fbpx

  İdari Para Cezası Nedir,Ödenmezse Ne Olur?

  İdari para cezası Bakanlıklar, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri gibi devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen trafik cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene kesilen cezalar idari para cezalarına örnektir. Adli para cezalarından farklı olarak idari para cezasının ödenmemesi durumunda idari para cezası hapis cezasına çevrilemez. Zira idari para cezası suç karşılığında verilen bir ceza olmayıp kabahat niteliğindeki fiiller için belirlenmiş bir yaptırım türü olduğundan hapis cezasına çevrilemez ve adli sicil kaydına işlenmez. Adli sicil kaydı yalnızca, işlenen bir suçun karşılığı olarak verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır.

  Yukarıda da belirttiğimiz gibi, mahkemeler tarafından verilen adli para cezaları hapis cezalarına çevrilirken, idari

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi Mükellefleri Adına 3-5 Yıl Geriye Doğru Vergi Kaydı Açılmasının Mali ve Hukuki Sonuçları

  Vergi daireleri tarafından geçmişe yönelik olarak resen vergi kaydı açılan mükelleflerle ilgili beyanname verilmediği iddiasıyla son 4 -5 yıl için geçmişe yönelik özel usulsüzlük cezalı tarhiyatlar yapılabilmektedir. Özellikle elektronik ortamda beyanname verilmediği iddiasıyla geçmişe yönelik 3,4 ve hatta 5 yıl için gelir vergisi, KDV, muhtasar, geçici vergi beyannamelerinin e-beyan yoluyla internet üzerinden verilmediği iddiasıyla cezalı tarhiyatlar yapılagelmektedir. Özellikle, geçmiş yıllarda sık sık araç alım satımı yapan kimselere veya geçmiş yıllarda birden çok emlak alım satımı yapan kimselere e-beyan verilmediği dolayısıyla pek çok ceza kesilmektedir. (VUK md.mük. 355, 257/4, 340 seri nolu GT ve 386 nolu GT)

  Oysaki, son 5 yılı kapsayan elektronik ortamda beyannamelerin verilmemesi ile ilgili cezalar çok ciddi boyutlara

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Resen Mükellefiyet Tesisinde Kesilen Cezalar İçin Yeni Dönem

  Özet

  Resen mükellefiyet tesisi ya da diğer bir adıyla geçmişe yönelik mükellefiyet tesisi kayıt dışı ekonominin yoğun olduğu sektörlerde veya işlemlerde yoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. Buralarda faaliyet gösteren kişi veya kişiler vergi idaresinin uhdesine girmeleri halinde çok büyük cezalar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu cezalardan özellikle özel usulsüzlük cezaları en fazla yekun tutmaktadır. Müstekar hale gelmiş mahkeme kararlarına dayanılarak Nisan ayında yapılan düzenleme ile bu cezaya maruz kalma ihtimalini düşürmektedir. 

   

  1.Giriş

  Mükellef vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

  Ancak özellikle gerçek kişiler devlete karşı vergi borcu altına sokacak faaliyetleri idareden gizleme yolunu seçerek hem ticari hayatta haksız kazanç elde etmektedirler hem de bu yolla devleti zarara uğratmaktadırlar. İdare ise bu şekilde hareket edenleri tespit ederek mükellefiyet tesis etmekte ve kayıp ve kaçağı önleyici çalışmalar yapmaktadır.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Takdir Komisyonu Kararının Vergi ve Ceza İhbarnamesi İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi

  Danıştay 3. Dairesi
  Esas No         : 2011/4933

  Karar No  : 2014/6021

  Tarih    : 01.12.2014


  Vergi ve ceza ihbarnamesine eklenmesi gereken takdir komisyonu kararının ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemesinin; ihbarnamenin tebliğ tarihine göre süresinde açılan bir davada vergilendirmeyi hükümsüz kılacak bir hukuka aykırılık oluşturmayacağı hk.

  İstemin Özeti: Davacı adına, 2005 takvim yılı vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi beyannamesini yasal süresi içinde vermediğinden bahisle 26.12.2007 tarih ve 46500 sayılı takdir komisyonu, kararına istinaden re’sen salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; 31.12.2005 tarihi itibariyle mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen davacının vergi beyannamesini kanuni süresinde vermemesi nedeniyle takdire sevkinin yerinde olduğu ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 35. maddesinde takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın birer suretinin ihbarnameye ekleneceği hükmüne yer verildiği,

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Hatalı Vergi Tebligatı ve Ittıla Tarihine Göre Dava Açılması

  2577 sayılı İYUK’nunda dava açma süreleri genel ve özel  dava açma süreleri şeklinde iki türlü  dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında yasada belirtilen bazı  özel  durumların gerçekleşmesi halinde verilen ek sürelerde de dava açmak mümkün olabilmektedir[1]  Genel dava açma süreleri İYUK md.7 hükmünde  gösterilmiştir.

  İYUK’nun 7. maddesinde yer  alan genel dava açma sürelerinden başkaca  özel yasalarda da idari dava açma süreleri ile ilgili  bazı  hükümler mevcuttur.  Yasa koyucu kamu hizmetlerinin  niteliklerini ve diğer kamu hizmetlerine nazaran  durumlar  dikkate alınarak  İYUK’da gösterilenlerden  daha uzun  veya daha kısa idari dava açma süreleri  tespit edebilir.  Bu  gibi durumlarda özel  dava açma süreleri dikkate alınarak, genel  dava açma süreleri  uygulanmaz.

  Danıştay’ın ilk  derece mahkemesi olarak görevine giren davalarda 60 gün,  idari mahkemelerin  görevine giren davalarda  60 gün;

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Gümrük Vergisi Cezalarına Karşı Düzeltme ve İtiraz Yolları

  DÜZELTME TALEPLERİ
  Nelere karşı düzeltme talebinde bulunulabilir?
  Hangi sürede düzeltme talebinde bulunmak gerekir?
  Nereye ve Nasıl?
  Düzeltme taleplerinde idarenin dikkat ettiği hususlar nelerdir?
  Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı
  Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
  Düzeltme taleplerine ilişkin gerekçeleri de açıkça gösteren bir dilekçeyle ilgili gümrük idaresine  başvurmak gerekir.
  (Gümrük vergilerine karşı gümrük idarelerine düzeltme talebinde bulunmadan bir üst merciye itiraz edilebilir.)
  Başvuru süresi içinde yapılmış mı?
  Dilekçeyi veren yükümlü veya onun temsilcisi mi?
  Dilekçede ileri sürülen iddiaları kanıtlayıcı fotoğraf, katalog, prospektüs vb gibi belgeler mevcut mu?
  İTİRAZ
  Nelere itiraz  edilebilir?
  Hangi sürede itiraz etmek gerekir?
  Nereye ve Nasıl?
  İtiraz taleplerinde idarenin dikkat ettiği hususlar nelerdir?
  Düzeltme taleplerine ilişkin kararlara

  Gümrük vergilerine

  Cezalara

  İdari kararlara

  7 gün içinde
  İtiraz gerekçelerini açıkça belirten bir dilekçeyle, kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
  Anlaşmazlığa konu beyanname ve sair her türlü belge ile eşyadan alınacak örnek, örnek alınması mümkün olmayan hallerde eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi eşyayı görmeden fikir verecek diğer belgelerin incelenmesi ve gerek duyulması halinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası.
  Düzeltme taleplerine ilişkin kararlara

  Gümrük vergilerine

  Cezalara

  İdari kararlara

  15 gün içinde
  Kararın alındığı ilk idarenin gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü olduğu hallerde itiraz gerekçelerini açıkça belirten bir dilekçeyle Gümrük Müsteşarlığına
  Anlaşmazlığa konu beyanname ve sair her türlü belge ile eşyadan alınacak örnek, örnek alınması mümkün olmayan hallerde eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi eşyayı görmeden fikir verecek diğer belgelerin incelenmesi ve gerek duyulması halinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası.
  YARGIYA YOLUNA MÜRACAAT
   
  Hangi kararlara karşı yargı yoluna başvurulabilir?
  Hangi sürede başvurmak gerekir?
  Nereye ve Nasıl?
   
  Düzeltme taleplerine ilişkin kararlara

  Gümrük vergilerine

  İdari kararlara

  Danıştay’da ve idare mahkemelerinde yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren sırasıyla 60 ve 30 gün,
  Vergi mahkemelerinde ise tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde.
  Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrük Müsteşarlığına yapılan itirazların ret kararlarına karşı söz konusu işlemin yapıldığı gümrük müdürlüğünün veya gümrük başmüdürlüğünün bulunduğu yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.
  (İdari itiraz yolları tüketilmeden yargıya başvurulması mümkün değildir)
  Vergi kaybına neden olan işlemlere ilişkin cezalara ve  Usulsüzlük Cezalarına
  5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda belirtildiği üzere kararın tebliği ve tefhimi (bildirilmesi) tarihinden itibaren 15 gün içinde
  Bizzat, kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine, verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesinin iki nüsha olarak verilmesi gerekir.
  (İdari itiraz yolları tüketilmeden yargıya başvurulması mümkün değildir)
  Sulh ceza mahkemelerinin vereceği kararlara karşı
  7 gün içinde.
  Yargılama çevresindeki ağır ceza mahkemesine

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Gümrükte Usulsüzlük Sayılan Haller ve Uygulanan Cezalar

  Gümrük işlemlerinin çeşitliliği ve dayanak-uygulama mevzuatının genişliği dikkate alınırsa, teknik olarak ceza işlemleri bitirmek için çok dikkatli bir yol izlemek gerekiyor.

  Dolaylı temsil suretiyle işlemleri yapan ve takip eden Gümrük Müşavirleri ve yardımcıları bu konularda uzmanlaşmış kişilerdir. Ancak; yine de idarelerce uygulanan cezaların çokluğu dikkat çekici boyuttadır.

  Kuşkusuz, bir taraftan, gümrük işlemleri münasebetiyle konusu suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Ceza Yasası hükümleri çerçevesinde işlemler yapılırken, diğer taraftan usulsüz işlemler nedeniyle idari cezalar da söz konusu olabiliyor. Ki, bu usulsüzlük cezalarının çoğu işlem sahibi firmalara Gümrük Müşavirlerince intikal ettirilmeye biliyor.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Vergi Denetimi Nedir?

  Kamu harcamaların en ucuz kaynağı vergi gelirleri olduğu için ülkeler vergi gelirlerine büyük önem vermektedirler. Ancak her geçen gün vergi gelirlerinin toplanması biraz daha zorlaşmaktadır. Vergi ödeyenlerin vergiye karşı bir direnç gösterdiği gözlemlenmektedir. Kamu idareleri ise, yeni vergiler koymak yerine mevcut vergilerin daha iyi toplanması konusunda çaba göstermektedir. Daha iyi vergi toplayabilmenin en etkin yolu ise vergi denetimidir.[1]

  Vergi tahsilatında yaşanan aksaklıklar, bütçe açığı, borçlanma maliyetlerinin artması, ülke ekonomisinin zayıflaması gibi sorunlara sebep olacağından, vergi kaçakçılığı kamu düzenine karşı işlenen bir suç olarak görülebilir.[2]

  Vergi denetimi, vergi mevzuatı ile vergiye tabi tutulan mükelleflerin tam olarak kavranabilmesi, vergi idaresi ile mükelleflerin yürürlükte olan vergi sisteminde yer alan ödevlere uyumunun tespit ve teşvik edilmesi, ödenmesi gereken verginin tam ve zamanında ödenmesinin sağlanmasına yönelik vergi idaresi faaliyetlerinin tamamıdır.[3]

  Vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilip getirilmediği, ödenmesi gereken verginin tam olarak ödenip ödenmediği, beyan ve bildirimlerin gerçeğe uygun olup olmadığı hususlarının vergi idaresince belirlenen çeşitli metotlarla araştırılması, incelenmesi ve ödevlerin yerine getirilmesinin sağlanması faaliyetleri, bir bütün olarak vergi denetimi tanımı içinde yer almaktadır.[4]

  Denetim ile ilgili ölçülerin vergi denetiminde de geçerli olduğu söylenebilir. Vergi denetimi, ödenmesi gereken verginin, doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla; mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip etmediklerinin, vergi uygulaması yapanların ise, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen hüküm ve ilkelere uygun, uygulama yapıp yapmadıklarının belirlenmesi ve saptanmasıdır. Söz konusu tanımlar incelendiğinde, vergi denetimini hem iç denetim hem de dış denetimi kapsayan geniş bir kavram olduğu görülmektedir. Vergi denetimi ile bir taraftan vergi mükelleflerinin beyanlarının doğru olup olmadığı (dış denetim), diğer taraftan vergi idaresinin merkez ve taşra teşkilatındaki görevlilerin yaptıkları işlemleri kanuni düzenlemeler çerçevesinde yerine getirip getirmedikleri incelenmektedir.[5]

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilmesi İçin Somut Tespit Gerekir

  Muhtelif Müşterilere Yapılan Teslim ve Hizmetler İçin Fatura vb Belge Düzenlenmediğinden Bahisle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları:

  İdare yoklama aracı ile mükellefleri, mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmeye çalışır. Yoklama ile gerçek ya da tüzel kişi olan vergi mükelleflerinin mükellefiyetle ilgili yükümlülüklerin süresinde yerine getirilip getirilmediği araştırıldığı gibi aslında mükellef olması gereken ancak kayıt dışı olarak mükellefiyet kaydı yaptırmamış kişilerin kayıt altına alınması da amaçlanmaktadır.[1]

  Yoklama tutanaklarının nezdinde yoklama yapılan ya da yetkili temsilcisine imzalatılması, imzadan imtina edilmesi halinde ise bunun usulüne uygun şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.[2]

  Uygulamada genellikle vergi dairelerince yapılan denetimlerde düzenlenen tutanaklar ile muhtelif müşterilere farklı

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi?

  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi?

  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi? , Vergi uygulamasinda ilk (1) nolu ihbarnameler teblig edilmeden, kesinlestirilmeden ödeme emri düzenlemez.[1] Ödeme emrinin düzenlenebilmesi için mutlak surette ihbarnamelerin kesinlesmesi gerekmektedir.[2] Mükelleflerin giyabinda çesitli sebeplerle veya ilanen teblig suretiyle kesinlestirilen ihbarname üzerine daha sonraki asamalarda ödeme emri düzenlenmesi hukuken tarhiyati sakatlandirici sonuçlar dogurabilmektedir.[3]

  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi?
  İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi?

  Asagida yer alan nedenler olusmadan ödeme emri düzenlenemez, e-haciz yapilamaz. Buna göre;

  Tahakkuk asamasinda ihbarnameler kesinlestirilmeden ödeme emri düzenlenemez. Ödeme emri düzenlenmeden e-haciz yapilamaz. E-haciz yapilabilmesi için mutlak surette usulüne uygun ödeme emri tebligi (hatta usulüne uygun ihbarnamelerin tebligi ve kesinlesmesi gerekir) ve haciz varakasinin tanzimi zorunludur. Aksi takdirde hiçbir sekilde ne e-haciz veya ne kesin haciz tatbik olunabilir.

  Limited sirket ortaklari hakkinda e-haciz yürütülebilmesi için sirket tüzel kisiligine ait borcun mutlak surette ortak açisindan bireysellestirilmesi ve buna göre ödeme emri ortaga teblig edilmesi daha sonra ödeme emrinin kesinlesmesi üzerine ancak limited sirket ortaginin banka hesabina e-haciz yürütülebilir.

  Asil amme borçlusu sirketin mal varligi arastirmasi yapilmadan sirketin acze düstügü tespit edilmeden, sirketin iflasi istenmeden, Türkiye çapinda mal varligi arastirmasi yapilmadan sirket ortaklari nezdinde takip açilamaz.
  Teblig edilen ödeme emirleri ve kapsami hukuka aykiri ise, örnegin zamanasimina ugramis bir amme alacagi için ödeme emri düzenlense dahi bu konuda ödeme emri kesinlesmeden hiçbir icrai islemine tesebbüs edilemez. (6183 sayili yasa md.102)

   

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla