fbpx
Pazar, 20 Eylül, 2020

Özel Usulsüzlük Cezalarında Çifte İndirim

Bilindiği üzere vergi dairelerince yapılan işlemlerin hüküm ifade edebilmesi için verginin mükellefe tebliğ edilmesi gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda bulunan tebliğ usulleri şunlardır; Memur vasıtası ile tebliğ, dairede veya komisyonda tebliğ, posta yoluyla tebliğ, ilan yolu ile tebliğ ve son olarak vergi kanunumuzda yerini alan elektronik ortamdan yapılan tebliğ usulleridir.

Maliye Bakanlığı tarafından ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine E-Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Birçok vergi mükellefinin başvurularını tamamlamamaları nedeniyle E-Tebligat başvuru süresi son olarak 01.04.2016 tarihine kadar uzatılmış ve bu tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bakanlık tarafından getirilmiş olan E-Tebligat zorunluluğuna uymayan veya geç uyulduğu tespit edilen vergi mükelleflerine, bağlı bulundukları vergi dairelerince VUK’nun mükerrer 355. maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilerek ilgililerine gönderilmeye başlanmıştır.

Vergi mükellefleri kendilerine tebliğ edilen bu özel usulsüzlük cezaları için düzenlemiş oldukları dilekçelerinde sadece Kanunun 376 ncı maddesine göre indirim talep ettikleri ve ödedikleri gözlemlenmiştir.

Ancak 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan bu cezalar için 6736 sayılı Kanun kapsamında % 50 oranında ek indirimden faydalanarak ödeneceği unutulmamalıdır.

Örnek:  01.04.2016 tarihine ilişkin E-Tebligat başvurusu bildirim ödevini yerine getirmeyen X şirketine 1.370-TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş,  kesilen vergi/ceza ihbarnamesi 01.11.2017 tarihinde X şirketine tebliğ edilmiştir. Şirket söz konusu vergi cezası için 30 günlük dava açma süresi içinde ilgili vergi dairesine müracaat ederek VUK’nun 376 ncı maddesinden ve 6736 sayılı Af Kanunundan  (Madde 4/1-8 Ek:4/A Dilekçe Kodu: 247) yararlanmak istediği dilekçesinde belirtmiştir.

Bu aşamadan sonra X şirketine tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesi öncelikle 376 ncı madde hükmü gereği 1/3 oranında indirilerek 913,33-TL’ye ayrıca 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre % 50 oranda indirilerek 456,66- TL’ye indirilecektir. Ancak bu indirim söz konusu cezanın öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartına bağlıdır.

Continue Reading

Fesh Edilen LTD.ŞTİ. Adına Ba-Bs Formunu Vermediği Gerekçesiyle Özel Usulsüzlük Cezası

Vergi İdaresi, tasfiye işlemi bitmiş, tamamlanmış ve ticaret sicilinden kaydı silinen bir şirkete, Ba-Bs formu vermediği gerekçesiyle, özel usulsüzlük cezası kesmiştir. Kesilen cezaya karşı, mükellef düzeltme talep etmiş. Vergi dairesi bu talebi red etmiştir. Bunun üzerine tasfiye olmuş şirketin ortakları dava açmıştır. Olaylar sırasıyla şöyle gelişmiştir.

TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN VE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONLANAN  ŞİRKET DAVAYA TARAF OLABİLİR Mİ?       

İptal davası açılabilinmesi için, dava açan yanın davaya taraf olma ehliyetine sahip olmasına bağlıdır. Adına, ödeme emri düzenlenen şirketin …. tarihinde feshedilip, ticaret sicilinden kaydı silinerek, tüzel kişiliğinin sona ermiş olması nedeniyle, hukuken mevcut olmayan, şirketin haklara sahip olması, borçlu kılınması ve temsili olanaklı bulunmamaktadır.

FESH EDİLEN LTD.ŞT. ADINA BA-BS FORMUNU VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEBİLİR Mİ?

Tasfiye olmuş, tasfiyesi tamamlanmış bir limited şirkete, Ba-Bs formu vermediği gerekçesiyle kesilen cezayı vergi mahkemesi ortadan kaldırmıştır. Gerekçe şöyledir :

Olayda, adına ödeme emri düzenlenen şirketin …tarihinde feshedilip, ticaret sicilinden kaydı silinerek tüzel kişiliğinin sona ermiş olması sebebiyle, hukuken var olmayan şirketin haklara sahip olması, borçlu kılınması ve temsili olanaklı değildir. Bunun sonucu olarak, tüzel kişiliğin sona ermesinden önceki dönemlerle ilgili olsa dahi, olmayan şirket adına tarh ve ceza kesme işlemleri tesis edilemez; tesis edilen işlemler de, herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz (1).

Gelir idaresi en son Tahsilat Genel Tebliğlerini tek bir tebliğde toparlayıp, Seri:A, Sıra:1 nolu tebliğ şeklinde topluca yayınlamış, eski tebliğleri ilga etmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda Gelir İdaresi yerleşik yargı kararlarını da dikkate alarak çıkaracağı genel tebliğlerde hukukun üstünlüğünü, müstakar hale gelmiş, içtihatları da dikkate alarak uygulamaya yön vermesi, gereksiz işlemlere başvurmaması, ve bürokrasiyi azaltması gerekmektedir. Eski, yanlış ve hukuka aykırı uygulamalara son verilip, Danıştay’ın en son yeni içtihatlarını izleyip, yeni ve en son gelişmelere göre uygulamalarını iyileştirici yönde düzeltmesi gerekmektedir.

 

Continue Reading

Tek Düzen Hesap Planına Uyulmadığı Gerekçesiyle Kesilen Özel Usulsuzluk Cezaları Vergi Mahkemesi Tarafından Onaylanmakta

Tek Düzen Hesap Planına uymamanın cezası, Vergi Usul Kanununun 353. Maddesinde özel usulsüzlük cezası olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanununun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları” başlıklı 353/6. Maddesinde, bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000,00 TL (460 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği 1.1.2016’dan itibaren Özel Usulsüzlük Cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Yapılan vergi incelemeleri sonucunda da, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Continue Reading

Usulsüzlük ve Diğer Cezalar

Vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması usulsüzlük cezasını gerektirir.
Usulsüzlük fiilleri genel ve özel usulsüzlük olma üzere iki grupta toplanmıştır.

1. Genel Usulsüzlükler

1.1. Birinci Derece Usulsüzlükler

-Beyannamelerin süresinde verilmemesi,

-Tutulması zorunlu olan defterlerin tutulmamış olması,

-VUK kayıt düzenine uyulması,

-İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi,

-Onayı zorunlu defterlerin onaylattırılmaması,

– Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;

– Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342’nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması (ilk onbeş içinde verilmeyen beyanname için yeniden idare tarafından mükellefe verilen 15 günlük ek süre)

1.2. İkinci Derece Usulsüzlükler

-Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde verilmesi.

– Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde yada kanunda istenilen bilgileri içerecek doğru bir şekilde yapılmaması.

– Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması..

– Onayı zorunlu olan defterlerin onay işleminin süresinin son gününden sonraki 1 ay içinde yaptırılması.

– Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması;

– Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.Bu usulsüzlüklere verilen cezalar VUK’ta her yıl düzenlenmektedir (yıllar itibariyle değişik rakamlar olduğu için bilinmesine gerek yoktur).

2. Özel Usulsüzlükler

İlk gruba girenler fatura ve benzeri belgelerin verilmemesi ya da alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması halleridir. İkinci gruba girenler Damga vergisine ilişkindir. Damga vergisinin zamanında ya da
usulüne uygun olarak ifa edilmemesi, pulların kanuna uygun olarak iptal edilmemesi halinde ortaya çıkar.
Üçüncü grup özel usulsüzlükler ise, bilgi vermekten çekinenler için getirilen cezalardır.

Continue Reading

Mali Nitelikteki Suçlar ve Cezalar

Vergi Usul Kanununun vergi suçu olarak düzenlediği bu fiillerin yaptırımı sadece parasaldır. (İdari Yaptırım) Bu fiillerin yaptırımları idare tarafından saptanır ve uygulanır. Bu fillerin bir kısmı tehlike kabahatleri (suçu) özelliği gösterir. Bu fiiller, hazinenin ileride karşılaşabileceği bir zarar, bir vergi kaybı ihtimali nedeniyle kabahat sayılmaktadır. Bir kısmı ise zarar kabahati özelliği gösterir. Çünkü bu filler neticesinde devlet hazinesi bir kayba uğrar. Bu gruba vergi ziyaı ve usulsüzlük vergi suçları girer. Bu suçların oluşmasında kast unsurunun aranmasına gerek bulunmamaktadır.

Vergi Ziyaı Suçu Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. (VUK, 341) Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir. Verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez.

Vergi Ziyaı Cezası Vergi ziyaı suçunun cezası, ziya uğratılan verginin bir katı olarak yeniden belirlenmiştir. Vergi ziyaına, kaçakçılık filleri sonucunda sebebiyet verilmesi halinde, bu ceza 3 kat, bu fillere iştirak edenlere bir kat olarak uygulanır. Kanuni süresinde verilmeyen ancak vergi incelemesi başlamadan kendiliğinden beyannamelerin verilmesi halinde kesilecek ceza % 50 oranında uygulanır.

Usulsüzlük Suçu ve Cezası Usulsüzlük suçu, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesi suçudur.

Usulsüzlük Suçu ve Cezası VUK’a göre usulsüzlük suçu, işlenen fiillerin ağırlığına göre;

Genel Usulsüzlük Suçları

a) Birinci derece (genel) usulsüzlükler

b) İkinci derece (genel) usulsüzlükler

c)Özel usulsüzlük suçları olmak üzere üç dereceye ayırmıştır.

Birinci Derece Usulsüzlükler

Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması, VUK’a göre tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması, Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması, VUK’ nun kayıt düzenine ilişkin hükümlerine uyulmamış olması, İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi, Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler tasdik ettirilmemiş sayılır.) Normal süresi içinde verilmeyen, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile idarece yeniden tanınan 15 günlük süre içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi.

İkinci Derece Usulsüzlükler

Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç) Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve belgelerin kanunen belli şekil, içerik ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması Hesap veya

Continue Reading

Geçmiş Yıllar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilir mi?

Vergi Usul Kanununun (VUK) 353’üncü maddesi uyarınca fatura ve benzeri evrakların verilmemesi ve alınmaması hallerinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Ancak bazı mahkeme kararları konuyu farklı yorumlamaktadır. Mahkeme kararlarının farklılığı konuyu ilginç kılmaktadır.

VUK 353/1’e göre, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek

Continue Reading

Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilmesi İçin Somut Tespit Gerekir

Muhtelif Müşterilere Yapılan Teslim ve Hizmetler İçin Fatura vb Belge Düzenlenmediğinden Bahisle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları:

İdare yoklama aracı ile mükellefleri, mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmeye çalışır. Yoklama ile gerçek ya da tüzel kişi olan vergi mükelleflerinin mükellefiyetle ilgili yükümlülüklerin süresinde yerine getirilip getirilmediği araştırıldığı gibi aslında mükellef olması gereken ancak kayıt dışı olarak mükellefiyet kaydı yaptırmamış kişilerin kayıt altına alınması da amaçlanmaktadır.[1]

Yoklama tutanaklarının nezdinde yoklama yapılan ya da yetkili temsilcisine imzalatılması, imzadan imtina edilmesi halinde ise bunun usulüne uygun şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.[2]

Uygulamada genellikle vergi dairelerince yapılan denetimlerde düzenlenen tutanaklar ile muhtelif müşterilere farklı

Continue Reading

Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği

Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği

Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği

Danıştay 3. Dairesi
Tarih         : 29.11.2011
Esas No   : 2009/4244
Karar No  : 2011/7230

VUK Md. 353/1

FATURA DÜZENLEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEYECEĞİ

Hesap döneminin kapanmasından sonra düzenlenen vergi inceleme raporuyla hasılatının bir kısmı için fatura da düzenlemediği sonucuna ulaşılarak 353. maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilmesinin maddenin öngörülüş amacına uygun düşmediği hk.

Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği
Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği

İstemin Özeti: Davacı adına faiz karşılığı borç para vermek suretiyle elde ettiği faiz gelirini beyan etmemesi nedeniyle vergi inceleme raporuyla tespit edilen matrah üzerinden 2003 yılı için salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davada; vergi ziyaı cezalı gelir vergisinde hukuka aykırılık bulunmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin (1) işaretli bendi gereğince özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için, fatura alınmadığı ve verilmediği hususunun somut ve geçerli bir şekilde tespit edilmesi gerektiği halde bu yönde bir saptama yapılmadığı gerekçesiyle cezalı gelir vergisi yönünden davayı reddeden özel usulsüzlük cezasını kaldıran Vergi Mahkemesinin kararının; kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Continue Reading