Mükelleflerin İzahat Talepleri

ÖZELGE NEDİR?

Özelge, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulamaları bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yetkili makamlardan yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüştür.

 Vergi Usul Kanunu 413 üncü madde Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile izahat isteyebilir. Sirküler ve özelgeler, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gelir İdaresi Başkanı veya tevkil edeceği bir başkan yardımcısının başkanlığında en az üç daire başkanından müteşekkil bir komisyon marifetiyle oluşturulur.

Vergi Usul Kanunu 369 uncu madde Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz.

ÖZELGE TALEBİNDE BULUNABİLECEKLER

Mükellefler ile vergi sorumluları, Bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekilleri.

ÖZELGE VERMEYE YETKİLİ MAKAM

Vergi Dairesi Başkanlıkları, Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde ise Defterdarlıklar.

ÖZELGE TALEBİNİN YAPILACAĞI MERCİ

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlıkları ile Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarlıklara, Diğer mükellef veya vergi sorumlularının, ikametgâh veya

Continue Reading