fbpx

VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ

Düzeltme Talebi

Düzeltme Talebi , düzeltme, vergilendirme işlemlerinde yapılan hataların ortadan kaldırılmasına yönelik yargıya gitmeden önce idari aşamada çözüm için yapılan bir işlemdir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat” başlıklı 120 nci maddesinde Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürünün karar vereceği belirtilmiştir. Ayrıca aynı maddenin son fıkrasında ”Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi […]

Paylaş:

Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Yargısal Yol

Vergi hatalarının idari başvuruya rağmen düzeltilmesi mümkün olmayabilir veya idarece re’sen düzeltme yetkisi vergi mükellefinin aleyhine sonuç doğuracak şekilde kullanılabilir. Bu durumda, vergi mükellefi hakkını, ancak yargısal başvuru yoluyla, yani dava açarak kullanabilir. Dava yolu, düzeltme isteminde bulunup bulunulmamasına, idarenin re’sen düzeltme yetkisinin kullanılmasının sonucuna, düzeltme isteminin yapıldığı zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tebliğ edilen […]

Paylaş:

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

I. Giriş Bir vergi ödeme aşamasına gelinceye kadar tarh, tahakkuk, tebliğ gibi bir çok aşamadan geçmektedir. Vergi bu aşamalardan geçerken istemeden de olsa zaman zaman mükellef veya hazinenin leh veya aleyhine hatalar yapılabilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 116. maddesinde; vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi […]

Paylaş:

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi, Pişmanlık ve Islah (VUK Madde.371), Cezada İndirim (VUK Madde.376), Uzlaşma a. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma, b. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma. Uzlaşma, adınıza yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce vergi idaresi ile görüşerek tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurulabilecek idari bir çözüm yoludur. Türk vergi sisteminde uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası […]

Paylaş:

Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat

Vergi hatası: Madde 116 – Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Hesap hataları: Madde 117 – Hesap hataları şunlardır: 1. Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış […]

Paylaş:

Vergi Hatası Nedir?

Vergi Usul Kanunu’nun 116’ncı maddesinde ‘vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır’ şeklinde ifadesini bulmuştur. Vergi Usul Kanunu’na göre vergi hatası olarak kabul edilip düzeltme konusu yapılacak hatalar iki grup altında toplanmış olup bunlar aşağıdaki gibidir. Birinci grupta yer alan hatalar hesap hatalarıdır. Bu hatalar […]

Paylaş:

Vergi Hataları ve Düzeltme

 Genel Olarak Vergi Uyuşmazlıkları Vergi sistemi içinde idare ile vergi mükelleflerinin her zaman bir uzlaşma içinde olmaları beklenememektedir. Vergi uyuşmazlıkları adını verdiğimiz anlaşmazlıklar vergileme aşamalarında ortaya çıkabilmekte ve idare ve mükellef arasında sorunlar yaratmaktadır. Bu uyuşmazlık mükellef ile idare arasından anlayış farklılığı ya da görüş ayrılığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. (1) Vergi uyuşmazlıkları, ekonomide yaşanan değişiklikler […]

Paylaş:

Vergide Hata ve Düzeltme Hükümlerinde Kapsam

Hemen her hukuk dalı, kendi açısından “hata” kavramına yer vermiştir. Hata, ceza hukukunda suçun unsurlarına bağlı olarak ve özellikle yanılma hali ile dikkate alınırken, borçlar hukukunda iradeyi sakatlayan bir hâl olarak düzenlenmiştir. Hata hâli ve kavramı Vergi Usul Kanunumuzda da yer bulmuş ve Kanunun 116. maddesinde “vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız […]

Paylaş: