fbpx

GÜMRÜK CEZALARI

Gümrük Para Cezalarında İndirimden Yararlanma Koşulları

Gümrük Para Cezalarında İndirimden Yararlanma Koşulları , Gümrük Kanunu’na göre kesilen cezalarda indirimden yararlanmak için; dava açılmaması ve belirlenmiş süre içinde başvuru ve ödeme yapılması olmak üzere iki koşul bulunmaktadır. Dava Açılmaması Gümrük Kanunu’na göre salman vergiler ile kesilen para cezalarına karşı dava açılmadan önce idari başvuru yollarına gidilmesi, bunlardan istenilen sonucun alınmaması halinde dava […]

Gümrük Para Cezalarında İndirim Uygulaması

Gümrük Para Cezalarında İndirim Uygulaması ,  Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca, gümrük idareleri tarafından kesi­len para cezalan nedeniyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak, Gümrük Kanunu’nun 244. maddesinde para cezalarında indi­rim düzenlenmiştir. Temel amacı uyuşmazlıkların İdari aşamada çözümlen­mesi olan bu uygulama, bu yönüyle VUK’un 376. maddesinde yer alan dü­zenlemeyle benzerlik göstermektedir. Gümrük Kanununun 244. maddesinde düzenlenen cezalarda […]

NCTS: Transit Rejiminde Uygulama Birliği

NCTS: Transit Rejiminde Uygulama Birliği , Transit işlemlerinin gerçek anlamda bir gümrük rejimi niteliği kazanmasında Ortak Transit Sözleşmesi’nin önemli bir adım olduğu yadsınamaz. Sistemin dinamikliği, rejimi kullanan gümrük ve lojistik sektörünün profesyonellerini olduğu kadar idareyi de alışkanlıkların dışında davranmaya zorlamaktadır. Öte yandan Ortak Transit Sözleşmesine taraf olduğumuz 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren, Ortak Transit Sözleşmesi, […]

Gümrük İdaresinin Tesis Ettiği İşlemlerde, İşleme Karşı Başvurulacak Yeri ve Başvurma Süresini Belirtmek Zorunda Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Gümrük İdaresinin Tesis Ettiği İşlemlerde, İşleme Karşı Başvurulacak Yeri ve Başvurma Süresini Belirtmek Zorunda Olduğunu Biliyor Muydunuz? , Gümrük İdaresinin tesis ettiği idari işlemlerde; işleme karşı başvurulacak kanun yolunu, idari mercii ve başvuru süresini göstermesi en üst hukuki norm olan Anayasanın bağlayıcılığının zorunlu bir sonucudur. Bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek […]

Gümrük Vergi ve Ceza Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümü

Gümrük Vergi ve Ceza Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümü , Gümrük vergisinin kendisine has yapısından kaynaklanan farklılıklar nedeniyle bu vergi ve vergiye ilişkin yaptırımların uygulanması sırasında karşılaşılan uyuşmazlıkların çözümünde, başta Vergi Usul Kanunu (VUK) olmak üzere diğer vergi uyuşmazlıklarına nazaran önemli farklılıklar bulunmaktadır. VUK’un 2 nci maddesi ile “gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler” bu […]

Gümrük İhtilaflarında En Çok İhtilafa Konu Olan Hususlar

Yükümlüler ile gümrük idareleri arasında en çok ihtilafa konu edilen hususlar: 1)  Royalti-lisans ödemeleri Eşyanın ithali sonrasında yapılacak royalti-lisans ödemelerinin ithal anında gümrük idaresine beyan edilmemesi nedeniyle, gümrük idaresince yapılan inceleme veya sonradan kontrol neticesinde royalti lisans ödemesi üzerinden ek vergi ve ayrıca verginin 3 katı para cezası verilebilmektedir. 2) Transfer fiyatlandırması kapsamında fiyat düzeltmeleri […]

Gümrükte En Çok İhtilafa Konu Olan Hususlar

Yükümlüler ile gümrük idareleri arasında en çok ihtilafa konu edilen hususlar aşağıda yer almaktadır: 1)Royalti-lisans ödemeleri Eşyanın ithali sonrasında yapılacak royalti-lisans ödemelerinin ithal anında gümrük idaresine beyan edilmemesi nedeniyle, gümrük idaresince yapılan inceleme veya sonradan kontrol neticesinde royalti lisans ödemesi üzerinden ek vergi ve ayrıca verginin 3 katı para cezası verilebilmektedir. 2) Transfer fiyatlandırması kapsamında […]

Gümrük İhtilafları İle İlgili Önemli Noktalar

Gümrük ihtilaflarını kısaca, gümrük idaresinin yapmış olduğu bir işlem ya da eylemin hukuk kurallarına aykırı olduğunun iddia edilmesi sonucu, böyle bir iddiada bulunan taraf ile gümrük idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlık olarak tanımlayabiliriz. Gümrük ihtilafları genellikle vergilendirme unsurlarına ilişkin gümrük idaresi ve denetim elemanlarının yapmış oldukları tespitlerdeki farklılıklarda ortaya çıkmakla beraber, gümrük idaresinin yapmış olduğu […]

Vergi Usul Kanunu Açısından Gümrük Vergisi’nin Durumu

Gümrük İdaresi veya başka idarelerce eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer mali yükümlülükler; Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Anti Damping Vergisi, Telafi Edici Vergi, Toplu Konut Fonu (Tarım Katkı Payı), Ek Mali Yükümlülük, Tek ve Maktu Vergi, Sabit Oranlı Vergi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Çevre Katkı Payı, Özel Tüketim Vergisi, Destekleme […]

Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi

Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi Gümrük Kanunu (Madde 195-201)  MADDE 195 1. Gümrük idaresi tarafından gerekli bilgiler kullanılarak tahakkuk ettirilen gümrük vergileri, Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine veya bilgisayara kaydedilir. Bilgisayara kayıt halinde, bilgisayar çıktıları Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri yerine geçer. Ancak; a) Geçici bir anti-damping vergisi veya fark giderici vergi uygulandığı, b) […]