fbpx

PİŞMANLIK VE ISLAH

Pişmanlık ve Islah Nedir ?

Pişmanlık ve Islah Nedir ? , Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren, Kanuna aykırı hareketlerini, ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, belli koşullan yerine getirmeleri kaydıyla vergi ziyaı cezası kesilmez, kaçakçılık cezasına hükmolunmaz. Bunun yanı sıra, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesindeki pişmanlık koşullarına uygun olarak, durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında “kaçakçılık suçları […]

Pişmanlık ve Islah

Pişmanlık ve Islah , Beyana dayalı bir vergilemenin esas alındığı ülkemizde, bildirilen matrahın gerçeğe uygunluk derecesi en sağlıklı biçimde vergi incelemesi ile denetlenebilmektedir. İdare ayrıca, bazı vergi güvenlik önlemleri aracılığıyla da denetimini etkinleştirebilmektedir. Yapılan denetimler sonucu, beyan dışı bırakılmış bir matrahın ya da matrah farkının saptanması durumunda, saptanan fark üzerinden ayrıca cezalı vergi alınmaktadır. Mükelleflerin […]

İnceleme Dönemine Ait Olmayan Beyannamenin Pişmanlıkla Verilmesi

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 17.09.2012 Esas No         : 2009/3957 Karar No : 2012/4625 VUK Md. 371 İNCELEME DÖNEMİNE AİT OLMAYAN BEYANNAMENİN PİŞMANLIKLA VERİLMESİ Defter ve belgeler vergi incelemesinde olsa da inceleme dönemine ilişkin olmayan beyannamenin pişmanlıkla verilebileceği, pişmanlıkla beyanname verme isteminin kabul edilmemesinde isabet bulunmadığı hk. İstemin Özeti: Davacı tarafından 2006/Aralık dönemine ilişkin katma […]

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi, Pişmanlık ve Islah (VUK Madde.371), Cezada İndirim (VUK Madde.376), Uzlaşma a. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma, b. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma. Uzlaşma, adınıza yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce vergi idaresi ile görüşerek tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurulabilecek idari bir çözüm yoludur. Türk vergi sisteminde uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası […]

Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah Müessesesi ve Özellikli Durumlar

1. GİRİŞ Kanunlara aykırı olarak yapılan eylemlerin yaptırımlara bağlanması, ilke olarak bu fiillerin yapılmasını önlemek amacını taşır. Vergileme, doğal olarak mükelleflerle vergi idaresi arasında (vergi uygulamasında maddi yanlışlık yapıldığı, uygulanmak istenen kanunun Anayasa’ya aykırı olduğu iddiaları, kanunların yanlış uygulandığı düşüncesi gibi nedenlerle) çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkarır. Vergi hukukunda, vergi uyuşmazlıklarının yargıya intikal etmeksizin, idari aşamalarda […]

Pişmanlık ve Islah

Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371 inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren Kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere maddede belirtilen kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Pişmanlık Müessesesi ve Şartları Kanun metninde pişmanlık hükmünden yararlanma şartları 5 bent […]