fbpx

İTİRAZIN REDDİ

Mali Müşavirin Ağır Hastalığı, Mücbir Sebep Kabul Edilebilir Mi?

Mali Müşavirin Ağır Hastalığı, Mücbir Sebep Kabul Edilebilir Mi?, 213 sayılı VUK’nun 13. maddesinde mücbir sebep konusu düzenlenmiştir. Buna göre, vergi ödevlerinden herhangi birisinin yerine getirilmesine mani olacak derecede ağır hastalık, ağır kaza ve tutukluluk yine yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler, kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler, vb. haller yasada mücbir […]

Paylaş:

Vergi Uygulamasında Mücbir Sebepler

Vergi Uygulamasında Mücbir Sebepler ,Mücbir sebepler 213 sayılı VUK’un 13. maddesinde düzenlenen ve mükelleflere belli özel durumların varlığı halinde sürelerin işlemesini durduran nedenlerdir. Mücbir sebep hali herkesçe bilinen nitelikte olabileceği gibi bazı hallerde böyle bir durumu ispat açısından ilgiyle görev yüklemektedir. Mücbir sebep, ceza kesilmesini ortadan kaldırır, vergiyi, gecikme faizini ya da geçmişte tahakkuk ettirildiği […]

Paylaş:

Mücbir Sebep Halinin Dava Sürelerine Etkisi

Mücbir Sebep Halinin Dava Sürelerine Etkisi,2577 sayılı Kanunun 7’nci maddenin 1’nci fıkrasında Dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemesinde otuz gün olduğu düzenlenmiştir. Bu sürenin uzunluğu yönünden başka yasalara yapılan gönderme dışında dava açma süresini başlatan, durduran, uzatan veya kesen sebeplere 2577 sayılı yasada yer verilmemiştir. Dolayısıyla 2577 sayılı Yasada belirlenen […]

Paylaş:

Vergi Sorumluluğu Türleri Hakkında Bilgi

Vergi Sorumluluğu Türleri Hakkında Bilgi a- Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Vergi hukukunda kanuni temsilcilerin sorumluluğu iki ayrı kanunda dözenlenmiştir. İlk düzenleme, Vergi Usul Kanunu’nun “kanuni temsilcilerin ödevi” kenar başlıklı 10’uncu maddesinde; diğer düzenleme ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “kanuni temsilcilerin sorumluluğu” kenar başlıklı mükerrer 35’inci maddesinde yer almaktadır. aa- Vergi Usul Kanunu’nun […]

Paylaş:

Beyannameleri İmzalayacak Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

Meslek mensuplarının vergi beyannamelerinin imzalanması hakkındaki tebliğler ile hangi mükelleflerin ve hangi beyannamelerin imzalatma kapsamına alındığı, beyannamelerini imzalatmayan mükellefler hakkında yapılacak işlemler belirtilmiştir. Mükelleflerin beyannameleri kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanır. Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri […]

Paylaş:

Anonim Şirkette Kim Kanuni Temsilci Olarak Tanımlanabilir ?

Anonim şirket vergi borcunun öden­mesi yürütme ve yönetimle ilgili bir hizmettir. Yürütme görevlileri arasın­da meselâ muhasebe müdürünün,  ge­nel müdürün şirketin vergi borcunu ödetmek görevide vardır. Yönetim kurulu ise anonim şirketin yönetimin­den, denetim kurulu denetiminden so­rumludur. Vergi borcunu ödemek görevi”temsil” ile değil, “idare” ile ilgi­lidir. Anonim şirketin iç yapısına göre vergi borcunu ödemekle görevli olan kişi veya kişiler kanunî temsilci ola­rak sorumlu […]

Paylaş:

Yangın , Deprem ve Su Basması Gibi Afetler Dolayısıyla Mükelleflerin Olabilecek Kayıpları ve Yapılacak İşlemler

Yangın, deprem, yer kayması ve su basması gibi afetler  dolayısıyla mükelleflerin bir çok açıdan kayba uğramaları mümkündür. Söz konusu afetler, vergi uygulamaları açısından, emtiada ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerde kısmen veya tamamen değer kaybına neden olabilir. Bu gibi hallerde, mükelleflerce ve vergi idaresince yapılması gereken işlemler aşağıda kısaca belirtilmiştir. A- GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ AÇISINDAN YAPILACAK İŞLEMLER 1- Emtiada Değer Kaybı Vergi kanunlarında tabii afete maruz kalan emtiaya ait bedellerin  zarar olarak dikkate alınacağı hususunda bir hüküm bulunmaması nedeniyle, bunların […]

Paylaş:

Vergi Davalarında Üst Makama Başvuru Yolu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih        : 18.10.2006 Esas No   : 2006/75 Karar No  : 2006/300 VUK Md. 116 VERGİ DAVALARINDA ÜST MAKAMA BAŞVURU YOLU Vergi davalarında, 2577 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan “üst makamlar başvuru” yolunun kullanılma olanağı olmadığı hk. İstemin Özeti: (…) Limited Şirketinin 2001 yılına ait yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu, davacının bu şirkete […]

Paylaş:

Vergi Davalarında Üst Makama Başvuru Yolu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih        : 18.10.2006 Esas No   : 2006/75 Karar No  : 2006/300 VUK Md. 116 VERGİ DAVALARINDA ÜST MAKAMA BAŞVURU YOLU Vergi davalarında, 2577 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan “üst makamlar başvuru” yolunun kullanılma olanağı olmadığı hk. İstemin Özeti: (…) Limited Şirketinin 2001 yılına ait yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu, davacının bu şirkete […]

Paylaş:

Mücbir Sebep Gösterilmeksizin Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 10.11.2014 Esas No         : 2012/6573 Karar No  : 2014/6620 VUK Md. 30 KDVK Md. 34 MÜCBİR SEBEP GÖSTERİLMEKSİZİN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ Herhangi bir mücbir sebep gösterilmeksizin idarece istenilen defter ve belgeler ibraz edilmediğinden indirimlerin reddi suretiyle salınan vergi ve kesilen cezalarda hukuka aykırılık bulunmadığı hk. İstemin Özeti: Davacı […]

Paylaş: