fbpx

UZLAŞMA İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR

Uzlaşmanın Gerçekleşmeyişi ve Dava Açma Olanağı

Vergi yükümlülerinin 213 sayılı VUK’nun 378. maddesine göre vergi mahkemelerinde dava açılabilmesi için öncelikle verginin tarh edilmesi veya cezanın kesilmesi zorunludur. Henüz yasanın öngördüğü bir şekilde bir tarhiyat yapılmadığı yollarda vergi davasının açılması mümkün görülmemektedir. Mükellefler çoğu zaman tarhiyat öncesi uzlaşmaya varmadan uzlaşmaya varılmadığına ilişkin tutanağın tanzim ve tebliğ edilmesi üzerine buna göre ihbarname tebliği […]

Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada, Uzlaşamayan Mükelleflerin Durumu

Uygulamada pek çok meslek mensubu veya mükellef tarhiyat öncesi uzlaşmak hakkında, uzlaşma sonrası durum hakkında tenakuza düşmektedir. Örneğin; kendisine KDV ile ilgili, bir kat vergi ziyaı cezası kesilen bir mükellef tarhiyat öncesi uzlaşmaya katılıp, uzlaşmanın mümkün olamadığını kabul edelim. Tarhiyat öncesi uzlaşma ile ilgili kendisine inceleme raporu ile 100.000,00 TL KDV ve bir kat da […]

Vergi Uyuşmazlıkları İçin Uzlaşma

Vergi Uyuşmazlıkları İçin Uzlaşma , Vergi Usul Kanunu’nu hükümlerine göre düzeltme, pişmanlık ve ıslah, cezada indirim, uzlaşma müesseseleri ile ihtirazi kayıtla beyan konusu Vergi Usul Kanunu’na tabi bulunan vergilerle ilgili uyuşmazlıklar idari aşamada çözümlenebilmektedir. Uzlaşma Mükellefle idare arasında meydana gelebilecek vergi ihtilaflarının süratle çözümü ve amme alacağının vaktinde hazineye nakli amacıyla kanunda uzlaşma müessesesi uygulamaya […]