fbpx

ÖZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI

Özel Usulsüzlük Cezalarında Çifte İndirim

Bilindiği üzere vergi dairelerince yapılan işlemlerin hüküm ifade edebilmesi için verginin mükellefe tebliğ edilmesi gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda bulunan tebliğ usulleri şunlardır; Memur vasıtası ile tebliğ, dairede veya komisyonda tebliğ, posta yoluyla tebliğ, ilan yolu ile tebliğ ve son olarak vergi kanunumuzda yerini alan elektronik ortamdan yapılan tebliğ usulleridir. Maliye Bakanlığı tarafından ticari, […]

Fesh Edilen LTD.ŞTİ. Adına Ba-Bs Formunu Vermediği Gerekçesiyle Özel Usulsüzlük Cezası

Vergi İdaresi, tasfiye işlemi bitmiş, tamamlanmış ve ticaret sicilinden kaydı silinen bir şirkete, Ba-Bs formu vermediği gerekçesiyle, özel usulsüzlük cezası kesmiştir. Kesilen cezaya karşı, mükellef düzeltme talep etmiş. Vergi dairesi bu talebi red etmiştir. Bunun üzerine tasfiye olmuş şirketin ortakları dava açmıştır. Olaylar sırasıyla şöyle gelişmiştir. TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN VE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONLANAN  ŞİRKET […]

Tek Düzen Hesap Planına Uyulmadığı Gerekçesiyle Kesilen Özel Usulsuzluk Cezaları Vergi Mahkemesi Tarafından Onaylanmakta

Tek Düzen Hesap Planına uymamanın cezası, Vergi Usul Kanununun 353. Maddesinde özel usulsüzlük cezası olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanununun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları” başlıklı 353/6. Maddesinde, bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara […]

Usulsüzlük ve Diğer Cezalar

Vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması usulsüzlük cezasını gerektirir. Usulsüzlük fiilleri genel ve özel usulsüzlük olma üzere iki grupta toplanmıştır. 1. Genel Usulsüzlükler 1.1. Birinci Derece Usulsüzlükler -Beyannamelerin süresinde verilmemesi, -Tutulması zorunlu olan defterlerin tutulmamış olması, -VUK kayıt düzenine uyulması, -İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi, -Onayı zorunlu defterlerin onaylattırılmaması, – Diğer ücretler üzerinden salınan […]

Mali Nitelikteki Suçlar ve Cezalar

Vergi Usul Kanununun vergi suçu olarak düzenlediği bu fiillerin yaptırımı sadece parasaldır. (İdari Yaptırım) Bu fiillerin yaptırımları idare tarafından saptanır ve uygulanır. Bu fillerin bir kısmı tehlike kabahatleri (suçu) özelliği gösterir. Bu fiiller, hazinenin ileride karşılaşabileceği bir zarar, bir vergi kaybı ihtimali nedeniyle kabahat sayılmaktadır. Bir kısmı ise zarar kabahati özelliği gösterir. Çünkü bu filler […]

Geçmiş Yıllar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilir mi?

Vergi Usul Kanununun (VUK) 353’üncü maddesi uyarınca fatura ve benzeri evrakların verilmemesi ve alınmaması hallerinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Ancak bazı mahkeme kararları konuyu farklı yorumlamaktadır. Mahkeme kararlarının farklılığı konuyu ilginç kılmaktadır. VUK 353/1’e göre, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek

Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilmesi İçin Somut Tespit Gerekir

Muhtelif Müşterilere Yapılan Teslim ve Hizmetler İçin Fatura vb Belge Düzenlenmediğinden Bahisle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları: İdare yoklama aracı ile mükellefleri, mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmeye çalışır. Yoklama ile gerçek ya da tüzel kişi olan vergi mükelleflerinin mükellefiyetle ilgili yükümlülüklerin süresinde yerine getirilip getirilmediği araştırıldığı gibi aslında mükellef olması […]

Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği

Fatura Düzenlemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği Danıştay 3. Dairesi Tarih         : 29.11.2011 Esas No   : 2009/4244 Karar No  : 2011/7230 VUK Md. 353/1 FATURA DÜZENLEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEYECEĞİ Hesap döneminin kapanmasından sonra düzenlenen vergi inceleme raporuyla hasılatının bir kısmı için fatura da düzenlemediği sonucuna ulaşılarak 353. […]