fbpx

MÜTESELSİL SORUMLULUK KAPSAMINA ALINMASI

Beyannameleri İmzalayacak Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

Meslek mensuplarının vergi beyannamelerinin imzalanması hakkındaki tebliğler ile hangi mükelleflerin ve hangi beyannamelerin imzalatma kapsamına alındığı, beyannamelerini imzalatmayan mükellefler hakkında yapılacak işlemler belirtilmiştir. Mükelleflerin beyannameleri kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanır. Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri […]

Müteselsil Sorumlulukta Uygulama

I- İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLMAYANLARDA MÜTESELSİL SORUMLULUK Bir mükellefin mal ve hizmet temin ettiği safhalardan daha önceki safhalarda, bu mal ve hizmetle ilgili KDV’nin Hazine’ye intikal ettirilmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulabilmesi için, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere sözü edilen mükellef ile vergiyi Hazine’ye intikal ettirmeyenler arasında, menfaat sağlayan […]

Vergide Müteselsil Sorumluluk ve Uygulamada Sıkça Rastlanılan Örnek Olaylar

I.GENEL OLARAK Vergiler, geçmişten günümüze kamu giderlerini karşılamak için uygulanan en etkili maliye politikası aracıdır. Vergiler, 1982 Anayasası’na göre “ödeme gücü”ne göre mükellefler tarafından ödenmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 8.maddesine göre “mükellef” tabiri hem vergi mükellefini hem de vergi sorumlusunu kapsamaktadır. Bu maddeye göre vergi mükellefi “Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden(düşen) gerçek veya […]