fbpx
Cuma, 14 Ağustos, 2020

Vergi Borcu Nasıl Kesinleşir?

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili

18 Mayıs 2017 tarihinde TBMM Genel kurulunda kabul edilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yapılan düzenlemeyle 6183 sayılı kanunda yapılan değişikle tecil uygulamasında “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili” adı altında yeni bir sistem uygulamaya konulmaktadır.

Bu düzenleme ile kanun koyucu kamu oyunda af olarak bilinen idare tarafından yeniden yapılandırma diye adlandırılan uygulamada yetkiyi maliye bakanlığına vererek bundan böyle yasal düzenleme olmaksızın idarenin belirli mükellefler için af/yeniden yapılandırma uygulaması yapmasına imkan vermektedir. Bu düzenleme 6183 sayılı kanun kapsamında tahsil edilen vergi ve 5510 sayılı kanun kapsamındaki kamu alacağını kapsamaktadır.

 

Bilindiği üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki kanunun 48 maddesinde “Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.” şeklinde tecil hükümleri düzenlenmişti. Yapılan kanun değişikliğinde 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere maddeye eklenen Madde 48/A- Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili başlığı altında yapılan düzenlemeyle Bakanlar kuruluna ve Maliye Bakanlığına tecil kapsamı içinde yeniden yapılandırma yapma imkanı tanımaktadır.

Buna göre devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının tahsili için;

a) Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,

b) Farklı faiz oranları belirlemeye, (48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilir)

c) Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatma yapma yetkisi verilmektedir. Ayrıca

Maliye Bakanı;

Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirleyebilecek,

Tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dönemlerini, azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenleyebilecek,

Tecilde diğer şartları belirlemeye, yetkili olup Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devir edebilecek.

Yasının 48/A- Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili başlıklı maddesinden yararlanmak isteyen mükelleflerin.

Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması,

Başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, şarttır.

6183 sayılı kanunda yapılan bu düzenleme yasada yer alan bir başka madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi kapsamında yer alan prim borçları içinde aynı uygulama getirilmiştir. Buna göre “Bakanlar Kurulu, Kurumun 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu, borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlularını belirlemeye yetkilidir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile Bakanlar kurulu ve Maliye bakanlığı bundan sonra yeni bir af çıkmasına gerek kalmadan kamu alacağını tek tek mükellef bazında veya toplu yeniden yapılandıra bilecektir.

Vergi ve prim borçları için getirilen uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili uygulaması 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Kaynak:Mustafa Bahadır Altaş-muhasebeweb.com

İmkânı Var ve Ödeme Yapmıyorsa Üzerlerine Gideriz!

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Kamu Alacağının Takibinde Dolaylı Haciz Uygulaması

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Vergi Hukuku Uygulamasında Yeni Kavramlar: İkincil Amme Borçluluları, Potansiyel Amme Borçluları ve Gizil Kamu Vergi Borçluları Kimlerdir?

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Tek Düzen Hesap Planına Uyulmadığı Gerekçesiyle Kesilen Özel Usulsuzluk Cezaları Vergi Mahkemesi Tarafından Onaylanmakta

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Uzlaşmanın Gerçekleşmeyişi ve Dava Açma Olanağı

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Mükelleflerin İkinci Bir Dava Hakkı Var!

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Karşılıksız Yapılan Hizmetin veya Verilen Malın Vergisi

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder