fbpx

VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ

Vergi İncelemesinde: İhbar ve Şikayet

Vergi İncelemesinde: İhbar ve Şikayet, Türk Vergi Sistemi genel özelliği itibari ile beyana dayalı bir vergilendirme şeklini öngörmektedir. Buna göre, vergilendirmede mükellefin beyanı esas alınmakta, ancak buna karşılık, Vergi Dairesi tarafından mükellef beyanlarının doğrulu vergi incelemeleri sonucunda denetlenmektedir. ( VUK mad. 134,140 ) [1]   Vergi incelemeleri 213 sayılı VUK’ un 134. Mad. tarif edildiği üzere […]

Eksik Vergi İncelemesi ve Sonuçları

Eksik Vergi İncelemesi ve Sonuçları , Yeterli bir vergi incelemeye dayanmayan ve başka firmalar hakkında düzenlenmiş başka raporları esas alan bir Vergi İnceleme Raporuna (VİR)  dayalı yapılan cezalı tarhiyat  hukuka uygun düşmemektedir.   Uygulamada “naylon fatura” veya diğer bir deyimle “sahte fatura” diye isimlendirmiş olduğumuz  sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler  tarhiyatlarda dayanak açısından problem yaratmaktadır. […]

Bir Vergi Müfettişi Vergisel Bir Konuda Bilgi Talep Ettiğinde Bilgi Vermekten İmtina Edebilir Miyim?

Bir Vergi Müfettişi Vergisel Bir Konuda Bilgi Talep Ettiğinde Bilgi Vermekten İmtina Edebilir Miyim? , Kendilerinden bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümleri olsa bile, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak: 1.Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya mecbur olduğu mahremiyet saklıdır, 2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık memurlarından hastaların hastalıklarının cinsiyle ilgili […]

Vergi İncelemesi Ne Zaman Yapılır? Hangi Dönemler İncelenir?

Vergi İncelemesi Ne Zaman Yapılır? Hangi Dönemler İncelenir? , Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir. İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Daha önce inceleme yapılmış olması yeniden inceleme yapılmasına mani değildir.  

Mükellefler Hangi Kriterlere Göre Vergi İncelemesine Tabi Tutulur?

Mükellefler Hangi Kriterlere Göre Vergi İncelemesine Tabi Tutulur? , Mükelleflerin vergi incelemesine tabi tutulmasında çeşitli kriterler vardır. Bu kriterlerden en önemlisi risk analizi sonucunda mükelleflerin riskli bulunmasıdır. VDK vergi incelemelerini, sektör, konu ve mükellefler itibariyle esas olarak, kurul bünyesinde kurulan risk analizi merkezinde bilgisayar programları kullanarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde belirlemeye başlamıştır. Bunun dışında ihbar […]

Gümrük Para Cezalarında İndirimden Yararlanma Koşulları

Gümrük Para Cezalarında İndirimden Yararlanma Koşulları , Gümrük Kanunu’na göre kesilen cezalarda indirimden yararlanmak için; dava açılmaması ve belirlenmiş süre içinde başvuru ve ödeme yapılması olmak üzere iki koşul bulunmaktadır. Dava Açılmaması Gümrük Kanunu’na göre salman vergiler ile kesilen para cezalarına karşı dava açılmadan önce idari başvuru yollarına gidilmesi, bunlardan istenilen sonucun alınmaması halinde dava […]

Gümrük Para Cezalarında İndirim Uygulaması

Gümrük Para Cezalarında İndirim Uygulaması ,  Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca, gümrük idareleri tarafından kesi­len para cezalan nedeniyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak, Gümrük Kanunu’nun 244. maddesinde para cezalarında indi­rim düzenlenmiştir. Temel amacı uyuşmazlıkların İdari aşamada çözümlen­mesi olan bu uygulama, bu yönüyle VUK’un 376. maddesinde yer alan dü­zenlemeyle benzerlik göstermektedir. Gümrük Kanununun 244. maddesinde düzenlenen cezalarda […]

Aramalı Vergi İncelemesi

Aramalı Vergi İncelemesi , vergi incelemesi; 213 sayılı VUK’nun 134. maddesinde açıklanmıştır. 213 sayılı VUK’nun ilgili hükmüne göre; vergi incelemesinden amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.[1] Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından gerek görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebilir. […]

Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesinin Hukuki Sonuçları

Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesinin Hukuki Sonuçları , vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik 31.10.2011 gün ve 28101 sayılı RG’de yayımlanarak yine aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelik ve esas itibariyle 213 sayılı VUK’nun 140. maddesi ile 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin […]