fbpx

Vergi Ziyaı Cezası

Vergi Ziyaı Suçu Nedir ?

Vergi Ziyaı Suçu Nedir ? , VUK’un 341. maddesinde “Vergi ziyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile diğer şekillerde verginin noksan tahakkuk ettirilmesine […]

Vergi Mahkemesi Tarafından (3) Kat Vergi Ziyaı Cezalarının (1) Kata İndirilmesi

Vergi yargısı mükellefler tarafından açılan vergi davalarında 3 kat vergi ziyaı cezalarını 1 kata tahvil ettiği sıklıkla görülmektedir.[1] Vergi yargısının açılan bu gibi davalarda vergi aslının tasdik ve kesilen 3 kat vergi ziyaı cezalarını 1 kata dönüştürmesi   beraberinde mükellefler açısından geçmişte faydalanamadıkları uzlaşma müessesesi ile ilgili haklarının geri istenmesi sonucunu doğurabilir.   Beraberinde asliye ceza mahkemelerinde devam […]

Kesinleşmemiş Vergi Ziyaı Cezalarında Ceza Tutarının Tespiti

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih         : 26.05.2006 Esas No   : 2005/318 Karar No  : 2006/125 VUK Md. 344, Geç. Md. 27 KESİNLEŞMEMİŞ VERGİ ZİYAI CEZALARINDA CEZA TUTARININ TESPİTİ   Görülmekte olan uyuşmazlıkta, Anayasa’ya aykırılığı saptanmış olan kurala göre hüküm kurulması, Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırı olup, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla doğan hukuki duruma göre, vergi […]

Vergi Ziyaı Cezası İçin Uzlaşılmış Olsa da Vergi Hatası Bulunan Vergi İçin Düzeltme Şikayet Başvurusu Yapılabilir

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 17.4.2012 Esas No  : 2009/8579 Karar No  : 2012/1452 VUK Md. Ek 6, Ek 7, 116 VERGİ ZİYAI CEZASI İÇİN UZLAŞILMIŞ OLSA DA VERGİ HATASI BULUNAN VERGİ İÇİN DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILABİLİR Beyan üzerine tarh olunan vergiler üzerinden re’sen kesilen vergi zıyaı cezası için uzlaşılmış olsa bile vergi hatasının bulunması […]