fbpx

KOD’ DAN ALINMA VE ÇIKMANIN YOLLARI

Özel Esaslara Alınma İşlemi Hukuki Midir?

Özel Esaslara Alınma İşlemi Hukuki Midir? , Vergiler, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devletçe toplanmaktadır. Devlet vergilendirme yetkisini ise Anayasa’dan almaktadır. Anayasa’nın 73. maddesinde; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir […]

Paylaş:

Bir Belgenin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olup Olmadığının Tespiti

Bir Belgenin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olup Olmadığının Tespiti ,karine, bilinen bir olgudan veya olgulardan bilinmeyen bir olgunun çıkartılmasıdır. Karineyi, varlığı bilinen olumlu veya olumsuz bir olaydan, diğer olumlu veya olumsuz bir olayın, bir hukuksal durumun varlığı veya yokluğu sonucunun çıkarılmasına olanak veren kural olarak tanımlamak mümkündür. Karineler fiili/yasal karine, kesin/adi karine, teknik/sözde karine […]

Paylaş:

Kod’dan Çıkarılmayan Mükellefin Tazminat Talebi

Danıştay 3. Daire Tarih         : 26.05.2010 Esas No   : 2007/4267 Karar No  : 2010/1716 “KOD”DAN ÇIKARILMAYAN MÜKELLEFİN TAZMİNAT TALEBİ KOD’dan çıkarılması, çıkarılmasının mümkün görülmemesi halinde sebep ve yasal dayanaklarının bildirilmesini talep eden mükellefin, bu talebinin vergi dairesince yerine getirilmemesi halinde manevi tazminata hükmedilebileceği hk. İstemin Özeti: Davacı şirket tarafından 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi […]

Paylaş:

Mükellefin,Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınması İşleminin İptali

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 21.11.2014 Esas No         : 2014/4826 Karar No  : 2014/5855 MÜKELLEFİN, ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASI İŞLEMİNİN İPTALİ Mükelleflerin sınıflandırılmasının, yasal veya Anayasal bir dayanağı bulunmadığı ve özel esaslara tabi mükellefler listesine alınma işleminin idari davaya konu edilebileceği hk. İstemin Özeti: Davacı tarafından, özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması işleminin […]

Paylaş:

Sahte Belgeye Dayalı Kod Uygulamasının Hukuki Dayanağı Yoktur

Danıştay 4. Daire, 14.01.2008 gün, 2007/4095 E., 2008/1 K. sayılı kararı ile sahte belgeye dayalı kod uygulamasının hukuki dayanağı olmayacağına hükmetti. “… Anayasanın Çalışma ve Sözleşme Hürriyetini düzenleyen 48. maddesinin 2. fıkrasında, devletin, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacağı, ” Çalışma Hakkı ve […]

Paylaş:

Kod Listesinden Çıkmak İçin İdarenin Baskısıyla Verilen Düzeltme Beyannamesine Karşı Dava Açılabilir

Danıştay 9. Daire 13.12.2012 gün, 2010/4896 E., 2012/9474 K. sayılı kararı ile idarenin baskısıyla kod listesinden çıkmak maksadıyla ihtirazı kayıtla verilen düzeltme beyannamelerine karşı, her türlü irade açıklamasının irade sakatlığından ari olması gerektiğinden dava açılabileceğine karar verdi. İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’ nin kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılmasının reddine ilişkin kararın temyizi üzerine; Danıştay 9. Daire, […]

Paylaş:

Özel Esaslara Düşen Mükelleflerin Durumu

Maliye Bakanlığı 2010/2 sayılı iç genelge uyarınca sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı   belge kullananları veya düzenleyenleri özel esaslara alarak takip etmektedir.[1] Ayrıca, üst üste iki kez beyanname vermeyenler ile adresinde bulunmayanlar için de özel esaslara alınma nedeni oluşmaktadır. Söz konusu iç genelgede hangi hallerde ve hangi mükelleflerin özel esaslara alınacağı açıkça gösterilmiştir.   Bu çalışmada özel […]

Paylaş:

Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınma İşleminin İptali

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 07.06.2016 Esas No : 2016/6359 Karar No  : 2016/4136 İYUK Md. 2 ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ Mükelleflerin sınıflandırılmasının yasal veya Anayasal bir dayanağı bulunmadığından, özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması işleminin iptal davasına konu olabileceği hk. İstemin Özeti: Davacı tarafından, özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması […]

Paylaş:

Mükellefin Kod Listesine Alınma İşleminin İptali

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 07.06.2016 Esas No : 2016/6569 Karar No  : 2016/4151 İYUK Md. 2 MÜKELLEFİN KOD LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ Mükelleflerin özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması işleminin iptal davasına konu olabileceği hk. İstemin Özeti: Davacı tarafından, özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; mükelleflerin […]

Paylaş:

Özel Esaslar Kapsamına Alınma İle İlgili Olarak Gönderilen Uyarı Yazısına Karşı Açılan Davanın Reddi Halinde Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti

Özel Esaslar Kapsamına Alınma İle İlgili Olarak Gönderilen Uyarı Yazısına Karşı Açılan Davanın Reddi Halinde Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 24.02.2016 Esas No         : 2016/202 Karar No  : 2016/199 İYUK Md. 24 ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA ALINMA İLE İLGİLİ OLARAK GÖNDERİLEN UYARI YAZISINA KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ VE […]

Paylaş: