fbpx
Cumartesi, 19 Eylül, 2020

Mükellefe Emlak Vergisi Uyarıları!

2017 yılına ait emlak vergilerinin ikinci taksitinin ödeme süresi için az bir zaman kaldı. Süre ay sonunda bitiyor. Bazı önemli noktaları hatırlatmakta fayda var!..

VERGİ ORANI

Emlak vergisi iki farklı vergiden oluşur. Bunlar; Bina Vergisi ve Arazi Vergisi. Vergi oranları tabloda yer alıyor.

Birde, emlak vergisinin yüzde 10’u tutarında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı var.

BİLDİRİMİ

Emlak vergisi her yıl kendiliğinden tarh ve tahakkuk eder. Yani beyan edilmesine gerek yok. Yapılması gereken, gayrimenkulü edinilen yılın sonuna kadar ilgili belediyeye bildirimde bulunmak (gayrimenkulün edinme tarihi Ekim, Kasım veya Aralık ayı ise, edinme tarihini takip eden üç ay içinde bildirimde bulunulması yeterli). Ödeme takip eden yılda başlıyor.

Süresinde bildirimide bulunmayanlar için vergi belediye tarafından tarh ediliyor. Buna göre, tarh edilecek vergiye vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Bir de ikinci derece usulsüzlük cezasıvar. Ancak, mükellefiyetin başladığı yıl için vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibariyle fazla olanı, diğer yıllar içinse sadece vergi ziyaı cezası kesiliyor.

ZAMANAŞIMI

Emlak vergisinde zamanaşımı 5 yıl. Ancak bu süre bildirim dışı bırakılmanın idare tarafından tespitinden

Continue Reading

Emlak Vergisi Yerleşim Yerine Göre Neden Değişiyor?

 

Kanun gereği 4 yılda bir İlçe Takdir Komisyonu tarafından belirlenen emlak vergilerinde her ilçenin, her caddenin, hatta her sokağın emlak vergisi farklıdır.

Bu oranlar İlçe Takdir Komisyonu tarafından takdir edilen arsa metrekare (m2) birim değerine göre ortaya çıkan arsa değeri ile Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit edilen inşaat m2 birim değeri hesaplamada kullanılır.

Bu yüzden birçok yerde emlak vergilerinde bahsettiğimiz 2 nedenden dolayı artışlar olacaktır.

Kanala Abone OL : https://goo.gl/cYJYqo

Sosyal Medya:

Facebook ► https://goo.gl/S5T6GP

Twitter ► https://goo.gl/1HW2p3

Instagram ► https://goo.gl/iqogrN

Linkedin ► https://goo.gl/hQxQ3Y

İnternet Sitesi ► https://goo.gl/7e6ea8

Google Play Store ►https://goo.gl/edh9r1

İletişim:

Mükellef Hattı ►0850 304 94 41

Genel Başkan ► 0533 734 46 42

Adres ► Genel Merkez Adresi: Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi 1201/2 Sok. Anıl Apartmanı No:1/B (Gebze Kent Meydanı, Mopaş Hipermarket Yanı) Gebze/Kocaeli

Emlak Vergisi Oranındaki Artışın Nedeni Nedir?

Emlak vergisi oranlarında artışın iki nedeni vardır.

Yeniden Değerleme Oranındaki Artış Takdir komisyonlarınca tespit edilecek asgari ölçüdeki arsa metrekare birim değerleri 4 yıl süreyle (Bakanlar Kurulunca 4 yıllık takdir süresi uzatılmadığı veya kısaltılmadığı takdirde) geçerli olacaktır. Vergi değerinin hesabında, söz konusu değerler gelecek yıllarda emlak vergisindeki yıllık artış oranı olan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılarak uygulanır.

4 Yılda Bir Belirlenen Arsa Metrekare (m2) Birim Değerindeki Artış 4 yılda bir belirlenen arsa metrekare (m2) birim değerinin takdir komisyonlarınca yeniden belirlenecek olması arsa değerlerini, yani emlak vergisi hesaplamalarındaki en önemli kıstasın bazı yerlerde % 500’e kadar oranlarda artmış olması anlamına gelir.

Kanala Abone OL : https://goo.gl/cYJYqo

Sosyal Medya:

Facebook ► https://goo.gl/S5T6GP

Twitter ► https://goo.gl/1HW2p3

Instagram ► https://goo.gl/iqogrN

Linkedin ► https://goo.gl/hQxQ3Y

İnternet Sitesi ► https://goo.gl/7e6ea8

Google Play Store ►https://goo.gl/edh9r1

İletişim:

Mükellef Hattı ►0850 304 94 41

Genel Başkan ► 0533 734 46 42

Adres ►

Genel Merkez Adresi: Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi 1201/2 Sok. Anıl Apartmanı No:1/B (Gebze Kent Meydanı, Mopaş Hipermarket Yanı) Gebze/Kocaeli

Emlak Vergisine Karşı Açılacak Davalar ve Dikkat Edilecek Noktalar

Adli tatil 30 Ağustos tarihi itibariyle son bulmuştur. Adli tatilin bitimine müteakip dava açma süreleri 7 gün uzamaktadır. Bu nedenle, emlak vergisine karşı açılabilecek iptal davalarında son dava açma süresi 7 Eylül 2017 tarihidir. Konuyla ilgili olarak açılacak davalarda, takdir komisyonları tarafından tespit edilen değerlere yönelik itirazlar/davalar açılmaktadır. Takdir komisyonları tarafından yapılan takdirlerde, önceki vergi değerlerine göre %100 veya %300’e yakın astronomik artışlar yapıldığı görülmektedir. Mükellefler tarafından açılan davalarda vergi mahkemeleri artış oranına değil, keşif ve bilirkişi incelemesi yaparak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira ve yıllık istihsal değeri gibi normlara bakarak karar ihdas etmektedirler. Takdir edilen tutarları iptal eden bazı mahkeme kararlarında bir değer belirlendiği halde, bazı iptal kararlarında herhangi bir değer belirlenmemektedir. Bu durumda yeni değer takdir komisyonları tarafından belirlenmektedir. Bu değerin, 2017 yılı için uygulanan vergi değerlerinin üzerinde olacağı bilinciyle davalar açılmalıdır (bkz. İLERİ Yusuf, Dünya Gazetesi, 24.08.2017).

1- Adli tatilin veya çalışmaya ara vermenin bitmesiyle beraber, emlak vergilerine karşı açılacak olan davalarda 7 Eylül 2017 tarihi son dava açma tarihidir. Buna göre, açılacak davalarda, emlakın bulunduğu yerdeki yetkili vergi mahkemesi nezdinde söz konusu davaların açılması gerekmektedir.

2- Belediyelerce ilan edilen ve önümüzdeki gelecek 4 yıl için vergilendirmeye esas olacak olan metrekare birim değerlerine itiraz süresi 7 Eylül 2017 tarihidir.

3- Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017/1 sayılı İç Genelge uyarınca, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili ticaret odaları, ziraat odaları, muhtarlıklar ve belediyelere bildirilmiştir. Dolayısıyla takdir komisyonu kararlarına karşı 30 Temmuz’a kadar dava açılması gerekmekteydi. Buna göre devreye adli tatilin girmesiyle beraber dava açma süresi 7 Eylül 2017 tarihine otomatik olarak uzamıştır.

4- Ayrıca davanın açılması takdir komisyonu kararının uygulanmasını durdurmadığından açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talep edilmelidir. Binalar için takdir komisyonları arsa (payı) bedellerini sokak ve caddeler itibariyle belirlediğinden bir cadde veya sokakta bir kişinin açtığı davadan bütün sokak/cadde sakinleri yararlanabilir.

Continue Reading

Yeni Emlak Vergisi Değerleri-Sorunlar

2018-2021 yılları emlak vergileri için baz teşkil edecek emlak değerleri 2017 yılı içinde takdir komisyonlarınca belirlenmiştir. Ancak, özellikle arsa ve arazi değerlerinin 2014-2017 yılları için belirlenen değerlere göre çok yüksek olduğu iddiası yaygın bir hal almıştır. Bu yazımızda emlak vergi değer tespiti ve ortaya çıkan sorunlar üzerinde duracağız.

Bina metrekare maliyeti ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) Mükerrer 49’ncu maddesi hükmüne göre, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının Emlâk Vergisi Kanununun 29’uncu maddesi ile aynı Kanun’un 31’inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı kararın Resmî Gazete ile ilânını izleyen on beş gün içinde Danıştay’da dava açabilir.

VUK’nun aynı madde hükmüne göre, Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin (Emlâk Vergisi Kanununun 33’üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir.

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında verilir. Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları on beş gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır.

Takdir komisyonlarının değer takdirine karşı dava açılması

Anayasa Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarih ve E.2011/38,K.2012/89 sayılı iptal kararına kadar Emlak vergisi mükellefinin arsa ve araziler için alınan takdir komisyonu kararlarına karşı dava açma hakkı yoktu. Dava açma hakkı sadece yukarıda belirtilen kendilerine karar tebliğ edilen kurumlara ve muhtarlara ait idi. Anayasa mahkemesinin iptal kararından sonra mükelleflerin doğrudan itiraz hakkı doğmuştur.

Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin genel takdirin 2017 yılında yapılması gereği dolaysıyla emlak (bina, arsa ve arazi) vergisi tarh ve tahakkukunun 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında yapılacak olması nedeniyle takdirlerin tamamlanarak 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili yerlere tevdi edilmesi Maliye Bakanlığı’nın 2017/ Sıra No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesiyle duyurulmuştur. İşlemler İç Genelge uyarınca tamamlanmış ve 30 Haziran 2017 tarihinde ilgili yerlere tevdi edilmiştir.

Buna göre vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 Haziranda başlamıştır ve 30 Temmuz 2017 tarihine kadar dava açılması mümkündür. 20 Temmuzda adli tatil başladığından, adli tatilin bitimini izleyen 7 gün sonuna kadar dava açma süresinin uzayacağı söylenebilir. Farklı görüşte olanlar da mevcuttur.

Takdir komisyonu kararlarına karşı dava açılması halinde idarece yapılacak işlemler

Yukarıda belirtilen İç Genelge uyarınca, Takdir komisyonu kararlarına karşı dava açılmış olup olmamasına göre yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

-Takdir komisyonu kararlan aleyhine 30 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmamış ise takdir edilen değerler kesinleşecektir.

-Takdir komisyonu kararlarına karşı vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmakla birlikte esasa ilişkin bir karar verilmedikçe takdir komisyonu kararlarının uygulanmasına devam edilecektir.

*Açılan davalar sonucu vergi mahkemelerince takdir komisyonu kararının iptali yolunda karar verilmiş olması halinde;

* İlgili valilerce Danıştay nezdinde temyiz konusu yapılması uygun görülmeyen kararlar için takdir komisyonlarının derhal toplanarak yeni bir karar vermesi,

* İlgili valilerce Danıştay nezdinde temyiz konusu yapılması uygun görülen vergi mahkemesi kararlan için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca gecikmeksizin işlem tesis edilmesi, bu sürenin hiç bir şekilde 30 günü geçmemesi, bu süre içerisinde vergi mahkemesi kararları göz önünde bulundurulmak suretiyle takdir komisyonlarınca derhal yeniden takdir yapılması, gerekmektedir.

-Yeniden yapılacak takdirlerle ilgili takdir komisyonu kararları gerekçeli olacak ve gerekçede asgari ölçüdeki arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin vergi mahkemesi kararı dikkate alınarak belirlendiği açıklanacaktır.

-Vergi mahkemesince takdir komisyonu kararları üzerine kısmen iptal, kısmen tasdik kararı verilmesi halinde, kararın iptal edilen kısmı için yukarıdaki (c) bendinde belirtilen açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

-Bu durumda takdir komisyonları sadece iptal edilen değerler hakkında karar vereceklerdir. Takdir komisyonu kararlarının tasdik edilen kısmının uygulanmasına devam edilecektir.

-Vergi mahkemesince verilen kararlar, takdir komisyonunca belirlenen değerleri belli bir oranda artırılması veya azaltılması veyahut yeni bir değer belirlemesi şeklinde takdir kararlarını düzeltme yönünde ise takdir komisyonlarınca yeni bir takdir yapılmayacak, vergi mahkemesi kararları esas alınacaktır.

-Yargı kararları üzerine takdir komisyonlarınca yeniden verilen kararlar ile daha evvel verilen kararlardan kesinleşenler, belediye ve muhtarlıklarda ilana mahsus yerlere asılmak suretiyle 2018 yılının Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflere duyurulacaktır.

-Vergi mahkemesi kararları üzerine yeniden takdir edilen değerlerin Danıştay’dan nihai karar alınıncaya kadar uygulanmasına devam edilecektir.

-Takdir komisyonlarınca yeniden verilecek kararlar üzerine ilgililerce vergi mahkemesine başvurulması halinde, bu mahkemelerce verilecek kararların Danıştay nezdinde temyiz konusu yapılabilmesi için genelgedeki açıklamalar da dikkate alınarak ilgili valilerden muvafakat talep edilecektir.

 

Continue Reading

Emlak Vergisi ile İlgili Önemli Noktalar

Emlak Vergisi Oranındaki Artışın Nedeni Nedir?

Emlak vergisi oranlarında artışın iki nedeni vardır:

  1.  Yeniden Değerleme Oranındaki Artış

Takdir komisyonlarınca tespit edilecek asgari ölçüdeki arsa metrekare birim değerleri 4 yıl süreyle (Bakanlar Kurulunca 4 yıllık takdir süresi uzatılmadığı veya kısaltılmadığı takdirde) geçerli olacaktır.  Vergi değerinin hesabında, söz konusu değerler gelecek yıllarda emlak vergisindeki yıllık artış oranı olan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılarak dikkate alındığı için 2014 yılı için geçtiğimiz yılki % 3,93’ten çok daha yüksek bir oranda alınacaktır.

  1. 4 Yılda Bir Belirlenen Arsa Metrekare (m2) Birim Değerindeki Artış

4 yılda bir belirlenen arsa metrekare (m2) birim değerinin 2014 de takdir komisyonlarınca yeniden belirlenecek olması arsa değerlerini, yani emlak vergisi hesaplamalarındaki en önemli kıstasın bazı yerlerde % 500’e kadar oranlarda artmış olması anlamına gelir.

Emlak Vergisi Yerleşim Yerine Göre Neden Değişiyor?

Kanun gereği 4 yılda bir İlçe Takdir Komisyonu tarafından belirlenen emlak vergilerinde her ilçenin, her caddenin, hatta her sokağın emlak vergisi farklıdır. Bu oranlar İlçe Takdir Komisyonu tarafından takdir edilen arsa metrekare (m2) birim değerine göre ortaya çıkan arsa değeri ile Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit edilen inşaat m2 birim değeri hesaplamada kullanılır.  Bu yüzden birçok yerde emlak vergilerinde yukarıda bahsettiğimiz 2 nedenden dolayı artışlar olacaktır.

Takdir Komisyonlarında Kimler Vardır ?

İlçe Takdir Komisyonları; Belediye Başkanı veya vekil edeceği bir memur başkanlığında, ilgili belediyeden bir memur, Vergi Dairesi Başkanının görevlendireceği 2 memur, Tapu Sicil Müdürü veya görevlendireceği bir memur, Ticaret Odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili Mahalle Muhtarından oluşmaktadır.

Takdir Komisyonu Kararları Nasıl Uygulamaya Girer?

Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin 4 yılda 1 yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az 6 ay önce karara bağlanarak , arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir.

Büyük Şehirlerde Takdir Komisyonu Kararlarının Uygulaması Nasıldır?

Büyük şehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası, esnaf ve sanatkarlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında verilir. Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları 15 gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır.

Takdir Komisyonu Kararlarına İtiraz Hakkı Var mıdır?

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine 15 gün içinde Danıştaya başvurulabilir. Danıştay ve vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır.”

Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir.

 

Continue Reading