki asamalarda ödeme emri düzenlenmesi hukuken tarhiyati sakatlandirici sonuçlar dogurabilmektedir.[3]

  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi?
  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi?

  Asagida yer alan nedenler olusmadan ödeme emri düzenlenemez, e-haciz yapilamaz. Buna göre;

  Tahakkuk asamasinda ihbarnameler kesinlestirilmeden ödeme emri düzenlenemez. Ödeme emri düzenlenmeden e-haciz yapilamaz. E-haciz yapilabilmesi için mutlak surette usulüne uygun ödeme emri tebligi (hatta usulüne uygun ihbarnamelerin tebligi ve kesinlesmesi gerekir) ve haciz varakasinin tanzimi zorunludur. Aksi takdirde hiçbir sekilde ne e-haciz veya ne kesin haciz tatbik olunabilir.

  Limited sirket ortaklari hakkinda e-haciz yürütülebilmesi için sirket tüzel kisiligine ait borcun mutlak surette ortak açisindan bireysellestirilmesi ve buna göre ödeme emri ortaga teblig edilmesi daha sonra ödeme emrinin kesinlesmesi üzerine ancak limited sirket ortaginin banka hesabina e-haciz yürütülebilir.

  Asil amme borçlusu sirketin mal varligi arastirmasi yapilmadan sirketin acze düstügü tespit edilmeden, sirketin iflasi istenmeden, Türkiye çapinda mal varligi arastirmasi yapilmadan sirket ortaklari nezdinde takip açilamaz.
  Teblig edilen ödeme emirleri ve kapsami hukuka aykiri ise, örnegin zamanasimina ugramis bir amme alacagi için ödeme emri düzenlense dahi bu konuda ödeme emri kesinlesmeden hiçbir icrai islemine tesebbüs edilemez. (6183 sayili yasa md.102)

   

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

  Danıştay 9. Dairesi
  Tarih    : 29.12.2015
  Esas No : 2013/3283
  Karar No  : 2015/19566

  VUK Md. 341, 344, Ek 1

  VERGİ İNCELEME RAPORUNDA SAHTE FATURALARIN BİLMEDEN KULLANILDIĞININ BELİRTİLMİŞ OLMASININ, KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ UZLAŞMA KONUSU YAPILMASINI SAĞLAMAYACAĞI

  Hakkında üç kat vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle tarhiyat yapılan davacının, vergi inceleme raporunda sahte faturaları bilmeden kullandığı belirtildiğinden hareketle yaptığı uzlaşma başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

  İstemin Özeti: Davacı tarafından adına 2006/Ocak-Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerine karşı uzlaşma talepli başvurusunun reddine yönelik 24.11.2011 gün ve 35149 sayılı işlemin

  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı
  Vergi İnceleme Raporunda Sahte Faturaların Bilmeden Kullanıldığının Belirtilmiş Olmasının,Kesilen Üç Kat Vergi Ziyai Cezasının Uzlaşma Konusu Yapılmasının Sağlamayacağı

  iptali istemiyle açılan davayı kabul eden Vergi Mahkemesinin kararının, dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

  Karar: Uyuşmazlıkta; davacının 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucu tanzim olunan 25.10.2011 gün ve 205/14 sayılı vergi inceleme raporu doğrultusunda re’sen yapılan tarhiyatlara ilişkin ihbarnamelerin davacıya tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından 22.11.2011 tarihinde uzlaşma talebi ile idareye yaptığı başvurunun reddine yönelik 24.11.2011 gün ve 35149 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davayı; davacının iptalini istediği işlem içeriğinden davacının başvurusunun davacıya 213 sayılı Yasa’nın 359. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesi ve bu bağlamda vergilendirmelerin ve kesilen cezaların uzlaşma kapsamına dahil edilemeyeceği gerekçesiyle reddedildiği, davacı hakkında tanzim olunan inceleme raporunda; davacının sahte faturaları bilmeden kullandığı ve olayda kasıt unsuru olmadığı sonucuna varıldığının belirtildiği ancak anılan raporun sonuç kısmında vergi ziyaı cezalarının 213 sayılı Yasa’nın 344. maddesi uyarınca üç kat olarak uygulanması gerektiği sonucuna varıldığı, anılan raporda belirtilen hususlar neticesinde davacı hakkında inceleme kapsamında 213 sayılı Yasa’nın 359. maddesinde yer alan fiilleri işlediğine ilişkin objektif, somut tespitler bulunmadığı, ayrıca davacının söz konusu belgeleri bilmeden kullandığı, olayda kasıt unsurunun olmadığı kanaatine varılmak suretiyle bu durumun inceleme elemanının tespiti ile desteklendiği görüldüğü halde yapılan tarhiyatlarda uygulanacak vergi ziyaı cezalarının üç kat olarak uygulanması neticesinde davacının uzlaşma istemlerinin reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesinde; Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması olarak tanımlanmıştır.

  Aynı Kanun’un 344. maddesinde; 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir kati tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır, hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanun’un 359. maddesinde ise;

  a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

  1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi Tebligatı Tebligat Kanuna Göre Yapılamaz

  Vergi Tebligatı Tebligat Kanuna Göre Yapılamaz

  Vergi Tebligatı Tebligat Kanuna Göre Yapılamaz , dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan ihbarnamelerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yazılı kurallar yerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre tebliğ edilmesi nedeniyle usulüne uygun olarak tebliğ edilip kesinleşen bir kamu alacağından söz edilemeyeceğinden, düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

   

  (T.C.DANIŞTAY 9. DAİRE E. 2008/5363 K. 2011/7553 T. 2.11.2011)

  Vergi Tebligatı Tebligat Kanuna Göre Yapılamaz
  Vergi Tebligatı Tebligat Kanuna Göre Yapılamaz

  İstemin Özeti : Davacı şirket adına düzenlenen 2001 yılına ilişkin 26.5.2007 tarih ve 4290 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; davacı şirket adına düzenlenen ihbarnamelerin 19.12.2006 tarihinde tebliğ edildiği, tebliğ edilen ihbarnamelere karşı süresi içinde dava açılmaması nedeniyle vergi ve cezaların kesinleştiğinin anlaşıldığı, davaya konu olayda ihbarnamelerin tebliği üzerine alacağın kesinleşmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle ödeme emri düzenlenmesinin yasal olduğu, ayrıca davacının ileri sürdüğü iddiaların ödeme emri aşamasında ileri sürülemeyeceği, dolayısıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İzmir 4. Vergi Mahkemesinin 29.4.2008 tarih ve E:2008/141, K:2008/598 sayılı kararının; şirket kayıtlarında ihbarname tebliğine dair bir bilgi bulunmadığı, davalı idarenin işleminden önce emri tebliği ile haberdar olunduğu, verilen kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

  Savunmanın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

  Danıştay Savcısı Mehmet Sağlam’ın Düşüncesi : 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 51. maddesinde, mali tebliğlerin kendi kanunlarında açıklık bulunmaması halinde, bu kanunun genel hükümlerine göre yapılacağı kurala bağlanmıştır.

  Mali tebligata ilişkin kuralları düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Tebliğ evrakının teslimi” başlığını taşıyan 102. maddesinde muhatabın adresinde bulunamaması halinde tebligatın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği

  Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği

  Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği

  Danıştay 3. Dairesi
  Tarih         : 29.11.2011
  Esas No   : 2009/4244
  Karar No  : 2011/7230

  VUK Md. 353/1

  FATURA DÜZENLEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEYECEĞİ

  Hesap döneminin kapanmasından sonra düzenlenen vergi inceleme raporuyla hasılatının bir kısmı için fatura da düzenlemediği sonucuna ulaşılarak 353. maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilmesinin maddenin öngörülüş amacına uygun düşmediği hk.

  Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği
  Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği

  İstemin Özeti: Davacı adına faiz karşılığı borç para vermek suretiyle elde ettiği faiz gelirini beyan etmemesi nedeniyle vergi inceleme raporuyla tespit edilen matrah üzerinden 2003 yılı için salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davada; vergi ziyaı cezalı gelir vergisinde hukuka aykırılık bulunmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin (1) işaretli bendi gereğince özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için, fatura alınmadığı ve verilmediği hususunun somut ve geçerli bir şekilde tespit edilmesi gerektiği halde bu yönde bir saptama yapılmadığı gerekçesiyle cezalı gelir vergisi yönünden davayı reddeden özel usulsüzlük cezasını kaldıran Vergi Mahkemesinin kararının; kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?

  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?

  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz? , en basitinden koda alınan mükelleflerin müşterilerini kaybettiklerini ve yeni müşteri bulmakta zorlandıklarını görüyoruz. Bu yüzden incelenen mükellefler öncelikle çalıştıkları meslek mensupları (yeminli mali müşavir, mali müşavir ve varsa avukat) ile bir inceleme süreci yönetim ekibi kurmalılar.

  Mükellefler inceleme elemanlarının istedikleri bilgileri tam ve eksiksiz yerine getirmeli, özellikle sürelere riayet etmelidirler. Defter ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi çok önemlidir. Şehir dışında bulunma, hastalık veya belgelerin toparlanmasının zaman alması gibi durumlarda süre dolmadan önce müfettişe haber verilmeli, ek süre talep edilmelidir. İnceleme elemanı ile gereksiz tartışmalara girilmemeli, inceleme ile doğrudan ilgili olmayan kişilerin inceleme elemanı ile muhatap olması önlenmelidir. İnceleme elemanı ile irtibatın olabildiğince tek elden sürdürülmesi, muhtemel eleştiri konuları, savunma ve dayanaklar konusunda önceden hazırlık yapılması gerekmektedir.

  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?
  Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?

  Ülkemizde maalesef mükelleflerin incelenme oranı çok düşüktür. Sahte fatura kullanım incelemeleri, incelenen mükellef sayısını artırmışsa da bu oranın tüm mükellefler nezdinde yüzde 2’yi geçmediğini belirtmek gerekir.

  Eski Baş Hesap Uzmanı Bekir Baykara, Vergi Dünyası Dergisi’nin Ekim 2007 sayısında inceleme sırasında mükelleflerin haklarını kapsamlı ve güzel bir tasnifle ele almış. Vergi Usul Kanunu ve hukukun genel ilkelerinden doğan haklar hakkında bilgi almak için bu yazıya başvurulabilir.

  İnceleme sonrasında mükellef aleyhine bir tarhiyat söz konusu olursa başvurulacak itiraz yolları vardır. Bunlardan birincisi uzlaşmaya başvurmaktır. Uzlaşma incelemeyi yapan birimde yapılan tarhiyat öncesi veya vergi ve cezaların kesilmesinden sonra vergi dairesinde yapılan tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılıyor.

  Uzlaşmadan başka mükelleflerin indirim talebinde bulunmaları veya rapora istinaden kesilen vergi ve cezaların iptali için vergi mahkemesinde idare aleyhine dava açma hakkı da bulunuyor.

  Vergi incelemesine neden seçilebilirsiniz?

  Vergi Denetim Kurulu, risk analizi yaparken bazı kriterleri ve yöntemleri dikkate almaktadır. Bu kriterlerden ve yöntemlerden bazıları şunlar olabilir: Vergi dairesi dosyasının taranması, mali tabloların mali analiz yoluyla ölçülerek, sektör, mükellef ve konu bazında seçim yapılması, özelliği olan sektör ve konuların denetlenmesi, denetim elemanları tarafından yapılan karşıt incelemeler, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kodlarına girilmesi, devamlı devir KDV verilmesi, devamlı zarar beyan edilmesi, faaliyet ile orantısız iade talepleri, mali tabloların tutarsızlıklar içermesi, giderlerin yüksekliği, ortaklar cari hesabının şişkinliği, mükellef hakkında ihbar olması, Başbakanlık ve bakanlık takipli özel incelemelerin vergisel açıdan değerlendirilmesi, karapara incelemelerinin vergisel açıdan incelenmesi, diğer denetleyici ve düzenleyici kurumların talebi (SPK, BBDK vb), banka, aracı kurum gibi finansal piyasalarda yapılan denetimlerin yansıması.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu

  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu

  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu , Vergi Denetim Kurulunun faaliyete geçmesiyle beraber, Vergi inceleme işlemlerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin sonucunda, vergi incelemelerinin olması gereken ideal sekle gelmesi amaçlanmaktadır.

  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu
  Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Sunumu

  Bunun sonucunda, 31.10.2011 tarihinde Vergi Incelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslarla Ilgili Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeligi, Rapor Deg. Kom. Ol. Ile Çalisma Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik, VDK Performans Deg. Sis. Yönetmeligi, Görev Yerleri Itibariyle Vergi Müfettisleri Yer Degistirme Yönetmeligi, Tarhiyat Öncesi Uzlasma Yönetmeligi, Mükelleflerin Izahat Taleplerinin Cevaplandirilmasi Hakkinda Yönetmelik yayinlanarak yürürlüge girmistir.(1)[1]

  Bu çalismamizda yeni yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmis olan ‘defter ve belge teslim tutanagi ‘ hakkinda açiklamalara yer verilecektir. Buna göre;

  1- Defter ve belge teslim tutanagi bir sayfadan ibaret olup, ön sayfa da mükellef ile ilgili, unvan, adres, vergi no, vergi dairesi, faaliyet konusu, telefon ve diger iletisim araçlari bilgileri bulunmaktadir.

  2- Teslim edilen yasal defterler hakkinda bilgiler.

  3- Teslime edilen yevmiye, kebir, envanter defterlerinin yillar itibari ile tasdik makami ve tasdik tarihi ve nosu bilgilerine yer verilmistir.

  4- Teslim edilen belgelerin türleri, baslangiç ve bitis seri nolari ve adetleri,

  5- Teslim edilen alis-satis belgelerinin yillar itibari ile detayli dökümleri.

  6- Son olarak, belgeleri ilgili müfettise teslim eden kisinin imzasi ve bu belgeleri kabul eden vergi müfettisine ait tesellüm bilgileri.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?

  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?

  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir? , vergi incelemesinin başlangıcı, devamı ve bitiminde, mükelleflere tanınan çok sayıda haklar var.

  Bunlardan önemli olanlar aşağıda sıralanmıştır.

  İnceleme elemanına kimliğini sorma hakkı, (Vergi Usul Kanunu Md.136)
  İnceleme konusu ve kapsamını öğrenme hakkı, (VUK. Md.140/1)
  İncelemenin dairede değil, iş yerinde yapılmasını isteyebilme, (VUK. Md.139/1)
  Defter ve belgeleri ibraz etmek için süre isteme hakkı, (VUK. Md.14)
  İş yerinde, çalışma saati dışında inceleme yapılmamasını talep edebilme, (VUK. Md.140/3)
  İncelemenin her aşamasında bilgi alabilme hakkı,
  İnceleme sırasında mali müşavir ve/ veya avukat bulundurma hakkı,
  Vergi inceleme tutanaklarına itiraz ve görüşlerinin yazılmasını isteme hakkı, (VUK. Md. 145)
  Tutanaktan bir nüsha isteme hakkı, (VUK. Md.141)
  Hakkında yapılan ihbarın doğru çıkmaması durumunda, özellikle aramalı incelemede muhbirin adını isteme hakkı. (VUK. Md.142)

  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?
  İnceleme Sürerken Hakkınız Nedir?

  İNCELEMENİN SÜRECİ

  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, “en geç 30 gün içinde” incelemeye başlayacaklar. Bu aşamada bir de “incelemeye başlama tutanağı” düzenlenecek. Tutanağın düzenlenmesi için mükellefe durumu bildiren bir yazı göndererek en az 15 gün süre verecek.
  İnceleme, esas itibariyle “iş yerinde” yapılacak. İş yeri müsait olmazsa defter ve belgelerin daireye getirilmesi istenecek. Verilen süreye rağmen mazeretsiz olarak getirilmediği takdirde, 18 aydan 3 yıla kadar “hapis cezası” uygulanabilecek (VUK. Md. 359/a-2).
  Vergi müfettişleri; vergi kanunları ile ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemez (VUK Md. 140).
  – Raporda yazılı olanlar doğruda olabilir yanlış da.
  – Vergi daireleri rapora istinaden işlem yapar.
  – Rapor gelince, deneyimli bir mali müşavir veya hukukçuya inceletilmeli. Yıllara yaygın inşaat işleri hariç, 5 yıldan öncesine ait örneğin 2008 ve önceki yılların defter ve belgeleri incelenemez.
  Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden tebliğ olunan vergi ve cezaya karşı “vergi mahkemesinde dava açılınca” dava sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemleri durur (İYUK Md.27/3). Daha açık bir anlatımla, dava açılması halinde vergi ve cezayı ödeme mecburiyeti yok.

  ARAMALI VERGİ İNCELEMESİ

  İstisnai durumlarda başvurulan bir inceleme yöntemidir.
  Aramalı incelemedeki süreç normal vergi incelemesinden farklı. İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergikaçırdığına ilişkin deliller varsa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar üzerinde, sulh yargıcından alınan gerekçeli bir arama kararı ile arama yapılabilir.
  Arama, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından kolluk kuvvetlerinden de yardım alınarak, haber vermeden ansızın, gündüz ve çalışma saatleri içinde yapılır. Ancak, gündüz ve çalışma saatlerinde başlamış bir aramanın tutanaklarının düzenlenmesine, el konulan ve incelemede yararlı olacağı düşünülen defter, belge ve eşyanın güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin iş ve işlemlere gecede devam edilebilir.
  Aramada ele geçirilen defter ve belgelerin incelenmesi en geç 3 ay içinde sonuçlandırılır. Alınan defter ve belgelerden suç delili teşkil etmeyenler, mükellefe bir tutanakla geri verilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, üç aylık süre sulh yargıcının kararı üzerine uzatılabilir. İncelemenin sona ermesi ile birlikte, tutanaklar müştereken imzalanır ve birer örneği de mükellefe verilir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri

  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri

  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri , Ülkemizde vergi inceleme oranlarının %2’lerde olduğu tahmin ediliyor. Yani her yüz firmadan ikisi inceleme kapsamında değerlendiriliyor. Gerçi son zamanlarda yapılan altyapı çalışmaları ile bu oranda artış sağlanmıştır. İncelemeler sonucunda maalesef mükelleflerin ciddi cezalara maruz kaldığını söyleyebiliriz.

  Bu cezaların bazıları yanlış muhasebe kayıtlarından bazıları da yönetim kadrosunun almış olduğu yanlış kararlar sonucunda  ortaya çıkabilir. Bu durumlar inceleme esnasında karşılaşılan ve cezai işlem doğuran olaylardır. Ancak burada asıl önemli olan inceleme dilimine neden girilir… Bu nedenleri kısaca açıklayacak olursak.

  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri
  7 Maddede Vergi İnceleme Sebepleri
  1. İHBAR: Mükellef hakkında ciddi ve somut belgelere dayandırılacak bir ihbar varsa vergi incelemesi yapılabilir.
  2. SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA: Sahte belge yani halk dilinde naylon fatura Gelir İdaresi’nin kullanmış olduğu teknoloji sayesinde elektronik ortamda kolayca fark edilebiliyor ve incelemeye neden oluyor.
  3. DÜŞÜK KÂR ORANLARI: Mali tablolarınızda faaliyette bulunduğunuz sektördeki diğer firmaların kâr oranlarından daha düşük bir kârlılık oranına sahip olmanız incelemeye sebebiyet verecek faktörler arasında yer almaktadır. Yalnız düşük kârlılığın nedenlerini ortaya koyacak belgelere sahipseniz mükellef açısından sorun teşkil etmemektedir.
  4. KARŞIT İNCELEME: Mal ve hizmet alışverişinde bulunduğunuz firmaların incelemeye tabi tutulması sonucunda vergi inceleme memurunun gerek gördüğü durumlarda (kayıtların karşı firmayla birbirini tutmaması) incelemeye gerek duyulabilir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla